NMF opposes moving the tow standby from the Coastal Administration to the Coast Guard and demands weather ships in the Barents Sea

Photo: I desember 2017 ble tankskipet Ingrid Knutsen liggende værfast utenfor Mongstad fullastet med råolje. Hadde skipet fått en black-out ville norsk slepeberedskap stått overfor en formidabel og risikofylt oppgave som krever lang trening og erfaring samt rett utstyr for håndtering. NMF mener Kystvakta ikke innehar dette i tilstrekkelig grad.

 

I et brev til ansvarlig statsråd Jon G. Dale krever Miljøvernforbundet at vedtaket om  flytting av det operative ansvaret for nasjonal slepeberedskap til Kystvakta gjøres om.

Den nasjonale slepeberedskap er idag under operativt ansvar fra Kystverket sin side som har leid inn til sammen 4 båter av ulike størrelser og kapasiteter. Det er 2 i nordområdene, en på vestlandet og en på sørlandet. Denne beredskapen mener NMF i seg selv er for svak og ber derfor i brevet om at den spisses og styrkes der mer kompetente sivile fartøy er løsningen.

Kystvakta ikke kapabel nok

Slep og håndtering av potensielle havarister er krevende operasjoner som krever at mannskap og skip er godt trent for oppgaven, noe NMF  mener Kystvakta ikke er i tilstrekkelig grad. Kystvakta som har som oppgave å patruljere og  føre tilsyn med fiskerivirksomhet  vil ikke klare å oppnå denne treningen og kunnskapen i tilfredstillende grad. På bakgrunn av den informasjon NMF sitter på vedrørende erfaringer Kystvakta har med hendelser og det på bistå på disse er det ikke noe som tilsier at dette er nok til å kvalifisere for krevende slepe og redningsoppgaver, sier saksbehandler på maritime og oljevernsaker Jan-Hugo Holten.

Vi ser en økende grad av hendelser langs kysten der i større grad flaks avgjør at det ikke gikk verre. Ser en dette i sammenheng med økning i oljefrakt på bla. Mongstad oljeterminal i inneværende år samt den økte cruisetrafikken bl.a i nordområdene, så er det viktig at de skip som skal bistå er egnet til oppgavene teknisk sette og at mannskapet sin kompetanse er spisset til disse oppgavene. Det kan vi ikke se er mulig med dagens Kystvakt og det opplegget som foreligger på de oppgaver Kystvakten skal løse.

NMF relanserer Værskip for Barentshavet

NMF relanserer samtidig ideen om et værskip med beredskapskapasitet for Barentshavområdet. Dette var et krav Miljøvernforbundet fremmet allerede i 2005, et krav som den gang ikke ble fulgt opp av den da sittende regjering. NMF ser for seg et skip som skal løse flere oppgaver bla. kartlegging av klimatiske forhold, værmålinger, men også ha dedikerte oppgaver ift. den trafikken en ser utvikle seg i området. NMF anser beredskapen totalt sett i nordområdene som marginal. NMF er i kontakt med Stortinget om saken.

Forebygging viktig

Det er nå 8 år siden Norge sist hadde et større forlis av skip. Det var containerskipet Godafoss i Hvalerskjærgården som den gang grunnstøtte og slapp ut en 3-400 m3 bunkers. Det vi ser er at fokuset på oljevern, oljesøl og kapasitet øker opp ved hendelser. Nå mener NMF ansvarlige departement og Kystverket må forebygge nye hendelser.

Rikrevisjonen kritiserer oljevernet i Nord

I en foreløbig rapport fra Riksrevisjonen fremgår det at utviklingen på oljevernutstyr er for dårlig. Dette griper direkte inn i det arbeid som gjøres på FOU innen lenser og annet utstyr for å danne beredskap. Vi er ikke overrasket over meldingen fra Riksrevisjonen, og ser nå for oss et økt fokus på oljevernet generelt i Norge, også med spesielt blikk på de nordligste områdene, avslutter Holten.

Utstyr ment for Nordområdene på depot i Horten

Utstyr for håndtering av skip i drift ment for våre nordligste områder ligger på Depot i Horten i stedet for at det er mobilisert til Troms eller Finnmark. Grunnen er at Kystvakten som skal ha utstyret ombord ikke har fått på plass helikopter ennå. Dette kan skje da Kystverket ikke utreder en plan B. Det innebærer sivile tilbydere av helikoptertjenester, noe som ikke ble gjort i årene 2017-18. Dette er alvorlig da utstyret faktisk kan gjøre en forskjell ift. skip i drift og det å snu skipet mot bølgene for å unngå at skroget slites i stykker, sier Holten.
NMF har over tid konfrontert Kystverket i Horten med saken uten at det er blitt gjort noe videre tiltak for å mobilisere utstyret.

Støtt oss, meld deg inn på nmf.no/member

Les brevet til Samferdselsdepartementet her
Les brevet om Værskip her

Related posts

en_USEnglish