«Mer av alt – raskere» er den mest skremmende høringsoverskriften noensinne.!!

Ikke bare er det som skjer nå en stor trussel mot det vi har igjen av natur, miljø og lokalsamfunn, men regjeringens forslag vil også svekke demokratiets rett til å komme med innsigelser mot utbygginger vi hverken ønsker eller trenger.

Skal “Mer av alt – raskere” bli den totale resignasjon for landet vårt som selvstendig stat, og det fullkomne knefall for kyniske energiselskap og de mektige aktørene innenfor EU-staten? Denne rapporten som nå er på høring er RePowerEU på steroider..!!

Her må folk virkelig våkne opp og følge med.!!!

>> Se Olje og energidepartementets høring NOU 2023:3 “Mer av alt – raskere” her <<

Energikommisjonens rapport er et rent bestillingsverk.

Konklusjonen var klar lenge før kommisjonen ble satt. Europa trenger mer energi og det er Norge som skal forsyne Europa, enten det er via naturgass, elektrisk kraft eller hydrogen produsert på norsk energi, og eksportert ut av landet uten noen former for restriksjoner eller begrensninger. Kun for ensidig å understøtte Europas konkurransekraft. Her skal vi gjennom ren utpressing tvinges til å ofre resten av våre siste naturområder og havet for å tilfredsstille et umettelig Europa som aldri får nok energi. Og alt dette uten at det er til noen som helst fordel for våre egne innbyggere eller bedrifter. Snarere tvert imot. Som lydige slaver, og uten lys og varme til oss selv, seiler vi inn i fremtiden som husmenn uten medbestemmelse i vårt eget land. Her legges det opp til et hardkjør på utbygging av vindkraft og havvind under trusselen om strømmangel og verdens undergang om vi ikke gir avkall på mer natur. Truslene om strømmangel er konstruert for å sette demokratiet i sjakk. Det hele er resultatet av en villet politikk som er designet med dette målet for øye.

Det som er mest skremmende er ikke bare at de fremsetter feilaktige data for å «grønnvaske» vindkraft og havvind i rapporten, men at den fullstendig overser løsninger og merknader som er innsendt fra Miljøvernforbundet og andre organisasjoner, eksempelvis løsninger innen jordvarme og geotermisk energiproduksjon. Konklusjonene som er satt i rapporten virker rigget og bestemt på forhånd. Kommisjonens oppgave synes utelukkende å bestå i å samle sammen argumenter og tilpasse data for å legitimere regjeringens feilslåtte politikk. En politikk som er så fullstendig ute av kurs og realitetsorientering at vi ikke har sett maken noensinne.

For virkelig å understreke regjeringens arroganse ovenfor sine innbyggere, så er også samtlige møtereferater i Energikommisjonen holdt hemmelig, og kommisjonen har heller ikke ført lovpålagt offentlig journal.

RePower EU på Steroider..

“Mer av alt – raskere” er RePowerEU på stereoider og i helt ny forkledning, og de legger heller ikke skjul på det. Her fra høringsdokumentet, sitert;

Boks 10.9 Effektivisering av konsesjonsbehandlingen i EU
EU-kommisjonen har i forbindelse med tiltakspakken «REPowerEU» foreslått endringer i fornybardirektivet, i energieffektiviseringsdirektivet og i bygningsenergidirektivet. Formålet med endringsforslagene er å oppnå raskere omstilling fra fossil til fornybar energiproduksjon. For å få dette til, peker EU-kommisjonen på flere flaskehalser i den administrative saksbehandlingen av fornybarprosjekter som må løses. Flaskehalsene omfatter blant tungrodd byråkrati, manglede transparens i prosessene, lite samordnet lovverk, uklare roller og manglende veiledning til aktørene.

EU-kommisjonen foreslår et forenklet og mer samordnet system for å effektivisere konsesjonsbehandlingen av prosjekter for fornybar energi. Forslaget omfatter alle administrative tillatelser til å bygge og drifte både produksjonsanlegg, anlegg for energilagring og nettanlegg. Saksgangen som skal forenkles gjelder fra en søknad er mottatt til det foreligger et konsesjonsvedtak.

Forslaget innebærer at medlemsstatene må opprette forhåndsdefinerte «go-to-områder» både på land og i sjøområder der det er naturlige forutsetninger for fornybar energi, for eksempel for vind og sol. Utpekingen kan skje gjennom en samlet eller flere separate planprosesser. Prosessene skal være i tråd med SEA-direktivet (Direktiv 2001/42/EF, om strategiske konsekvensutredninger), og skal være så omfattende at en som hovedregel skal slippe en konsekvensutredningsprosess i neste omgang. Konsekvensutredning kan likevel være nødvendig dersom det med stor sannsynlighet kan oppstå betydelige og uforutsette miljøvirkninger som ikke kan avbøtes.

«Go-to-områdene» skal til sammen være så store at de sikrer at det enkelte medlemsland når sitt fornybarmål. I slike soner kan konsesjonsbehandlingen for mindre prosjekter ikke overstige seks måneder. Total tidsbruk for konsesjonsbehandling av større fornybar energiprosjekter innen de forhåndsdefinerte sonene vil være ett år. Ved ekstraordinære omstendigheter kan tidsrammen forlenges med inntil tre måneder. Søknader som gjelder etablering av fornybarprosjekter utenfor de forhåndsdefinerte sonene, vil få en behandlingstid på to år. Det kan også for disse prosjektene gis en forlenget behandlingsfrist på inntil tre måneder. Eventuell klagesaksbehandling kommer i tillegg til fristene som er satt for konsesjonsbehandlingen.

For å effektivisere saksbehandlingen, må medlemslandene opprette ett eller flere kontaktpunkter hos konsesjonsmyndigheten. Kontaktpunktene skal gi nødvendig veiledning og sørge for at konsesjonsprosessen samordnes med andre relevante myndigheter og aktører. Kontaktpunktene vil også ha ansvar for at tidsplanen blir overholdt. Det skal etableres enkle prosedyrer for å håndtere uenigheter og tvister som kan oppstå i konsesjonsprosessen.

NOU 2023: 3
Mer av alt – raskere — Energikommisjonens rapport
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-3/id2961311/?ch=11

RePowerEU er den største tilsnikelsen til å innføre ny forvaltningspraksis gjennom bakveien i nyere tid. Her ba regjeringen befolkningen om å gi lobbyeringsargumenter inn til EU for at EU enklere skulle få innført direktivendringene inn i Norge. Norges Miljøvernforbund oppsummerte høringssvaret på RePowerEU på følgende måte:

Norge sa klart nei til EF/EU i to tidligere folkeavstemninger. Vi trenger ikke overnasjonale direktiver, men kan kopiere det beste fra andre land ved behov og innta det vi ønsker i nasjonal lovgivning gjennom normale lovprosesser i Stortinget etter eget ønske.

De direktivforslagene som er lagt ut til høring er gjennomgående udemokratiske og klart i strid med nasjonal lovgivning, forvaltningsprinsipper og med Århuskonvensjonen. Også selve høringen inklusive høringsprosessen er direkte i strid med Århuskonvensjonen som vi har gjennomgått ovenfor.

Slik denne høringen er lagt opp kan det tilsynelatende se ut som et forsøk på å lure befolkningen til å «legitimere» en ulovlig prosess ved å inngi høringsinnspill. Denne underliggende strategien, slik vi har beskrevet ovenfor, virker åpenbar og bevisst. Vi er bekymret for demokratiet når det åpenbart er lagt opp til å lure gjennom slike lovstridige og demokratifientlige direktiver gjennom bakveien.

Norges Miljøvernforbund er klare på at både de angjeldene direktivene til REPowerEU og denne høringsprosessen er lovstridig og i tillegg i seg selv mangler folkelig legitimitet.

Her vil Miljøvernforbundet presisere at RePowerEU (som innebærer vesentlige endringer foreslått i fornybardirektivet, i energieffektiviseringsdirektivet og i bygningsenergidirektivet) IKKE er en del av norsk lovgivning, allikevel måler Energikommisjonen, på oppdrag fra regjeringen mange av sine konklusjoner og underlag oppimot RePowerEU. Hvorfor skal en høring på norsk politikk måles opp imot en EU lovgivning som ikke er inntatt i norsk lov? Burde vi ikke forholdt oss til gjeldende norsk lovgivning og norske forhold i stedet for å tilpasse alt etter EUs, til enhver tid, ønsker og behov? Hvorfor skal vi alltid tenke og handle som en tredjerangs råvarekoloni? Vi er da mye bedre enn dette.!!
Det er Norge som har de ressursene EU ønsker, enten det er energi, mineralressurser eller fisk og sjømat m.m. Det er på høy tid å verdsette det de kort vi sitter med på hånd og begynne å stille krav. Men først må vi dekke våre egne behov og vår egen konkurranseevne. Den kan vi så absolutt ikke bare gi den fra oss til det samme EU som våre bedrifter og arbeidsplasser selv møter og må konkurrere mot. Men samtidig må også alt forbruk stå i forhold til fornuftig bæreevne til natur, miljø og havområder.

Se høringssiden til OED på RePowerEU her (frist 02.05.2023):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-vedrorende-forslag-til-endringer-i-fornybardirektivet-energieffektiviseringsdirektivet-og-bygningsenergidirektivet/id2917944/?expand=horingssvar

Les Miljøvernforbundets høringssvar på RePowerEU her (PDF):

https://www.regjeringen.no/contentassets/45c768b6920f491f91827caeecb819bb/norges-miljovernforbund.pdf?uid=Norges_Milj%C3%B8vernforbund

Andre viktige høringer:

Forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land (frist 27.02.2023):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-vindkraft-land/id2958919/

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft (frist 15.03.2023):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing/id2951726/

Her er det viktig å merke seg at det legges opp til at kommunene skal kunne “bestikkes” med skatteinntekter fra vindkraft, samtidig som sentrale myndigheter kan holde tilbake eller redusere overføringer til kommunene. En kommune kan dermed komme i en situasjon der de blir nødt til å si ja til noe de egentlig ikke ønsker, kun for å kunne opprettholde sin basistjenester til innbyggerne. Samtidig vil en kommune som har sagt ja aldri senere kunne endre dette av hensyn til utbyggers økonomiske investeringer, uansett hvilke endringer eller konsekvenser som senere oppdages.

En konstruert krise..

Spillet rundt Energikommisjonen er ganske spesiell for å si det mildt. Denne høringen «Mer av alt – raskere» er samtidig ganske forutsigbar når en ser hvordan regjeringen allerede har manøvrert de store beslutningene uten å vente på kommisjonen. Her har det blitt gitt tillatelser og subsidier til store energikonsumenter som elektrifisering offshore og Melkeøya, datasenter, batterifabrikker, hydrogen- og ammoniakkfabrikker. Mye av hydrogen- og ammoniakk som skal produseres av norsk strøm (grønn hydrogen) og fra naturgass (blå hydrogen) er tiltenkt eksportert ut av landet.  Regjeringen skrev nylig en avtale med Tyskland om et samarbeid der Norge skulle produsere og levere, mens Tyskland skal være mottakermarkedet. Samtidig skrev Equinor en avtale med tyske RWE om en direkteleveranse av hydrogen fra Norge gjennom rørledning til Tyskland med betydelige mengder energi eksportert fra 2030.

Hydrogen er den minst effektive energibæreren, der så mye som 70-75% av energien det kostet å produsere den forsvinner rett ut i løse luften målt mot den effekten en får ut i andre enden. I tillegg så er hydrogenmolekylene så små at alle systemer og lagringsbeholdere lekker ut store mengder. Ammoniakk er en annen form for hydrogen som er langt enklere å frakte, men som i tillegg er avhengig av effektiv rensing av avgasser fordi den danner NOx-gasser når den forbrennes, og NOx-gasser er veldig potente klimagasser sammenlignet med CO2. Ammoniakk er i tillegg en av grunnelementene til produksjon av kunstgjødsel, så når ammoniakk nå blir bundet opp i et nytt avhengighetsforhold med motorer (skip, maskiner, m.m), så blir gjerne dette prioritert fremfor verdens matproduksjon. Bare vent og se. Hydrogen er også et problem i seg selv ved at det også trenger inn i metaller og materialer og endrer disse kjemisk.

Til og med CICERO er bekymret for klimavirkningene av hydrogenutslipp til atmosfæren. Så bekymret at de den 12.08.2022 annonserte at de skulle forske på dette, og la ut følgende artikkel under tittelen «CICERO skal forske på klimaeffektene av hydrogenutslipp». Denne artikkelen er nokså betimelig nå plutselig blitt utilgjengelig på deres nettsider:

https://cicero.oslo.no/no/posts/prosjekter/cicero-skal-forske-paa-klimaeffektene-av-hydrogenutslipp

Men internett har ikke glemt den helt, for her er den arkivert..

https://web.archive.org/web/20220812231008/https://www.cicero.oslo.no/no/posts/prosjekter/cicero-skal-forske-paa-klimaeffektene-av-hydrogenutslipp

Spillet er rigget: “Stilltiende samtykke” – skal vi unngå sjakkmatt..?

Problemet med alle avtaler som gjøres under tillatelse fra myndighetene (stilltiende samtykke) gjør også den norske staten erstatningsansvarlig dersom staten senere endrer rammebetingelsene. Vi vil derfor måtte oppleve at bl.a. hydrogenproduksjon for eksport får forrang fremfor varme og lys til innbyggerne i årene fremover. Vi har absolutt ingen restriksjoner på nyetablering eller utvidelse av unødvendig kraftkonsum, eller på eksport av energi eller hydrogen/ammoniakk. Det er heller ikke laget noen samlet oversikt eller prioritering på forbruk, men det ukontrollerte forbruket brukes også som et pressmiddel får å bygge ned mer natur i en evig sirkelargumentasjon som bare vokser seg større og større. Så galt er den norske politikken allerede. En villet og planlagt katastrofe, designet ned til hver minste detalj. Sjakk-matt i to trekk. Og med «Mer av alt – raskere» blir det mye verre enn dette også. Vi skal nemlig, med et slikt ukontrollert kraftkrevende unyttig forbruk, tvinges til å akseptere nedbygging av de resterende naturområdene og havet for å tilfredsstille et (falskt) løfte om lys og varme til husholdningene, bare vi bygger ut mer og mer og mer og mer…

Problemet er at det aldri kommer til å hjelpe noen av oss uansett hvor mye mer vi bygger ut her i landet. All energi tilgjengelig i strømnettet må uten hindringer eller reservasjoner deles fritt med utenlandske strømkunder, og med dagens kapasitet på overføringer har vi ingen mekanismer til å holde tilbake noe, hverken fysisk, lovmessig eller kontraktsmessig. Har vi en kilowatt tilgjengelig i strømnettet vårt, har utenlandske strømkunder i England eller i Europa rett til å kjøpe denne på like vilkår som norske bedrifter eller husstander, og uten noen form for diskriminering eller forskjellsbehandling.

Med dette utgangspunktet hjelper det ikke oss om vi hadde bygget ut en million vindturbiner på land og ti millioner på havet. Europa får aldri nok energi. Får de tilgang til mer så forbruker de mer. Mens Norge i all hovedsak kun har elektrisk kraft fra vannkraft, så har både Europa og England en rekke forskjellige energikilder som sikrer dem både lys og varme, og energi til deres egen industri. Vi har gjennom de siste månedene opplevd gang på gang at de sørlige energiregionene som har den største prissmitten fra Europa på grunn av den store overføringskapasiteten også har hatt betydelig høyere strømpriser enn Europa. Hvordan kan energinasjonen Norge konkurrere mot europeisk industri når vi har gitt fra oss vårt aller viktigste konkurransefortrinn? Skal vi bare være en fattig råvarekoloni av NAVere..?

Norge som Europas batteri – etter norsk design?

Og samtidig med at de sørligste kraftregionene har hatt de høyeste strømprisene så jobbes det med å utvide overføringskapasiteten fra Nord- og Midt-Norge og frem til Sør-Norge som har åpen eksportforbindelse med Europa og England. Alt dette er ledd i en EU-plan som heter eHighway2050, som vi også omtalte i Miljømagasinet 1/2019 – Vindkraft. Her er detaljplanen for et integrert linjenett i Europa der Norge skal være Europas batteri. Og for å forstå hvor grundig nasjonen Norge har blitt rundlurt, er det faktisk norske SINTEF som har hatt formannskapet i de innledende fasene av eHighway2050 prosjektet, der det er SINTEF som har utarbeidet rammeverket alle de andre prosjektdeltakere har jobbet etter. Linjenettet (+hydrogenøkonomien) har en funksjon, og den er å føre mest mulig energi ut av Norge for å styrke infrastruktur og industri i Europa.

https://docs.entsoe.eu/baltic-conf/bites/www.e-highway2050.eu/e-highway2050/

Les også SINTEF-rapporten; “Norway as a Battery for the Future European Power System—Impacts on the Hydropower System”:

https://www.sintef.no/en/publications/publication/1528667/

Oppgradering av linjenettet mellom nord og sør gjør det ikke bedre for de som bor i nord..

Med full overføringskapasitet mellom Nord- og Midt-Norge og Sør-Norge/Europa så får ikke strømkundene i nord noen lavere strømpriser eller mer lys og varme gjennom vinterhalvåret. Det hele er designet slik at ingen kommer til å få det bedre på noen som helst måte, bare at alle kommer til å få det like ille. Europa er umettelig.

«Mer av alt – raskere» er oppskriften på en katastrofe.

Vi hadde nylig en høring om RePowerEU som har som mål å få fortgang i utbygging av «fornybar» kraft. Det er nøyaktig det samme som er målet med denne høringen, «Mer av alt – raskere». Denne høringen er RePowerEU i forkledning. RePowerEU-høringen var både en testkjøring, men samtidig også forsøket på å innføre en ny praksis der en ber det norske folket om lobbyeringsargumenter som EU skal bruke for å snikinnføre nye EU-direktiver inn i Norge bakveien og uten å involvere folkemeningen. Resirkulering av tidligere høringssvar under argumentet – «folket har blitt hørt allerede».

Har det kommet inn mange høringssvar så betyr det ikke noe om samtlige er negative. Folket har blitt hørt, så vi gjør som vi vil allikevel. Og om det kun har innkommet noen få eller ingen svar på høringen, så blir dette brukt som et tegn på at dette ikke var så viktig for befolkningen, så vi gjør som vi vil allikevel. Er dette demokrati..?

Erfaringene fra skrotingen av Nasjonal Ramme blir sentral her fordi den senere behandlingen av de nye konsesjonsreglene for vindkraft ble legitimert med at folket ble jo hørt, fordi de nå hadde resirkulert høringssvarene som innkom til Nasjonal Ramme som legitimering for at de nye konsesjonsreglene ikke skulle legges ut til ny offentlig høring. NMF krevde nemlig dette både i digitale innspill og i skriftlige brev til både regjeringen og til Stortingets energikommite. Begge stedene ble vi bare møtt av et «folket ble hørt i Nasjonal Ramme». Men dette er en absolutt løgn, fordi Nasjonal Ramme aldri handlet om nye konsesjonsregler, men om 13 utvalgte områder som skulle gi prioritert og forenklet behandling for vindkraft. Ingenting annet. Etter min mening har ikke det nye konsesjonssytemet og regelverket noen folkelig mandat eller aksept og er direkte udemokratisk. Forenklet behandling og raskere utbygging er hele essensen i regjeringens nye plan, «Mer av alt – raskere».

Nasjonal Ramme for vindkraft som ble lansert 1. april 2019, og deretter skrotet etter mer enn 5300 fleste negative høringssvar, vekket det norske folket til motstand, og ikke minst så skjønte gode deler av befolkningen viktigheten av å følge med og tilegne seg kunnskap. Når regjeringen nå kjører på i et omfang og tempo som savner sidestykke i norsk historie så vil den ikke lengre møte en kunnskapsløs befolkning.

Mens myndighetene tidligere har gjort mindre isolerte ran, er den siste utviklingen et massivt sjokkbrekk på hele landet samtidig. Det vi står ovenfor nå er 100 ganger verre enn Nasjonal Ramme, ACER, RePowerEU, m.m kombinert. Skal vi ha noen sjanse til å ta vare på natur og miljø, så er denne kampen den aller viktigste i den nærmeste tiden, nettopp fordi den får stor innvirkning (og forrang) på alle fremtidige saker vi noensinne kommer til å stå ovenfor.

Brett opp ermene, her blir det kamp for hver millimeter..

Regjeringen kontrer ordføreropprøret med tvang og bestikkelser..

Alle mekanismene som ligger til grunn for denne prosessen er direkte udemokratiske. Ikke bare i foreslåtte løsninger, men alt det forutgående og underliggende for rapporten. Ordføreropprøret der 111 av landets ordførere signerte et opprop mot vindkraft ble kontret av nye konsesjonsregler og at kommunene skal kunne «kjøpes» med inntekter for å si ja til en vindkraft de ikke ønsker, kun for å kunne opprettholde basisfunksjonene til sine innbyggere. Samtidig kan staten sette kommunene under ytterligere tvang ved å redusere overføringene. Hele spillet er rigget for å sette alt og alle sjakkmatt i to trekk.

Må vi virkelig bygge mer..?

Det hjelper ingenting for oss her i Norge uansett om vi bygde ut en million vindturbiner på land og hundre millioner på havet. Vi får like lite strøm til oss selv når vi samtidig har full kapasitet for eksport i utenlandskablene og må likestille utenlandske strømkunder med våre egne. Vi eksporterer i praksis alle våre arbeidsplasser, energifortrinn og råvarer direkte ut av landet til et umettelig Europa som aldri kan få nok. Hvorfor skal vi ødelegge vår natur og våre havområder kun for å tilfredstille Europa? Og hvorfor med så udemokratiske metoder og virkemidler?

Vi har allerede mer kraft enn vi bruker selv. Det fremtidige kraftbehovet synes utelukkende basert på frislipp av krafteksport via utenlandskablene og hydrogen/ammoniakk, en helt unødvendig elektrifisering av Nordsjøen og av Melkeøya i Finnmark, og frislipp og statsstøtte til en rekke kraftkrevende prosjekter vi ikke trenger.

Og gode og miljøvennlige løsninger som jordvarme og geotermisk energi er overhodet ikke nevnt til tross for at Miljøvernforbundet har spillt dette inn til Energikommisjonen. At de ikke har omtalt dette er enda et bevis på at kommisjonen kun har hatt som oppgave å understøtte regjeringens agenda. Regjeringen har tydeligvis kun ett mål; å bygge ut mest mulig vindkraft og havvind på oppdrag for EU. Og havvind er dyrt svært dyrt. Faktisk så dyrt at regjeringen i sine siste høringer på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II faktisk ville ha synspunkt på hvilken subsidiemodell de skulle velge; investeringsstøtte eller prisgaranti der regjeringen vil ta penger fra felleskassa og gi til utbygger om markedsprisen blir lavere enn den garanterte prisen. Det paradoksale er at samtidig som regjeringen vil garantere en høy strømpris til havvindselskapene så går den samme regjeringen ut i media og forteller at de arbeider for å senke strømprisene. Hvordan går dette i hop?

“Mer av alt – raskere” er oppskriften på den totale katastrofen, og bakom sitter regjeringen og pusher på.

Les Miljøvernforbundets høringssvar på Sørlige Nordsjø II og på Utsira Nord her:

http://984072-www.web.tornado-node.net/2023/01/07/miljovernforbundets-horingssvar-sorlige-nordsjo-ii-og-utsira-nord/

På høy tid å få fart på geotermisk – Fremtidens energiforsyning:

http://984072-www.web.tornado-node.net/2022/08/09/pa-hoy-tid-a-fa-fart-pa-geotermisk-fremtidens-energiforsyning/

Her må hver eneste av dere lese og sette dere inn i hva regjeringen nå har planer om. Når Nasjonal Ramme for vindkraft, som ble lansert i april 2019 klarte å vekke og mobilisere folket så er denne høringen minst 100 ganger viktigere.

Her blir alt det absolutt verste fra den “skrotede” Nasjonal Ramme, ACER, RePowerEU, og hele bøtteballetten samlet sammen i en gedigen pakke som nå er lagt ut til høring.

Her skal uhemmet strømforbruk vi ikke trenger gis førsteprioritet til å forsyne seg av den norske kraftforsyningen, mens norske husstander blir uten både lys og varme. Det finnes ingen tak eller prioritering på slikt energiforbruk. Skal vi løse problemer må vi begynne i riktig ende.

Her blir det motstand. Vi trenger din hjelp. Støtt Norges Miljøvernforbund sitt arbeid for natur, miljø og en fornuftig energipolitikk. Bli medlem! Send (sms) ‘MILJØ’ til 2030.

Les deg opp på høringen “Mer av alt – raskere” her (frist 02.05.2023):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/offentlig-horing-av-nou-2023-3-mer-av-alt-raskere/id2961483/?expand=horingsnotater

Andre viktige høringer:

Forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land (frist 27.02.2023):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-vindkraft-land/id2958919/

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft (frist 15.03.2023):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing/id2951726/

Her er det viktig å merke seg at det legges opp til at kommunene skal kunne “bestikkes” med skatteinntekter fra vindkraft, samtidig som sentrale myndigheter kan holde tilbake eller redusere overføringer til kommunene. En kommune kan dermed komme i en situasjon der de blir nødt til å si ja til noe de egentlig ikke ønsker, kun for å kunne opprettholde sin basistjenester til innbyggerne. Samtidig vil en kommune som har sagt ja aldri senere kunne endre dette av hensyn til utbyggers økonomiske investeringer, uansett hvilke endringer eller konsekvenser som senere oppdages.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian