Norges Miljøvernforbund klager over utslippstillatelse flytting oppdrettsanlegg Lingalaks i Hardangerfjorden

Norges Miljøvernforbund  ( NMF ) reagerer sterkt på at Lingalaks A/S får flytte oppdrettslokalitet i Kvam Herad i Hardangerfjorden.

Lingalaks A/S har søkt om å få flytte oppdrettslokalitet fra Lokaliet 12085 Apalvika til ny lokalitet ved Lingaholmene.

Grunnen til at Lingalaks ønsker å flytte på seg er etter sigende at lokalitet Apalvika er totalt ødelagt på grunn av stor forurensing under og rundt anlegget. Lokaliteten de ønsker å flytte i fra er nå i den dårligste miljøindikatoren 4- svært dårlig.

Her skal altså Lingalaks flytte fordi de har ødelagt området de nå ligger, og over på et nytt område som da også vil bli ødelagt sakte men sikkert. Og det selvsagt uten noen som helst krav om å rense området de nå har ødelagt på lokalitet Apalvika. Og uten noen form for nye strengere krav vedrørende utslipp av feces og fòrspill på den nye lokaliteten ved Lingaholmene.

Dette er en driftsform som ikke er stort annerledes enn den vi finner i regnskogen der man stadig brenner og ødelegger ny regnskog for å gi dyrkbar jord etter hvert som den man har dyrket ødelegges. En slik måte å forvalte naturen finner vi gjerne under regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med, og nå finner vi samme tankemønster også her hos oss i Norge.

I tillegg ligger den nye tenkte lokaliteten kun 500 meter fra et korallrev med bambuskoraller som er på Rødlista.  NMF er helt overbevist om at disse korallene vil lide en sakte død på grunn av nedslamming av korallene.

Slik kan havbunnen se ut når det er mye bambuskorall. Dette bildet er fra Hardangerfjorden.
Fotograf: Havforskingsinstituttet

Nærmere om forekomsten av bambuskorallskog og miljørisiko ved utslipp fra oppdrettsanlegg

Det fremgår av vedtaket  at det under saksbehandlingen er påvist forekomster av bambuskorallskog ca 500 meter fra den aktuelle lokaliteten ved Lingholmane. Bambuskorallskog er en rødlistet art i Artsdatabanken som er registrert som sterkt truet. Arten er sjelden, den forekommer nesten bare i Norge og på få steder. I Andfjorden har Statsforvalteren i Troms og Finnmark gått inn for fredning av et område med bambusskog som marint verneområde.

Det er generelt stor kunnskapsmangel om arten. Miljøskade på bambuskorallskog er irreversibel, og at bambuskorallen viser en langsom, signifikant reduksjon de senere år. Påvirkning fra akvakulturanlegg er ikke hensyntatt i rødlistevurderingen.

NMF mener det nå er på høy tid at kommuner som skal behandle slike søknader om enten flytting, eller nyetablering av anlegg fra oppdrettsindustrien setter krav om rensing av utslippene, lik kommunene gjør ved etablering av industri på land som har forurensende utslipp .

NMF har i denne saken innlevert en klage sammen med Linga Hyttelag til Statsforvalteren i Vestland for å få stoppet flyttingen til Lingaholmene.

Klagen som er vedlagt kan dere leser her (PDF)

Relaterte artikler

nb_NONorwegian