Miljøvernforbundet krever mer utredning av kloakkslamdeponi i Ås kommune samt utredning av Dynea-gift i nedlagt søppeldeponi

Av: Jan Hugo Holten

Våren 2019 ble Norges Miljøvernforbund (NMF) kontaktet av oppsittere til et kloakkslamdeponi ved Bølstad i Ås kommune,20 minutter fra Oslo. Deponiet var etablert med hjemmel i Gjødselforskriften og tillatelsen ble innvilget av det lokale landbrukskontoret. Oppsitterne, dvs naboene til deponiet frykter forurensning bl.a av grunnvann og i juni 2019 innstilte tiltakshaver mottak av mer kloakkslam inntil videre.

Slammet kommer b.la. fra Vestlandet og Bergen. Dette er trolig en konsekvens av av NMF tidligere har fått stanset spredning av slam langs skogsveier i Bergen, noe som gjør at det tar nye veier. Over fjellet og på jordene i Follo regionen.

Manglende varsling til grunn for tillatelsen

NMF har bedt Ås kommune gripe inn og sørge for en fullstending dokumentasjon på utslippene fra deponiet. Dette er ikke gjort fra Landbrukskontoret sin side pga ressurssmangel.

Tillatelsen som ble gitt i 2017 var basert på en relativt udokumentert søknad fra tiltakshaver. Etter det NMF erfarer varslet ikke Landbrukskontoret naboer i forbindelse med saksbehandlingen. Dette er kritikkverdig. NMF frykter også at tillatelse fra Landbrukskontoret er brutt, samt at praktiseringen av deponiet ikke oppfyller Gjødselforskriftens krav m.t.p. avrennning og kontroll på dette.

Utredning av nedlagt søppeldeponi for mulig innhold av kjemisk avfall

NMF har i samme brev bedt kommunen ta rede på innholdet i det nedlagte Bølstad søppeldeponi som i luftlinje ligger noen hundre meter fra kloakkslamdeponiet. NMF er tipset om at Dynea historisk sett har dumpet avfall i dette nedlagte deponiet for husholdningsavfall.

Kopi av brevet er sendt Landbruksdepartementet

Kopi av brevet er sendt Landbruksdepartementet. Intensjonen er at NMF ønsker se nærmere på bruken av kloakkslam som jordforbedring,spesielt mtp innholdet av miljøgifter og andre uønskede stoffer. I så måte spiller Landbruksdepartementet en rolle.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian