Regjeringen ofrer fiskeriene for olja

Trænarevet og Vestfjorden kart – foto Mareano

Regjering Solberg åpnet nå i oktober for leteboring etter olje- og gass like i nærheten av det unike Trænarvet.

Av: Ørjan Holm

Trænarevet er et unikt korallrev bestående av kaldtvannskoraller. Kaldtvannskorallrev er kjent for stor biodiversitet. Ved boring skjer det kroniske utslipp av kjemikalier og boreslam. Dette er en konstant trussel mot både korallrev og de øvrige marine økosystem. Et akutt utslipp vil kunne føre til store skader på sjøfugl, fiskeegg og yngel i Vestfjorden og Lofoten, torskens fødestue.

Regjering Solberg åpnet 28. oktober for leteboring etter olje og gass på brønnen Toutatis i Norsk-ehavet. Letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleums-virksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhånds-definerte områder (TFO) i 2011. Toutatis ligger omlag 7,5 km sør for Trænarevet og omlag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petro-leumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten. NMF er ekstra negative til denne tildelingen fordi den ligger så tett på og “nedstrøms” fra de unike og særdeles verdifulle oppvekst og gyte-områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Alle utslipp, både planlagte og kontinuerlige produk-sjonsutslipp og eventuelle større uforutsette utslipp vil føres med strømmen direkte dit de gjør mest skade.

Det er fullstendig uakseptabelt at regjeringen åpner for leteboring så tett opp mot kaldtvannskorallene på Trænarevet og fiskeri-ressursene man finner i tilknytning til Vestfjorden.

Man sidesetter og gambler her med verdien av fiskerivirksomheten i Norges og kanskje verdens mest produktive oppvekst og yngleområde for torsk, til fordel for enda en olje-utvinning verden ikke tåler eller trenger. Dagens regjering skylder på den rød-grønne regjeringen som en gang åpnet for leteboring på feltet. NMF mener Regjering Solberg på selvstendig grunnlag kunne stanset denne leteboringen. Økt kunnskap om de marine økosystem i nærheten og konsekvensene ved akutte og kroniske utslipp fra brønnen burde stanset denne. Lete-boringen og en eventuell fremtidig produksjon skjer i tilknytning til Vest-fjorden, Lofoten, Vesterålen og Senja, torskens fødestue. Vestfjorden med Lofoten, Vesterålen og Senja er gyteområde for den nord-øst- atlantiske torske-bestanden, noe som betyr at store mengder fiskeegg, -yngel, sjøfugl og sjøpattedyr er å finne i området det meste av året.

Torsk – foto: Erling Svendsen

 

Kroniske utslipp

Myndighetene virker å ennå ikke ha forstått at det ikke bare er snakk om akutte utslipp, men også kroniske utslipp av bl.a oljeprodusert vann, oljeprodukter, kjemiske produkter, borekaks og annet avfall. Eller, kan man hevde at de styrende myndigheter rett og slett ikke bryr seg. Deres egne fagetater har jo benyttet en lang rekke argumenter, som alle virker å være fullstendig oversett. De kontinuerlige utslippene av en lang rekke skadelige kjemikalier, olje-produkter, borekaks og annet avfall vil innvirke på næringskjeden i området i lang tid, og som de fleste andre miljø-skadelige utslipp begynne å vandre inn i nærings-kjeden. Hvilke konsekvenser har ikke disse kroniske utslippene på fiskeegg, -yngel og korallrev? Og hvilke konsekvenser får utslippene på de forskjellige leddene i næringskjeden, hvor, tross alt mennesket står på topp?

Blomkålkorall – foto: Mareano.no

 

Uansvarlig

NMF mener regjeringens beslutning om å åpne for leteboring i området er direkte uansvarlig. Regjeringen velger da å overse de evigvarende fiskeriressursene som finnes i tilknytning til Vestfjorden, Lofoten og Vesterålen. Kroniske og eventuelle akutte utslipp vil få alvorlige og lang-varige konsekvenser for fiskeriressursene. Kyststrømmen vil føre forurensingen direkte inn i Vestfjorden. Dette vil igjen føre til konse-kvenser for både fiskeriene, sjøfugl og sjøpattedyr. NMF fortsetter arbeidet mot mer oljevirksomhet, og står fast på at tiden for å lete etter ny olje er forbi. Man må erkjenne at vi allerede har funnet mer olje en vi kan bruke, og bør snarest begynne å redusere både forbruk og produksjon.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian