Villrein: En miljøseier og en ny anmeldelse

Den siste tiden har det stormet rundt villreinen på Hardangervidda. Det har vært stort påtrykk fra alle kanter samtidig. Her har vi alt fra skisenteret midt i villreinområdet i Eidsfjord, til en gondolheis opp til Rossnosplatået i Odda. Alt dette er arealkonflikter som spiser opp stadig mer av villreinens siste leveområder. Og hele tiden har situasjonen med CWD (skrantesyke) lagt som en mørk skygge over villreinens usikre og truede fremtid.

Norges Miljøvernforbund har gjennom en årrekke hatt villreinen som en av våre mest prioriterte saksområder. Som en viktig ansvarsart har Norge en sterk internasjonal forpliktelse til å ivareta dens leveområder og livsgrunnlag. Norge har som kjent hele 90% av de gjenværende bestandene av tundrarein (villrein). Klarer vi ikke å forvalte denne arten på riktig måte er det ingen andre land som kan sikre artens overlevelse.

Det har de siste årene vært et ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda, og i grensebestandene i Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, og i Nordfjella villreinområder. Hele bestanden i Nordfjella sone 1 ble skutt ut i 2018, og planen var at denne stammen skulle reetableres etter noen års brakklegging, mest sannsynlig ved innførsel av dyr fra Hardangerviddastammen. Nå har det imidlertid blitt ‘lekket’ en ganske sjokkerende video til VG fra helikopterutskytningen som foregikk i Nordfjella. Dette har ført til en ny politianmeldelse fra Miljøvernforbundet for brudd på dyrevelferdloven. Mer om dette litt lengre nede i artikkelen.

Viktig miljøseier

Som også i 2021 truet myndighetene også i år med ekstraordinært uttak og helikopterjakt for å skyte ut alle store bukker over 2,5 år på Hardangervidda dersom det ikke ble tatt ut nok dyr gjennom høstens jakt, som også ble utvidet i både jakttid og kvoter. Heldigvis ble ekstraordinært uttak med helikopter avlyst forrige vinter, men myndighetene presset på for å gjennomføre ekstraordinær utskyting med snøscooter og helikopter i vinter. Det har formelig kokt med protester fra fortvilte jegere, grunneiere, alle de åtte kommunene rundt Hardangervidda og andre. Norges Miljøvernforbund presset også på med klage og truet med aksjoner dersom det ble gjennomført vinterfelling av myndighetene.

Skal også fremtidige generasjoner få oppleve flokker på 300 dyr eller mer på Hardangervidda, så må vi forvalte villreinstammen på en mye bedre måte enn vi gjør i dag. Foto: Arnfinn Nilsen

Villreinbestanden på Hardangervidda er nå historisk lav. Fra en stamme som lå på ca 10.000 dyr før kalving våren 2011, og med en vinterbestand på opptil 25.000 dyr i bestandstoppene på midten av 60-tallet og i begynnelsen av 80-tallet, er antatt vinterbestand for hele Hardangerviddaområdet etter høstens jakt forventet å ligge på 4.500 dyr. Det ble i høst delt ut 7.000 jaktkort, der 50% var valgfritt dyr, og de andre 50% voksen bukk 2,5 år eller eldre (12. sept-7.okt ble voksen bukk endret til valgfritt dyr). Det er på dette grunnlaget myndighetene planla et ytterligere ekstraordinært vinteruttak med snøscooter og helikopter. Fullstendig uforsvarlig og uakseptabelt etter vårt syn.

Heldigvis snudde myndighetene i tide. Den 8. desember varslet regjeringen via pressemelding at de allikevel ikke ville gjennomføre ekstraordinært uttak av villrein i vinter. Dette er en stor miljøseier for oss som er glad i Hardangervidda og villrein. Bestanden er allerede på et kritisk lavt nivå, og hele bestanden på Nordfjella sone 1 er allerede utryddet av norske myndigheter.

Skjermbilde fra VG – Trykk på bildet for å se VGs sak og video av helikopterjakten i 2018.

Filmen fra utskytingen av villreinen i Nordfjella med helikopter og ny anmeldelse

Norges Miljøvernforbund (NMF) var særdeles kritisk til utskytningen av hele villreinstammen i Nordfjella i 2018. Ikke bare i et forvaltningmessig perspektiv, gitt oppdagelsen av CWD og videre forvaltning av denne bestanden, men også i et dyrevernsperspektiv. Det vi allerede visste var at 4 måneders kontinuerlig motorisert jakt med snøscooter og helikopter var en dyrevelfersmessig tragedie og grovt dyreplageri.

NMF fikk informasjon om at alt ikke hadde gått riktig for seg og at det ble mye skadeskyting under utskytingen av villreinstammen i Nordfjella sone 1 i 2018, og ba derfor om at det ble iverksatt en ekstern granskning av Mattilsynet.

  • Den 29.04.2019 sendte NMF krav om gransking til Mattilsynet v/adm.dir Harald Gjein
  • Den 03.05.2019 krevde NMF innsyn i en rekke dokument vedrørende Mattilsynets håndtering av utskytningen av villreinen på Nordfjella sone 1 i 2018 og om vedtaket om ekstraordinært uttak på Hardangervidda. Tre dager etter avslår Mattilsynet innsynsbegjæringen.
  • Tidligere leder i NMF, Kurt Oddekalv har møte med Adm.dir i Mattilsynet, Harald Gjein der sakene som ble sendt Mattilsynet ble fremmet for direktøren. Kort tid etterpå gikk han av på grunn av en annen sak.
  • Stortinget: Innst. 413 S (2018–2019) Innstilling fra næringskomiteen på Stortinget om landbruks- og matministerens redegjørelse 7. juni 2019 om Mattilsynets tilsynsvirksomhet og representantforslag om ekstern gransking av Mattilsynet.
  • NMF sender 19.06.2019 brev til Stortingets næringskomite der NMF krever at den eksterne granskingen av Mattilsynet også må inkludere bl.a villreinsaken vs forhold utskytingen av Nordfjella sone 1 i 2018 og vedtak om ekstraordinært uttak på Hardangervidda. Kopi av kravet sendes samtlige stortingsrepresentanter.
  • NMF sender 19.06.2019 samtidig en henvendelse til Landbruks- og matminister Bollestad med kopi av brevene der NMF ba om et møte i saken. Landbruksministeren takket for henvendelsen den 26.06.2019 med følgende avslag; «Statsråden har tettpakket kalender i tiden fremover og får dessverre ikke anledning til å møte Norges Miljøvernforbund som forespurt.».
  • Landbruks- og matdepartementet ga granskingsoppdraget til KPMG, men granskingen av Mattilsynet omfattet aldri de kritikkverdige forholdene i villreinsakene NMF krevde gransket.

Først 8. desember 2022 får VG tilgang til filmmateriale fra helikopterutskytingen av reinsdyrstammen på Nordfjella sone 1 fra 2018. Dessverre bekreftet den flere av de forhold NMF hadde forsøkt å få gransket. Enkelte ganger, som i denne saken, er det ingen glede å få rett i de forhold vi ble varslet om i 2019.

Skjermbilde fra VG – Trykk på bildet for å se VGs sak og video av helikopterjakten i 2018.

Statlig helikopterjakt: − Organisert dyreplageri

Disse opptakene viser statlig jakt på villrein fra helikopter i 2018, hvor skytteren bommer og skadeskyter rein. – Et krevende og omfattende oppdrag, sier Statens Naturoppsyn.

Norges Miljøvernforbund (NMF) politianmelder Mattilsynet og Statens naturoppsyn (SNO) for grov dyremishandling under jakten på villrein fra helikopter i 2018. Her har staten selv satt på bevis for ulovlige og kritikkverdige forhold de selv har begått og tilbakeholdt dette over veldig lang tid.

Også ARV Aktivt Rovdyrvern og Dyrenes rett anmelder Mattilsynet og Statens naturoppsyn “for dyremishandling under nedslaktingen av villrein i Nordfjella vinteren 2017/2018”.

En forvaltning på villspor og hemmelige vedtak

Regjeringen varsler i en pressemelding den 24.06.2021 at de har vedtatt en beslutning om ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda i løpet av høstens jakt.

NMF ønsket å få innsyn i dette vedtaket, samt dets beslutningsgrunnlag, og sendte derfor 28.07.2021 et innsynskrav hjemlet i offentleglovas §§. Etter å ha måttet purre kom avslaget på innsyn den09.08.2021;

Det vises til e-post datert 28. juli 2021 der det bes om innsyn i regjeringens beslutning som fremgår av pressemelding «Tiltak for å bekjempe skrantesjuke på Hardangervidda» og innsyn i alle dokument relevante for regjeringens beslutning samt dens hjemmel.

Departementet viser til at regjeringens beslutninger fremgår av protokoll som er unntatt offentlighet i medhold av offentleglova § 14 første ledd. Det samme gjelder regjeringsnotater som er utarbeidet i forbindelse med regjeringens behandling.

Innsynsbegjæringen avslås.

Avslaget som LMD begrunnet i offentleglova §14, første ledd sier; «Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing.». Annet ledd, punkt a) sier imidlertid at  bestemmelsen i første ledd ikke gjelder for «dokument eller del av dokument som inneheld den endelege avgjerda til organet i ei sak». Ikke engang selve vedtaket ville regjeringen gi innsyn i. Klageinstans for dette avslaget er Kongen i Statsråd, som jo er nøyaktig den samme regjeringen som hadde gitt vedtaket. Alternativt måtte dette lages som en klage til Sivilombudsmannen.

Regjeringens pressemelding for sin «beslutning»/vedtak informerte også om at regjeringen i et møte hadde «Statssekretærene i Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har i dag hatt møte med Mattilsynet, Miljødirektoratet, Hardangervidda villreinnemd, Hardangervidda villreinutvalg og ordførere i området rundt Hardangervidda for å orientere om regjeringens beslutning.».

Vi kan ikke akseptere at regjeringen gjør hemmelige forvaltningsvedtak som de nekter organisasjoner innsyn i. NMF sendte derfor innsynskrav til samtlige ordførere med forvaltningsansvar for Hardangervidda og til Villreinnemda v/Statsforvaltaren i Oslo og Viken, der vi ba om innsyn i vedtaket og «Dersom denne beslutningen kun ble overført muntlig ønskes et referat/sammenfatning av vedtaket jf. forvaltningsloven §11, samt opplyst beslutningens/vedtakets dato.». Dette skulle vel gi innsyn i regjeringens vedtak, men nei. Ingen av ordførerne hadde heller fått noe skriftlig kopi av regjeringens vedtak. Kun en muntlig orientering om vedtaket.

Norges Miljøvernforbund (NMF) opplevd mye rart i norsk forvaltning, men at regjeringen i 2021 skal operere med hemmelige vedtak som de nekter innsyn i er ganske oppsiktsvekkende. Og det på toppen av alt i en forvaltningssak som har svært stor interesse og oppmerksomhet rundt forvaltningen av en av Europas mest sentrale villreinstammer.

Oppsummering

Norges Miljøvernforbund (NMF) er glad for at ekstraordinært uttak ved vinterjakt med helikopter og snøscooter nå i vinter til slutt ble stoppet av regjeringen. Bestanden har vært hardt beskattet og bestandsredusert gjennom høstens ordinære jakt med økte kvoter og utvidet jakttid. Vinterbestanden er historisk lav og dyrene er stresset. Nå trenger villreinen på Hardangervidda så mye ro som mulig for at de skal klare seg igjennom de kalde vintermånedene. De forholdene som utspant seg gjennom den statlige helikopterutskytingen på Nordfjella sone 1 i 2017/2018 må aldri gjenta seg. NMF håper derfor at de forholdene blir grundig etterforsket, og at det blir en ekstern gransking av virkemidler og metoder slik at vi kan få åpne og ryddige forhold ved eventuelle fremtidige tiltak av en slik eller lignende karakter. Vi kan ikke fortsette å ha en forvaltning av en så viktig ansvarsart som villreinen som ikke kan tåle dagens lys.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian