Dumping av gruveavfall i Repparfjorden

Regjeringen godtok i dag at det kan dumpes 2 millioner tonn gruveslam i Repparfjorden hvert eneste år, i 20 år fremover.

Norges Miljøvernforbund (NMF) ser med vantro på regjeringens vedtak om å tillate Nussir til å få lov til å starte opp med kobberutvinning i Kvalsund Kommune. Gruveslammet skal dumpes rett i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden under gruvedriften.

For å se dette i et perspektiv tilsvarer dumpingen av 2 millioner tonn gruveavfall i fjorden hvert år at 17 lastebillass med stein, grus og finkornet kobberholdig støv blir dumpet i fjorden hver eneste time i de neste 20 årene.

Gruveslammet inneholder tungmetaller som kobber, nikkel og krom som anses som meget giftig for livet i fjorden. Gruveslammet vil direkte drepe alt liv i bunnfaunen i deponiområdet, men de finkornede massene som inneholder tungmetaller vil også kunne spre seg til resten av fjorden, og sakte men sikkert drepe det meste av livet i fjorden. Fjorden er i tillegg til å være en vernet nasjonal laksefjord også gyteområde for torsk.

NMF mener at den Norske regjeringen nok engang viser sitt sanne ansikt hvor penger alltid fronter miljø og artsmangfold. Norge som en (tidligere) verdenskjent naturnasjon er i løpet av få år blitt en miljøversting på linje med land vi overhodet ikke liker å sammenligne oss med. NMF mener at slike miljø ødeleggende vedtak som dette rett og slett er en skam for landet.

NMF kan tillegge at på et møte på Hawaii i regi av Verdens Naturunion i 2016 stemte 53 land imot at gruveavfall fra gruvedrift skal kunne dumpes i sjøen. Kun Norge og Tyrkia stemte for å tillate dumping av gruveavfall i sjø. Igjen et bevis på at Norge er i ferd med å komme i selskap med nasjoner vi tidligere kritiserte på det sterkeste mot deres miljøpolitikk.

Avisartikkel: Åpner for gruvedrift i Kvalsund

Relaterte artikler

nb_NONorwegian