NMF demands a halt in the disposal of sewage sludge

Fare for forurensning av drikkevann
Etter tips fra naboer til deponiet var NMF østlandet på befaring den 12 juni 2019 ved deponiet i Ås kommune i Akershus fylke. Det er mistanke om avrenning av miljøgifter til vannkilder og NMF har derfor bedt Landbrukskontoret sette foten ned for videre deponering inntil konsekvensene av deponering er kartlagt.

Mangelfull søknad fra tiltakshaver 
Det fremgår av saken  at spesielt søknad fra tiltakshaver er så mangelfull at NMF i en henvendelse til Landbrukskontoret i Follo ber om at inntil en utfyllende søknad med redegjørelse for avbøtende tiltak er på plass så må all mottak av kloakkslam stanses med umiddelbar virkning.

Dette innebærer at tillatelsen slik den foreligger i dag trekkes tilbake.

NMF Øst vil følge opp saken med Landbrukskontoret.

Related posts

en_USEnglish