Kunstig karbonlagring tapper atmosfæren for oksygen

Kunstig karbonfangst og lagring, CCS kan føre til en utarming av luften, og CCS-anlegg i stor skala på verdensbasis kan virke mot sin hensikt.
Det er bedre å la naturen ta seg av karbonfangsten, og vi må redusere forbrenningen, både av fossile og biobaserte brensler. CCS kan bli en global katastrofe.

Mennesket har alltid strevet med å kopiere naturen, men når det kommer til å etterligne naturens brillians har vi alltid kommet til kort.

Alt i naturen handler om balanse. Når noe er ute av balanse, handler alt om å få det tilbake. Etter mange tusener av år på denne planeten, og med en eksponensiell teknologisk utvikling virker det ikke som vi fremdeles ikke klarer å forstå naturen på naturens premisser. Panikkhandlinger ender ofte opp med å gjøre større skade enn det problemet som forsøkes løst. Det siste i rekken er CCS, såkalt kunstig karbonfangst og lagring.

For det første, så er dette full skivebom. Vi hinter i navnet til det som er det egentlige målet, men gjør samtidig også noe som kan få uante konsekvenser. Det egentlige målet er å fjerne karbon fra atmosfæren fordi det er karbon det er for mye av i kretsløpet. Naturen gjør denne jobben på en aldeles perfekt måte gjennom fotosyntesen og lagrer karbonet i biomasse samtidig som det frigjør oksygen.

Vi mennesker forsøker nå å oppnå det samme ved permanent å fjerne og lagre både karbonet og oksygenet fra atmosfæren. I liten målestokk utgjør ikke dette noe som kan endre noe særlig mye, men premissen for CCS er jo at dette skal gjøres i stor skala for nettopp å utgjøre en ganske betydelig forskjell på verdensbasis. Fjerne CO2 fra atmosfæren og lagre det under havbunnen på permanent basis.

Et CO2 molekyl består av ett karbonmolekyl som hver binder seg til to oksygenmolekyl. Her har vi et mengdeforhold 1 til 2. I en forbrenningsprosess binder karbonet seg til oksygen fra luften og danner CO2. Det er nøyaktig det samme som skjer enten vi brenner trevirke eller fossile brennstoff. I denne prosessen frigjøres store mengder energi. Nå vil vi bruke store mengder energi for å fange dette CO2et og fjerne det fra kretsløpet. Det skal vi altså gjøre som et avbøtende tiltak slik at vi kan fortsette alt det andre som før. Ingen reduksjon i forbruk eller sparing av energi, for nå skal vi fange og lagre enorme mengder CO2.

Naturen fanger og lagrer karbonet, og frigjør oksygenet. Problemstillingen nå er at vi henter opp store mengder karbon fra bakken som vi gjennom forbrenning binder til det frie oksygenet. To oksygenatom pr karbonatom. Når naturen henter ut karbon og frigjør oksygenet tilbake igjen har vi nye oksygenatom som står klar til å binde opp enda mer karbon. Men nå skal også oksygenet tas ut og fjernes fra kretsløpet?

Vi har tydeligvis fremdeles ikke skjønt at det er mengden karbon i kretsløpet som er problemet. CO2 er bare et symptom på det egentlige problemet. Naturen har gjennom millioner av år fanget og lagret store mengder karbon i myr, jordsmonn og sedimenter som senere har blitt til olje, kull og gass. Disse prosessene foregår i naturen kontinuerlig, også den dag i dag.

https://www.landbruk.no/biookonomi/hva-er-egentlig-fotosyntesen/

CCS virker mot sin hensikt

Nå skal vi altså fange og fjerne CO2 fra dette kretsløpet samtidig som vi fortsetter å hogge regnskog og grave opp og drenere myrer. De naturlige prosessene skal erstattes av kunstige. Kunstige prosesser som potensielt også forrykker oksygenbalansen i atmosfæren. I hvert fall dersom dette gjøres i den skala og omfang dette er tiltenkt.

Her prøver vi ikke engang å kopiere naturen, vi prøver å være smartere. Hver gang vi har hatt denne tanken tidligere har det endt i katastrofe. Hver eneste gang. Dette problemet løser vi ikke med en slik holdning, men av ydmykhet. Ydmykhet for at vi fremdeles har mye å lære av naturen før vi klarer det samme. Skal vi løse problemet med for mye karbon i atmosfæren så må vi spille på lag med naturen og ikke prøve å utkonkurrere den. Vi må gi naturen bedre betingelser og stanse vår egen grådighet. Det er vi selv som taper dersom vi ikke klarer å forstå dette.

Besøk kampanjesiden Timeout CCS på Facebook:
https://www.facebook.com/timeoutccs

Relaterte artikler

nb_NONorwegian