Miljøvernforbundet reagerer på søknad om økt kjemikaliebruk på Gullfaks uten rensing

Gullfaks B – Ole Jørgen Bratland ©Equinor

Equinor søkte om endringer i kjemikaliebruk og -utslipp av kjemikalier i rød kategori på Gullfaks ifm brønnstimulering der selskapet søker om dispensasjon fra kravet om oppsamling og rensing. Norges Miljøvernforbund finner dette helt uakseptabelt, noe som også ble formidlet Miljødirektoratet i vår høringsuttalelse av 24.04.2023;

Svar til Høring:
Equinor søker om endringer i kjemikaliebruk og -utslipp på Gullfaks ifm brønnstimulering på Gullfaks
satellitter.


Høringsnummer: 2022/371
Det søkes om endringer I kjemikalieramme for stoff i rød kategori I forbindelse med brønnstimulering
på Gullfaks satellitter.


Gullfaks er etter hver en velkjent oljeprodusent på den Norske sokkelen og har produsert olje i
mange tiår allerede. Dette medfører at det allerede foreligger en gjeldene utslippstillatelse som
søkes utvidet/dispensert. Norges Miljøvernforbund (NMF) mener på grunnlag av følgende punkter at
det ikke kan gis tillatelse til endring som omsøkt da dette vil øke utslippene fra produksjonen på
Gullfaks feltet.:


1: Det hevdes fra Equinors at oppsamling av jettesand/proppanter som kommer tilbake over tid ikke
skal være praktisk gjennomførbart for Gullfaks, noe NMF finner svært underlig da vi er kjent med at
dette gjøres med eksisterende teknologi en rekke steder. Blant annet på Gullfaks, og med gode
resultater.
Vi kan derfor ikke lese noe annet av søknaden enn at det her utelukkende er snakk om å
spare utgifter og at den eneste intensjonen er å tjene mer fortere. Skal man gjøre endringer i
drift/rutiner på Gullfaks er det slik vi ser det en selvfølge at man til enhver tid følger BAT (best
available techniques) og at endringer i drift, rutiner eller metoder utelukkende fører til bedret
innfrielse av utslippsmål. Medfører en endring økte utslipp av farlige stoffer skal planene skrinlegges.


Videre leser vi at det for brønn NO34/10-G1 er søkt om bruk av 94 tonn Resin belagte Proppanter og
utslipp av over ett tonn stoff i rød kategori. Etter det NMF kan finne tilsier de fleste erfaringer at det
alltid kommer større mengder tilbake enn først antatt og at utslippene også ofte blir større i praksis.
Igjen vil vi henvise til allerede eksisterende separasjonsteknologi for å få samlet opp proppantene og
unngå forurensende utslipp til sjø.


Proppantene som er planlagt brukt sies å være «Resin Coated Proppants», brukt for
brønnstimulering. I følge databladet (vedlagt) er det veldig tydelig at G2 Optiprop Coated Sinnerlite
anbefales fanget opp, oppsamlet og lagret på en sikker måte. Videre står det tydelig at dette ikke skal
i sjøen. En rask gjennomlesing av databladet viser også at kjemien i produktet inneholder en rekke uheldige stoffer som bla. Fenoler og Formaldehyd. Stoffer man har svært god kunnskap om at ikke
skal slippes ut og tilgjengelig gjøres for det marine økosystem.


NMF kan ikke se at det foreligger grunnlag for å hevde at utslipp som følge av «Jetting» skal være
nødvendig. Det eksisterer i dag (har eksistert lenge) metoder som ved hjelp av separasjonsteknologi
separerer ut sand, proppanter og andre fraksjoner og slik skiller disse fra prosessen og gir full
kontroll og rensing av hele prosessen på location. Utsepparerte masser sendes deretter til land for
skikkelig behandling. Dette er teknologi som er og har vært i bruk på flere av Equinors anlegg (også
Gullfaks) og burde på ingen måte være ukjent for søknadsskriver.


Vi vil også vise til denne uttalelsen, hentet fra søknaden:
«Oppsamling av jettesand for å fange de resterende små mengder proppanter som produseres
tilbake over tid vil ikke være praktisk gjennomførbart på Gullfaks»
.
Dette kan vi vanskelig se som noe annet en bevisst fusk og lureri da dette allerede i lang tid har vært
gjort på Gullfaksfeltet hvor man har brukt separasjonsløsninger for å fange opp nettopp proppanter.
Slike forsøk på virkelighetsforfalskning bør det slåes hardt ned på.


NMF er redde for at denne søknaden fort kan vise seg å være den første i rekken hvor man ønsker å
drive feltene «hardere» for å få ut mer/siste rest av olje og at man for å få til dette vil forsøke å omgå
miljøhensyn der dette kommer i veien for maksimalt effektiv «sluttdrift» av brønner. Dette er i så
fall en utvikling som ikke kan tolereres, og NMF henstiller om at det ikke gis dispensasjoner/ utvidede
utslippstillatelser av denne typen.


NMF krever med dette at søknaden avslåes og at denne typen utvidede utslippstillatelser konsekvent
vektes på om de gjør miljøbelastningen større eller mindre og at det legges som ett premiss at alle
nye tiltak skal ha miljøforbedrende effekt.

Les høringsvaret fra Miljøvernforbundet her;

Relaterte artikler

nb_NONorwegian