Skrinlegg miljøødeleggende elektrifisering av norsk sokkel og havvind – Oppgrader og effektiviser turbiner for å redusere CO2

Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at regjeringen går vekk fra ideen og planene om elektrifisering av norsk sokkel og bygging av Havvind og at Oljedirektoratet utreder potensialet på CO2 kutt på følgende 3 områder;

  1. Styrket oppgradering og modernisering av eksisterende gassturbiner type LM2500 (Ca. 80 % av turbinene er av denne typen).
  2. Utskifting av de eldste og minst effektive gassturbinene med en ny generasjon gassturbiner med større effekt ut sammenlignet med effekt inn.
  3. Optimalisering av drift og kjøring av turbinene for å redusere utslipp og forbruk.

Krav til OED

Norges Miljøvernforbund sendte i dag dette som krav til OED ved Olje- og energiminister Tina Bru og begrunner det:

Norges Miljøvernforbund mener ideen om forsyning av norsk sokkel med strøm fra land er hårreisende uansvarlig i et natur og miljøperspektiv og at dette ikke vil ha noen klimaeffekt.

Tvert imot vil det ytterligere øke presset på vår sårbare kystnatur ved utbygging av flere vindturbinanlegg.

Havvind er slik NMF vurderer i våre uttalelser og innspill til regjeringen i 2019 en alvorlig trussel mot det marine liv som vi ikke har oversikt over. Det vises for øvrig til vår uttalelse på Havvind.

Norges Miljøvernforbund sitt høringssvar på havvind

Oljedirektoratet har sovet i timen når det gjelder oppgradering av norsk sokkel sin eksisterende energi-infrastruktur

Direktoratet kan ikke svare NMF på spørsmål vedrørende oppdaterte studier eller for den saks skyld eldre studier på effekten av de nevnte tre punktene i forhold til CO2-utslipp.

Sitat fra dialog med Oljedirektoratet mai 2020:
Når det gjelder gassturbiner så ble dette utredet for noen år siden i forbindelse med en rapport om NOx-utslipp som vi utarbeidet. Da ble konklusjonen at det ikke vil være hensiktsmessig grunnet høye ombyggingskostnader å skifte turbintyper på innretninger.
Den eneste oversikt jeg har over turbiner fokuserer på NOx og sier lite om CO2-utslipp.

Det generelle inntrykket av norsk sokkel sin drift over siste 30 årene på produksjon, HMS og og økonomi er at det er betydelige gevinster å hente bare en gir næringen de rette incentivene. NMF mener OD har gitt etter tidlig pga kostnader ved tiltak og derfor hoppet bukk over det mest nærliggende, å se på eksisterende infrastruktur først.

NMF ber derfor regjeringen ved OED og OD om på ta en full gjennomgang av norsk sokkel på de nevnte områder. Bare 10-15% reduksjon av CO2 vil innebære kutt på størrelsesorden 1,4 -2,1 milloner tonn CO2 i året. Det må selvfølges lages en full LCA på disse tiltakene på samme måte som en eventuell elektrifisering, og vil måtte innebære en full LCA(Livvsyklusanalyse).

NMF erfarer at LCA for eksisterende infrastruktur vil komme betraktelig bedre ut enn elektrifisering/Havvind.

Elektrifisering/havvind vil likevel innebære gassturbiner i drift som backup

I forbindelse med forsyningssikkerhet og beredskap vil oljeselskapene selv med en utbygd elektrifisering og Havvind satsing måtte opprettholde drift og vedlikehold på gassturbinene. Det gjelder havvind når det ikke blåser og produseres, men og kabel ved bortfall av strøm ved hendelser, brudd med mer. Norsk sokkel er underlagt det strengeste sikkerhetsregime på norsk territorie, og vil være avhengig av til en hver tid å ha en plan B når hovedløsningen faller ut.

Dette viser med all tydelighet den fullstendige mangel på logikk i det politiske ordskiftet som danner grunnlaget for hyping av nevnte løsninger.

Regjeringen må opptre ansvarlig miljømessig, med tanke på energisikkerhet og økonomi

Norge er nå inne i en periode med stor usikkerhet innen økonomi, sysselsettting og det å ivareta den daglige drift av nasjonen og alle involverte parter, private forhold og arbeidsplasser. Det er nå tid for å stikke fingeren i jorden og gjøre ordentlige og relevante regnestykker, der kostnader må sees opp mot hva en får igjen.

Elektrifisering og havvind er i tillegg til lav energieffektivitet, enorme natur og miljøeffekter også forferdelig dyrt. En kostnad det norske storsamfunn ikke kan ta nå i en krise der unntakstilstanden vil ha effekter de neste 5-10 årene minimum, tilstanden vil vedvare ut 2023- som et minimum(NMF sine estimater). Dette er tidsscenarier der norsk arbeidsliv, storsamfunn med mer ikke vil fungere normalt slik vi kjenner det.

Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at regjeringen går vekk fra ideen og planene om elektrifisering av norsk sokkel og bygging av Havvind og at Oljedirektoratet utreder potensialet på CO2 kutt på følgende 3 områder;

  1. Styrket oppgradering og modernisering av eksisterende gassturbiner type LM2500 (80 % av turbinene er av denne typen)
  2. Utskifting av de eldste og minst effektive gassturbinene med en ny generasjon gassturbiner med større effekt ut sammenlignet med effekt inn.
  3. Optimalisering av drift og kjøring av turbinene for å redusere utslipp og forbruk.

Saken vil bli oppdatert…

Relaterte artikler

nb_NONorwegian