Victory for NMF - The Norwegian Environment Agency said no to the discharge of paint from offshore sandblasting

I forbindelse med en søknad fra tidligere Statoil, nå Equinor, om å få endret tillatelsen for utslipp ved Oseberg C sandblåsing av Jacket, har direktoratet fulgt de anbefalinger som er kommet fra bl.a. Miljøvernforbundet.

NMF har i brevet til direktoratet tatt til orde for at alle søknader om utslipp av blåsesand og maling fra norsk sokkel prinsipielt skal avslås og at oppsamling skal skje. Blant annet på grunn av forurensningspotensialet med mikroplast.

Det var 9. april nmf.no først omtalte NMF sin uttalelse til Statoil sin søknad om å forlate den praksis de hadde etablert med oppsamling av sand og maling. NMF ser det som positivt at Statoil tar initiativ til å redusere og minimere sin utslipp, og blir derfor forundret over at de pga. vanlige praktiske utfordringer gir etter og dermed søker å forlate det sporet de er på og som bør videreutvikles med tanke på metode og utstyr.

I svarbrevet sier Miljødirektoratet bl.a. følgende;

  • 2 Miljødirektoratets vurdering og beslutning
    Basert på søknaden fra Equinor har Miljødirektoratet vurdert om det skal gjøres endringer i tillatelsen til sandblåsing på Oseberg C datert 2. mai 2018. Etter en helhetlig vurdering i henhold til forurensningsloven § 18 nr 5, har vi kommet frem til at vi ikke endrer tillatelsen som omsøkt.

    Etter Miljødirektoratets vurderinger bør tilførsel av mikroplast til havområdene begrenses. Epoxymaling er å anse som plast fordi den inneholder polymerer og ender opp som mikro- plast når den fjernes gjennom sandblåsing. Malingsflak fra sandblåsing vil forbli i det marine miljøet i svært lang tid og vi kjenner ikke langtidseffektene av slike utslipp. Miljødirektoratet anser et utslipp av 400 kg malingrester som betydelig, og mener at oppsamling fortsatt er den beste miljømessige løsningen på Oseberg C. Vi ser at det er knyttet flere utfordringer til oppsamling av store mengder blåsesand under dekk. Erfaringer fra første del av sandblåseoperasjonen på Oseberg viser også at valgte metode for oppsamling ikke er optimal.

    Equinor har likevel demonstrert at det er teknisk mulig og sikkerhetsmessig forsvarlig å samle opp inntil 73% av brukt sand med malingsrester. Selv om det er økte kostnader knyttet til oppsamling av mikroplasten, kjenner vi i dag ikke fullt ut de miljømessige effektene plasten har i økosystem og næringskjeder i det marine miljø over tid. Miljødirektoratets vurderer det derfor som viktig å unngå eller i størst mulig grad å begrense denne type utslipp. Vi mener derfor fortsatt at total forurensningsbelastning av Nordsjøen veier tyngre enn den ekstra belastningen Equinor har med oppsamling og håndtering av sand og malingrester.

At Direktoratet nå avviser Statoil sin søknad er positivt. Det er viktig at vi stiller strenge krav til den største operatøren på norsk sokkel, sier Jan-Hugo Holten i Miljøvernforbundet som har saksbehandlet søknaden. At det også finnes leverandører i markedet som ytterligere kan øke oppsamlingen gjør at krav om 0-utslipp er realistisk.

Se avslagsbrevet fra Miljødirektoratet her.

Related posts

en_USEnglish