Forurensing av drikkevannskilden Brusdalsvatnet

I årsmøtet som Norges Miljøvernforbund -Møre og Romsdal (NMF-MR) hadde 22.02.2017 ble det fastsatt at fylkeslaget blant annet skal jobbe med vern av drikkevannskilder. Ålesund kommune har 01.03.2017 søkt om tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til å slippe ut store mengder med alkalisert marmor, klor, og CO2 til drikkevannskilden Brusdalsvannet.

https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Hoyringar/Soknad-om-loyve-til-utslepp-av-spylevatn-i-Arsetelva/

NMF-MR har 15.03.2017 sendt inn merknader til Fylkesmannen vedrørende Ålesund kommune sin søknad. I merknadene har NMF-MR bemerket at Ålesund kommune de siste årene har hatt ulovlige forurensende utslipp til Årsetelva og drikkevannskilden. Sommeren 2009 ble Ålesund kommune anmeldt av Fylkesmannen i Møre og Romsdal for å forurense Årsetelva og drikkevannskilden med så store mengder med basisk kalk at fisken i vassdraget døde. I følge rapporten «Status for fisk, bunndyr og elvemusling i Brusdalsvassdraget» er «Årsetelva vurderes som viktigste gyteelv for ørretbestanden i Brusdalsvatnet.»

https://www.nhm.uio.no/forskning/publikasjoner/rapporter/nhm-rapport-26-brusdalsvassdraget.pdf

NMF-MR mener det vil være særs ille om Fylkesmannen i Møre og Romsdal tillater at Ålesund kommune forurenser den viktigste gyteelva for Brusdalsvannet med utslipp av alkalisert marmor, klor, og CO2. Etter NMF sin mening vil slike utslipp svekke overlevelsesevnen til ørretyngel i Årsetelva, og derved bidra til redusert tilvekst av ørretbestanden i Brusdalsvannet. Det er en kjent sak at det befinner seg rødlistet elveperlemusling i Brusdalsvassdraget, og at elvemusling spres av ørretyngel. «Elveperlemusling har et parasittisk stadium på laksefisk, der larven (glochidie) sitter på gjellene fra tidlig høst og til forsommeren året etter. Det er derfor to absolutte forutsetninger for at elvemuslinger skal rekruttere, her definert til gjennomføring av metamorfose hos glochidielarve og at denne frigjør seg fra gjellene hos vertsfisken. (…) I Brusdalsvassdraget kan både laks og ørret i teorien være vertsfisk.»

https://www.nhm.uio.no/forskning/publikasjoner/rapporter/nhm-rapport-26-brusdalsvassdraget.pdf

ifølge Handlingsplan for elvemusling skal alle norske elveperlemuslingbestander opprettholdes eller forbedres. Etter NMF-MR sin mening vil Årsetelva, forutsatt at denne elva blir fri for Ålesund vassverk sin miljøforurensing, være et potensielt spredningsområde for elveperlemuslingsbestanden i Brusdalsvassdraget. Som løsning på forurensingsproblemet ser NMF-MR for seg at det kan legges trekkerør i noen gamle utrangerte vannrør som befinner seg i området, og at avløpsvann og kloakk både fra vannverket, boliger og hytter langs Brusdalsvannets syd-vestlige bredde kan knyttes til denne fremtidige kloakkledningen.

Merknadene fra NMF-MR kan bestilles fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, her:

https://www.oep.no/search/resultSingle.html?journalPostId=21412476

Relaterte artikler

nb_NONorwegian