Fremtidens energiforsyning heter geotermisk

Ny gullalder for oljebransjen på elektrisitet fra dyp bergvarme

Hvorfor skal vi øke energiforbruket hele tiden? Hvorfor er det så få som stiller seg spørsmålet om hvorfor vi må bruke så mye av energien vår til unødvendig sløsing? Gjennom ordninger med kraftig subsidiering og omfattende skattefritak har myndighetene lagt opp til å tiltrekke seg gigantiske internasjonale datasentere, batteri og hydrogenfabrikker, langt over den kapasiteten vi selv har behov for. Dette vil i tillegg til å være svært prisdrivende også legge et ytterligere press på vår etter hvert så pressede energiproduksjon. Norge kan heller bli verdensledende på energieffektivisering. Husk at ca. 50% av energiforbruket i bygninger går med til oppvarming.

Vi har 70 års erfaring fra Nordsjøen, der vi har drillet over 5000 olje og gassbrønner. Mange av disse har høyt trykk og høy temperatur, og reservoarene inneholder milliarder av kubikk med kokende vann som kan utnyttes i elproduksjon. Det er bare å bytte ut gassturbinene med dampturbiner og oppgradere noen av de egnede brønnene til å hente opp nok kokende vann til å forsyne sokkelen og land med strøm. SINTEF forsket på denne muligheten på midten av 90-tallet. Det finnes også binære systemer som kan produsere på lavere temperaturer.

Det finnes milliarder av liter med kokende vann fra dype oljebrønner i Nordsjøen som kan brukes til geotermisk elproduksjon.

Vi ser at havvind har blitt den nye tsunamien innenfor energiproduksjon og oversvømmer alle andre gode tiltak. Havvind vil aldri bli lønnsomt, og er heller ikke stabilt. Det er i tillegg ingen nyskaping i teknologi. Det er bare en oppskalering av størrelse på vindturbinene, plassert på et flyteelement. Norge har ingen konkurransefortrinn med havvind, da det er utenlandske selskaper som besitter mesteparten av teknologien (turbiner, tranformatorer og generatorer). Kina vil mest sannsynlig overta hele markedet til mer konkurransedyktige priser enn hva vi greier her på berget. Havvind har i tillegg store negative miljøkonsekvenser, bl.a i forhold til sjøfugl og fugletrekk, utslipp av mikroplast med bisfenoler og andre miljøgifter, støy som plager hval og fisk osv.

Havvind på Hywind/Tampen er et eksempel på et gigantisk og unødig sløseriprosjekt. Offshore havvind vil aldri kunne gi en miljøeffektiv grønn omstilling og elektrifisering. For oljebransjen som er avhengig av stabil energiforsyning med høy sikkerhet nytter det ikke med ustabil energi. Med havvind vil gassturbinene fortsatt måtte sikre strømutjevning og backup. Periodevis kommer de derfor også til å måtte gå på tomgang med et høyere totalt klimautslipp enn uten den ustabile energien fra havvind. Det kan likevel reddes noe inn, da ledningsnettet og transformatorene som er montert også kan brukes til å ta imot strøm fra geotermisk elproduksjon. Der det ikke finnes plattformer som kan brukes, kan det lages flytende elplattformer som kan ta kokende vann rett opp fra sjøbunnen.

Illustrasjon Hywind Tampen havvind (Equinor)

Et overskudd av strøm fra Nordsjøen kan sendes strøm til land, og dermed vil vi unngå mer utbygging av vindkraft, på land og hav, i tillegg kan vi demme opp for kjernekraft, som alltid kommer opp som en løsning når frustrasjonen er som høyest. Kjernekraft er ikke bra når det gjelder energiberedskap, det er altfor sårbart mht. sabotasje o.l.

Thoriumreaktorer er kostbart og krever kontinuerlig gruvedrift

Uansett vil det være veldig kostbart og energikrevende å lage thoriumbrensel, det krever kontinuerlig gruvedrift og elektrolyse, samt høye temperaturer. Vi som miljøvernere vil gjøre alt vi kan for å stoppe kjernekraft. Det vi trenger er en stabil energiforsyning i Norge og Europa. Geotermisk elektrisitet og varme kan dekke hele dette behovet. Ved energieffektivisering og varmelagring/ENØK her hjemme vil dette alene kunne erstatte all vindkraft.

Kokende vann fra brønner i Nordsjøen er framtidas energi

Vi har visst om muligheten med kokende vann fra sjøbunnen gjennom flere tiår. AS Norge har sløst bort denne energien ved å tømme det ut i havet i stedet for å utnytte det varme vannet til elproduksjon. I tillegg har oljebransjen brukt gassturbiner for å lage strøm til plattformene. Det er dermed begått statlig miljøkriminalitet i nærmere 70 år.

Det er ingen tid å miste, vi er best i verden på drilling, og produksjonen av elektrisitet kan settes i gang på kort varsel. Nå må politiske miljøer se muligheten til å produsere strøm på sokkelen, slik at produksjonen blir nærmest utslippsfri. Mulighetene til å hente opp energi fra bakken er minst like store som de er til havs. Overskuddsenergien fra Nordsjøen kan også bidra til å dekke mye av behovet på land. Geotermisk elektrisitet og varme har større potensiale enn annen energiproduksjon, og har fordelen at den legger lite beslag på natur, er utslippsfri under produksjon, jevn og stabil energiforsyning, robust, og ikke minst gode muligheter som kortreist energi med produksjon nær der den skal brukes.

Dampturbin for geotermisk elproduksjon (Siemens)

Vi har gjennom nærmere 70 år opparbeidet en gullgruve i Nordsjøen, og dette viktige gullet heter kokende vann i olje og gassbrønner. Norge har en unik mulighet til bygge opp arbeidsplasser basert på teknologi og kompetanse fra oljebransjen, og gjennom dette skape virkelig grønne og bærekraftige jobber. Potensialet på land kan være like stort som i Nordsjøen. Intelligent bruk av teknologi i energieffektivisering vil gjøre Norge ledende på dette feltet også. Geotermisk er energi for framtiden.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian