Gårdsvindmøller i et av Norges viktigste våtmarks- og fugleområder..?

I serien av hvilke vindkraftplaner som er den aller verste må vel denne ta den absolutte prisen?

Det er sannelig ikke lett å si hvilket vindkraftverk som er verst i disse dager. Her kommer det ene prosjektet verre enn det andre opp på bordet, og vi har allerede sette en rekke horrible prosjekter bli banket gjennom av forvaltningen. Det spiller tydeligvis ingen rolle om de blir dømt i Høyesterett for brudd på menneskerettighetene, slik som på Storheia og Roan på Fosen i Trøndelag, der på ulovlig vis fortrenger den samiske reindriften (Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida) fra deres viktige vinter/vårbeiteområder. Det spiller heller ingen rolle om de ødelegger de flotteste naturlandskapene, naturmangfoldet, eller folkehelsen. Det betyr absolutt ingenting om det er på Rákkočearro, Rásttigáisá (Davvi) eller på Sørøya i Finnmark. Eller på Frøya, på Haramsøya, på Okla/Stadlandet, på Buheii i Agder, i Tysvær, i Bjerkreim, eller på Vardafjell i Rogaland, på Kjølberget i Finnskogen eller de mange andre stedene over hele landet der de bare presser igjennom det vindkraftverket etter det andre. Vindkraften skal tydeligvis bygges uansett konfliktgrad.

Mindre vindkraftanlegg går under radaren…

Mye av fokuset har vært på de store vindkraftutbyggingene. Disse må gjennom en lengre konsesjonsprosess. KU-forskriften setter grensen for konsesjonsplikt for vindkraftanlegg med en installert effekt på mer enn 10 MW. Dette har ført til en ny boom av mindre vindturbiner som holder seg under denne grensen. Det kan være svært lett å overse de mange sakene som dukker opp på forskjellige steder rundt omkring i kommunene. Slike saker går veldig lett under radaren og dukker gjerne bare opp på postlistene i kommunen før de kommer opp til behandling, og plutselig så står de der. Det er nettopp slik denne saken ble fanget opp. Vi finner bare en enkelt oppføring i postjournalen i Klepp kommune der det ligger en uttalelse fra Statsforvaltaren i Rogaland. Vi har ikke funnet søknaden fra tiltakshaver hos kommunen, men vi har et innsynskrav på de dokumentene som kommunen har oversendt Statsforvaltaren til uttale. Vi vil oppdatere denne saken så snart vi får disse i hende.

Kartet som er vedlagt søknaden for “gårdsvindmøller” ved Orrevatnet naturreservat, Klepp kommune, Rogaland.

Toppen av galskap..?

I sin “Uttale til forslag om nye fornybare energikilder, Reve Kompost AS” skriver Statsforvaltaren i Rogaland følgende om planene;

“Vi fraråder bruk av gårdsvindmøller. Området ved Reve og Orre er av det mest fuglerike i landet, der selve tiltaksområdet er IBA-område (Important Bird Area) med høy tetthet av fugl, i tillegg til at Orrevatnet naturreservat er plassert på østsiden og Jærstrendene landskapsvernområde på vestsiden av eiendommen. Begge disse våtmarksområdene er vernede RAMSAR-områder. Videre går det en smal trekkorridor med store volum av fugl, inkludert mengder av rødlistearter, gjennom det smale landområdet mellom Orrevatnet og havet. På denne bakgrunn vurderer vi at området er av det mest konfliktfulle i Rogaland for utplassering av vindmøller.”

Det er også her Stavanger Museum har Revtangen ornitologiske stasjon, bare et lite steinkast unna. Orrevatnet og Revtangen er blant de viktigste og mest fuglerike kyst- og våtmarksområdene i hele landet. En rekke fuglearter hekker her. Høst og vårtrekket er et skue, der en kan oppleve store mengder fugl av de fleste arter på vei til- og fra sine hekke og overvintringsområder. I tillegg er det titusenvis av fugl som overvinterer i dette området, og det er også godt besøkt av en rekke arter rovfugl. Her finner en kanskje større artsrikdom og antall fugl og rødlistede arter gjennom året enn noe annet sted i Norge. Og nettopp her, like ved, og klemt mellom Orrevatnet naturreservat og den viktige Revtangen på Jærkysten marine verneområde at Reve Kompost har fått den glimrende idéen å sette opp sine “gårdsvindmøller”. Eller kall de gjerne “kompostkverner for fugl”.

Tre turbiner av modellen Solid SWP25-16TV20 er valgt. Disse har en navhøyde på 18 meter, og en totalhøyde på 26 meter. Hver turbin har et sveipeareal på 200 m2 og samlet får de tre turbinene et samlet sveipeareal på 600 m2.

Statsforvaltaren i Rogaland har skrevet en inngående uttale til saken, og har omtalt konfliktområdene nøye. Denne er verd å lese (linket opp under).

Overvintrende fugl – Orrevatnet naturreservat, Klepp kommune, Rogaland – foto: NMF

Viktig å følge med..

Dette er ikke noen enestående sak, men noe som popper opp i flere kommuner over hele landet. Det er svært viktig at folk må følge med på postjournaler og sakslister hos kommunene. Ring gjerne til kommuneadministrasjonen, rådmann eller ordfører i din kommune. Kommer det andre slike saker er det viktig at de blir fanget opp på et så tidlig tidspunkt som mulig. Spre nyheten og snakk med andre i ditt lokalmiljø, og tips din naturvernorganisasjon og/eller send informasjonen videre til oss i Norges Miljøvernforbund. Det er viktig at vi får engasjert oss så tidlig i prosessene som mulig, men det er ofte du som er ute i lokalmiljøet som får høre om slike saker først og bør sjekke jevnlig hos din kommune.

Send gjerne tips om slike eller andre miljøsaker til nmf[a]nmf.no

Og gårdsvindmøllene ved Orrevatnet..

Vi har enda ikke sett at denne søknaden har vært oppe til behandling i kommunen, men vi undersøker den aktivt og vil oppdatere denne siden når vi får noe mer informasjon om utviklingen. Det er helt hårreisende og uakseptabelt å plassere vindturbiner i et så viktig fugleområde som dette, eller i et annet område med andre miljø- og naturverdier. Reve Kompost AS kan bare skrote og kompostere disse planene med en gang. Her vil de møte stor motstand.

Lenker:

Relaterte artikler

nb_NONorwegian