Havsul 1 – Høringsuttalelse

Norges Miljøvernforbundet (NMF) går imot offshore vindkraftanlegg Havsul 1 sin søknad om utsatt frist til 01.01.2025 for igangsettelse, samt krav om at alle gitte konsesjoner og tillatelser trekkes tilbake.

Grunnen er eksepsjonelt høyt konfliktnivå, samt at eventuelle skadevirkninger på livet i havet fra offshore vindturbinanlegg er mangelfulle og ikke tilstrekkelig utredet.

Det er en vesentlig grunn til at konsesjoner har og skal ha en utløpsdato. Konsesjoner kan ikke forlenges på «autopilot» selv om det hos NVE/OED er innført en praksis å gi slike forlengelser. Hver søknad om forlengelse SKAL vurderes på selvstendig grunnlag, uavhengig av tidligere innarbeidede praksiser eller sedvaner.

Opprinnelig konsesjon ble gitt helt tilbake i 24.06.2008 og kunnskapsgrunnlaget for konsesjonen er svært gammelt og utdatert. Det er mye ny og viktig kunnskap som nå er tilkommet i ettertid. I tillegg er det en rekke faktorer som er mangelfullt eller utilstrekkelig utredet som kan ha en signifikant betydning for biomangfold og de marine økosystemer.

At noe ikke er tilstrekkelig utredet tilsier at hensynet til gitte og eventuelle negative konsekvenser må ivaretas etter føre-var-prinsippet. Den omsøkte utvidelsen for idriftsettelse må avvises, samt at alle gitte tillatelser må trekkes tilbake.

  • Store konflikter for marine økosystemer.
  • Store konflikter for trekkrutene for en rekke fuglearter.
  • Vesentlig støykilde som kan ødelegge leveområdene til store marine pattedyr som sel og hvalarter som er sensitive for lyd og som bruker lyd aktivt i kommunikasjon og matsøk.
  • Flere fiskearter bruker også lyd til kommunikasjon. Torsk f.eks har egne lyder som brukes under gyting. Kysttorsken er allerede under sterk tilbakegang, og Havsul 1 vil kunne få store negative regionale virkninger.
  • Viktige oppvekst- og gyteområder for fisk beslaglegges og påvirkes.
  • Akutt forurensningsfare med utslipp av hydraulikk- og girolje.
  • Stor kilde for utslipp av mikroplast direkte i det marine miljø.
  • Store konflikter med visuell forurensning.
  • Stor samlet belastning med mange kystnære vindkraftanlegg langs store deler av kysten.

Oppdatering 27/3-2020:

NVE har nå vedtatt utvidet frist for idriftsettelse for Havsul I.
I oversendelsesbrevet finner vi flere grove feil, mangler og utelatelser. Vi arbeider nå med en grundig klage. Dette anlegget har så mange og vidtgripende negative konsekvenser, og vi kommer aldri til å godta at dette blir bygget.

PS! Norges Miljøvernforbund fikk utsatt høringsfrist etter avtale med NVE/Arne Olsen

Les hele høringsuttalelsen her:

Oppdatering 2019-11-04:

Mye ny kunnskap er tilkommet etter at høringssvaret ble sendt inn. Dette er ting som absolutt burde vært med i utredningsmaterialet før et vedtak ble fattet. At gammelt og mangelfull kunnskap skal være avgjørende for et vedtak som innebærer så mange og vidtgripende negative virkninger er vi sterkt uenige i.

Les mer om dette i vår høringsuttalelse for havvind:

Miljøvernforbundets høringssvar på Havvind

Les NMFs høringsuttalelse for havvind

Les Miljømagasinet 1-2019 Vindkraft (Havind side 25, støy side 26-27)

Støtt oss. Meld deg inn i dag!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian