Havvind ødelegger kysten – lures inn bakveien..

Kystlinjen utenfor Karmøy teppelegges med havvind. Siste høring om utvidelse av et vindkraftverk rett utenfor fjæresteinene mangler lovhjemmel.

Støtt underskriftskampanjen mot utvidelse av havvindanlegget utenfor Karmøy. Link til kampanjen finner du under. Signer og del.

Grunnlinjen er grensen mellom havenergiloven og energiloven/plan og bygningsloven er en tynn linje som flere steder går rett utenfor fjæresteinene, og noen steder helt opp til tørt land. Innenfor denne linjen gjelder de normale lovene og forskriftene. Rett utenfor gjelder den allmektige havenergiloven.

Den store motstanden mot vindkraft på land har i stor grad vært et resultat av at folket har funnet ut hva myndighetene våre egentlig holder på med. Noe av det som har vært et av de største irritasjonsmomentene har vært den store urettferdigheten i hvordan lovverket har vært anvendt. Mens myndighetene har hatt en veldig firkantet tilnærming av regelverk ovenfor vanlige innbyggere, har energiselskapene hatt nærmest fri tilgang til fellesskapets verdier under streng beskyttelse av embedsverket. Fordelen er ALLTID større enn ulempene, og ingen lover står i veien.

I 2011 søkte Marin Energi Testsenter AS (METCenter) konsejon etter havenergiloven om å sette opp to testturbiner rett utenfor fjæresteinene på Karmøy. Til tross for en rekke klager vedtok OED konsesjon med varighet 20 år den 10.09.2013.

“Tillatelsen gjelder fra i dag og inntil 20 år fra det tidspunkt anlegget settes i drift, dog ikke utover
01.10.2038. Anlegget må være fullført og satt i drift innen 5 år fra endelig konsesjon.”

De to testturbinene skulle vært idriftsatt innen 01.10.2018, noe som utbygger ikke klarer, dermed søker de om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget driftsperiode. NVE var så ivrige på å sikre utbyggers ønsker at de den 05.03.2018 innvilget forlengelse uten å offentliggjøre søknaden eller å legge søknaden ut på høring.

På bakgrunn av ovennevnte søker Marin Energi Testsenter AS i brev av 20.02.2018 om utsatt frist for idriftsettelse av anleggene til 01.10.2022, og forlenget varighet på konsesjonen til 01.10.2042.

NVE har på ovennevnte bakgrunn funnet det ubetenkelig å unnlate høring av søknaden.

I medhold av energiloven § 3-1 gir herved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Marin Energi Testsenter AS utsatt frist for idriftsettelse av flytende offshore vindkraft i Karmøy kommune til 01.10.2022, og forlenget varighet på konsesjonen til 01.10.2042.

Utsatt frist, forlenget driftsperiode, ingen offentlighet eller høring…

Nå i 2021 ønsker METCenter å øke anlegget fra et 10 MW testsenter med to turbiner til et fullt produksjonsanlegg med 85 MW effekt og syv turbiner, eller rettelse… Ingen vet med sikkerhet hva som kommer…

Støtt underskriftskampanjen mot utvidelse av havvindanlegget utenfor Karmøy. Link til kampanjen finner du under. Signer og del.

Her blir alt uklart. METCenter oppgir i søknaden at dette er inntil syv “testplasser”.

Det er heller ikke nærmere spesifisert hvilke fremtidige teknologier, inklusive dimensjoner som skal utplasseres på disse «testplassene» innenfor konsesjonsperiodens rammer. Tiltakshaver oppgir selv i sin søknad av 02.06.2021:

Vindturbiner på flytende fundamenter med tilhørende ankerkjettinger/-liner og anker, men også andre teknologier for produksjon og lagring av energi (eksempelvis bølgekraft, flytende solkraft og hydrogen). Det er med andre ord ønskelig med stor fleksibilitet ift. type teknologi som kan testes.

Ukjent teknologi og «fritt-etter-fantasien-konsesjon».

NVEs høring er første av to Denne høringsrunden skal avdekke «om den omsøkte utvidelsen er tilstrekkelig utredet, og hva slags tilleggsinformasjon og hvilke tilleggsutredninger som eventuelt bør gjennomføres før konsesjonsspørsmålet kan avgjøres.». Det eneste som er kjent i denne konsesjonssøknaden er maksimal installert effekt, som er en oppgitt økning fra konsesjonsgitt 10 MW for to testturbiner til en maksimal effekt på 85 MW fordelt på syv «testplasser». Det er heller ikke nærmere spesifisert hvilke fremtidige teknologier, inklusive dimensjoner som skal utplasseres på disse «testplassene» innenfor konsesjonsperiodens rammer.

Dette er med andre ord en ren «fritt-etter-fantasien-konsesjon», der tiltakshaver, gitt at den blir gitt konsesjon etter disse premissene står helt fritt til å installere hva de vil innenfor konsesjonsperioden (frem til 2047), og gitte effektramme. Det blir dermed umulig å sette kriterier for konsekvensutredning for noe som er fullstendig ukjent og udefinert.

METCenter har selv skissert at det kan bli aktuelt å utplassere vindturbiner opptil 300 meter høye, og med 260 meter rotordiameter. Dette er over en kvart kilometer høye installasjoner plassert rett utenfor fjæresteinene ved Karmøy i Rogaland. Med andre ord er det utbygger søker om, en ren “fritt-etter-fantasien-konsesjon” der de helt frem til 2047 skal ha forhåndsgodkjennelse til å kunne utplassere alt de måtte ønske seg så lenge de holder seg innenfor effektgrensen på 85 MW. Til sammenligning så skal Tysvær vindkraftverk med 11 turbiner gi 47,3 MW, og Frøya vindkraftverk med 14 turbiner leverer 58,8 MW. Dette er med andre ord ikke noe lite anlegg det her søkes om, forhåndsgodkjennelse for et gigantisk “fritt-etter-fantasien-anlegg” midt i kystlinjen.

Mangelfull hjemmel

METCenter søker, for den delen som ligger utenfor grunnlinjen; “Søknad om konsesjon i medhold av §3-1 og §3-2 i Havenergiloven for en utvidelse av eksisterende demonstrasjonsanlegg for flytende vindturbiner samt for etablering av den delen av nettilknytningen som ligger utenfor grunnlinjen.”.

Alle konsesjoner utenfor grunnlinjen skal behandles av departementet. NVE påstår seg hjemmel til å behandle denne søknaden på bakgrunn av et vedtak i OED den 26.05.2021, som gir dispensasjon fra havenergiloven §2-2, men NVE får kun fullmakt til å behandle søknader etter § 3-1, og ikke § 3-2 som utbygger også er avhengig av til å bygge anlegget. NVE har dermed ikke hjemmel til å behandle denne saken. Det er heller ikke samsvar mellom det OED opplyser å ha fått opplyst av METCenter og det METCenter selv oppgir i høringsuttalelsen. Dette er et fullbårent produksjonsanlegg der alle tillatelser blir gitt lenge før teknologi, størrelse og utforming er kjent.

Havvind over alt, og rett i fjæresteinene…

Anlegget ligger også utenfor de to områdene som er åpnet for konsesjonssøknad av havvind, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, og kommer derfor i tillegg til disse. Dette er med andre ord en måte å snike nye havvindanlegg inn bakveien. Det er ikke dette vi forventer av våre myndigheter etter at denne fremgangsmåten har ført til storm over hele landet. Dette skaper absolutt ingen tillit til forvaltningen.

Dette anlegget vil kunne få store konsekvenser lokalt, både på land og til havs. Å kjøre gjennom en slik “fritt-etter-fantasien-konsesjon” i en tid da det nettopp er dette som har vært en av de største årsakene til konflikt, er neppe rette veien å gå. Å snike inn nye vindkraftverk bakveien skaper bare mer konflikt, ikke mindre.

Regjeringen har etter den store motstanden mot vindkraft på land gitt inntrykk av at de ikke vil gjenta det samme for havvind. Det hele har nå vist seg å bare være et narrespill. Det er neppe oss, folket de jobber for. Når en ser nærmere på denne saken finner en også at det er felleskapets penger de nå øser over dette prosjektet. En av eierne av METCenter er Karmøy kommune, som i mars i år brukte hele kr. 800.000,- av midler fra Havbruksfondet til en aksjeutvidelse i selskapet. Ikke bare ranes befolkningen for våre felles naturområdet til rekreasjon, friluftsliv og matuak, men det e samtidig ogsår befolkningen som tvinges til å betale for ugjerningen gjennom pålagte skatter og avgifter. Dette er ikke mindre enn et gigantisk oversubsidiert ran.

NMF krever i vår høringsuttalelse at denne søknaden avvises og trekkes tilbake, og at alle fremtidige søknader skal være klart definert, spesifisert og utredet med hensyn på alle fysiske og tekniske karakteristika FØR søknaden legges ut til høring. Slike «fritt-etter-fantasien-konsesjoner» som dette kan ikke aksepteres.

Støtt underskriftskampanjen mot utvidelse av havvindanlegget utenfor Karmøy. Link til kampanjen finner du under. Signer og del.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian