Klart NEI til havvind!

Norges Miljøvernforbund ser at det er mye tafatthet og unnvikende holdninger til havvind fra enkelte andre organisasjoner. Sist ute er Naturvernforbundet i en lengre kronikk på NRK.no.

https://www.nrk.no/ytring/steile-fronter-til-havs-1.15385823

Her starter de med å være bekymret for tilstanden i havet og i fjordene våre, og at klimaendringene forverrer situasjonen ytterligere. Så maner de til varsomhet, og nevner arealkonflikter med havøkosystemer, fiskeri og andre interesser. Men så kommer det egentlige ønsket til syne;

“Vi maner til varsomhet. Både regjeringen og bransjen må lære av de feilene som er begått på land. Lages det gode spilleregler nå, sparer vi både samfunnet og naturen for mange problemer senere.”

Her er det tydeligvis bare å klinke til med litt gode konsekvensutredninger og gode spilleregler så er visst havvind riktig så bra i følge Naturvernforbundets leder, Silje Ask Lundberg.

Så kommer noen nye bekymringer;

“Det sier seg selv at å bygge store betongfundamenter i et gyteområde for fisk eller på et korallrev, må være forbudt på grunn av de store risikoene dette innebærer for liv i havet.”

“God kartlegging kreves for å sikre at det ikke skjer. Lyden fra konstruksjonen kan også forstyrre marine pattedyr.”

Men disse bekymringene var visst ikke så farlige likevel, for her kan det likevel bli en ny Edens hage der alt vender tilbake og blir riktig så trivelig og rosenrødt;

“Samtidig viser forskning at fundamentene til havvind kan fungere som kunstige rev, og en rekke studier finner ingen forskjell på fiske- og ålebestander før og etter utbygging.”

“Marine pattedyr kommer også stort sett tilbake etter utbygging, og lyden fra konstruksjonene er langt svakere enn ved 3D-seismikk som brukes i forbindelse med oljeleting.”

Jaja, så kommer det en liten formaning igjen, før de igjen fastslår at , ja, havvinddutbygging, det får vi like sikkert som det kommer en ny mandag etter en helg;

“All utbygging av energi har konsekvenser for naturen, også havvind. Dermed står myndighetene overfor en stor og viktig oppgave: å sikre havets rike natur i havvindutbyggingen.”

Norges Miljøvernforbund er grunnleggende uenig i denne holdningen. Vi har et klart standpunkt MOT havvind.

Lederen i Norges Naturvernforbund snakker videre om at når en sier et klart NEI til havvind, så skaper en dermed steile fronter;

Derfor kan vi ikke se på spørsmålet om havvind som helt svart-hvitt, og hverken natur eller klima får det bedre med steile fronter og en forutinntatt fasit.”

Kjære Norges Naturvernforbund og Silje Ask Lundberg. Vi i Norges Miljøvernforbund er dypt bekymret for alle konsekvensene med havvind, ikke bare klima og naturmangfold. Dess mer vi undersøker de forskjellige saksområdene rundt havvind så blir vi bare mer og mer bekymret. Det er ikke vi som skaper disse frontene, det er det våre egne myndigheter, og grådige bedrifter og multinasjonale konsern som står for. Vi står opp for naturmangfoldet, sårbare arter og økosystem.

Om det er noen som ikke har fått det med seg, så er faktisk havet og våre kystområder et av våre største og viktigste matfat. Vi plikter å ta vare på det for verdens voksende befolkning, og vi plikter å ta vare på det for våre etterkommere. Og det gjør vi definitivt ikke med å utplassere gigantiske hormonpropeller og fuglekverner slik at de kapper opp sjøfugl og gjødsler havet med mikroplast, epoxyforbindelser og Bisfenoler. Vi gjør det heller ikke ved å fylle levemiljøene i havet med bredspektret og lavfrekvent støy.

Når Naturvernforbundet inntar en holdning der de ser på fundamentene til havvind som en ny Edens hage av “kunstige fiskerev” og marine pattedyr “som stort sett kommer tilbake etter utbygging” fordi “lyden fra konstruksjonene er langt svakere enn ved 3D-seismikk”, så stiller vi oss svært så undrende til hvordan dere kan innta en slik posisjon. Det er svært mye som tilsier at det for mange arter er helt forskjellig, og slike påstander bygger ofte på svært begrenset kunnskapsinnhenting eller av ignoranse. Og hvor i alle dager ble det av “føre-var-prinsippet”, det som sier at vi må vite før vi iverksetter noe som kan ha potensielt negative konsekvenser vi vi i dag ikke kjenner til? Dersom vi ikke vet eller har tilstrekkelig kunnskap så får vi heller finne på noe annet og mer fornuftig å gjøre. For vi kan ikke gamble med det skjøre livet i havet bare fordi vi tror våre egne evner overgår de mekanismer naturen har brukt millioner av år på å utvikle og perfeksjonere. Det tar bare en liten halvtime å ødelegge et korallrev naturen har brukt titusen av år for å lage. Det tar bare en kort ett-sekunds feil beslutning å ødelegge et viktig gyteområde. Vi tror selv vi kan temme de fleste naturkreftene, men er vi virkelig så mye smartere enn naturen? Når vi tenker oss riktig godt om? Vi har sikkert en NY PLANET å flytte over til når DENNE vi er på nå er brukt opp…

Egentlig burde vi vært forundret over en slik tafatt holdning til konsekvenser ved havvind, men det er vi egentlig ikke. Ledelsen i Naturvernforbundet har jo tross alt godtatt havvind lenge, f.eks i deres høringsinnspill den 19. oktober 2019 til “Forslag om åpning av områder for fornybar energi til havs og forslag til havenergiloven”. Her var det tre områder som skulle utredes, Sandskallen Nord, utenfor Sørøya i Finnmark, Utsira Nord, utenfor fugleøya Utsira i Rogaland, og Sørlige Nordsjø II, helt i sør på norsk sokkel.

Det haster å kutte i klimagassutslippene, og elektrifisering er hovedgrepet for å fase ut fossil energibruk. Havvind kan bidra og Naturvernforbundet er i utgangspunktet positive. Ny fornybar energi må erstatte dagens fossile energibruk og Norges viktigste klimabidrag er å stanse videre leting etter olje og gass og fase ut petroleumssektoren. Det er viktige naturverdier også i havet, og disse må tas hensyn til når vindkraftverk godkjennes, lokaliseres og bygges ut. Det er nødvendig å lære av konfliktene som har oppstått på land, og skjerpe inn kravene til konsekvensutredninger og vektlegging av naturverdier.

Naturvernforbundet har følgende overordnede kommentarer:

  • Det kan potensielt åpnes for havvind i de tre områdene som er foreslått, hvis naturverdier og naturbaserte næringer blir tilstrekkelig tatt hensyn til i prosessen.
  • Utbygging av fornybar energi må prioriteres framfor petroleumsindustri i områder med interessekonflikter. Dette gjelder særlig i Sørlige Nordsjø II, som vi mener utpeker seg som et potensielt godt område for havvind.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-av-forslag-om-opning-av-omrade-for-fornybar-energi-til-havs-og-forslag-til-forskrift-til-havenergilova/id2662577/?uid=f95d5c2c-aa1f-433a-8870-09126751f741

“Dette gjelder særlig i Sørlige Nordsjø II, som vi mener utpeker seg som et potensielt godt område for havvind”? Da gjenstår det vel bare å takke den avtroppende ledelsen i Norges Naturvernforbund for sitt svært uklare vinglestandpunkt for havvind, og for å støtte regjeringens ønske om å ødelegge et av de viktige gyteområdene for bl.a tobis. Riktignok sier de lenger ned i høringsuttalelsen at de ønsker at de delene av feltet tobisen gyter på skal tas ut, men hvor naive er det egentlig mulig å bli? Gir man NVE/OED, Fred Olsen, Røkke, et pensjonsfond på Cayman Islands eller resten av finanseliten lillefingeren, så vet man at de tar solide hensyn til en enslig kråkebolle, eller et lite ubetydelig gytefelt. Da tenker vi at man har de rette prioriteringene på plass?

På den ene siden så er de bekymret for naturmangfoldet i havet, og i neste så får de ikke utbygd nok “fornybar” kraft fort nok. Det går ikke an å ri to hester som vil i hver sin retning samtidig. Havvind som energiløsning er et dårlig klimaprosjekt som gjerne ender opp med å belaste klimaet i stedet for å redde det. Energipolitisk og samfunnspolitisk gir det heller ingen positiv gevinst da det krever store materielle og økonomiske investeringer betalt av fellesskapet og vi får en dyr ustabil kraft tilbake.

Noen særlige arbeidsplasser og “teknologieksport” kan vi nok se langt etter. Selve turbinene og tårnene må vi uansett kjøpe utenlands, og når det kommer til bygging, drift og vedlikehold så er det gjerne utenlandske selskaper fra lavkostland som stikker av med den delen også. Så om du ikke heter Fred Olsen eller Kjell Inge Røkke så er neppe noe særlig å hente på naturødeleggelsene. Konsekvensene for fisk og fiskeri, fugl, marine organismer og pattedyr, og for vårt eget matfat er urovekkende og dramatiske.

Havvind, hva skjer?

Som et resultat av vinglete meninger og ullne høringsinnspill fra våre venner ble to av de tre utvalgte områdene, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II åpnet for søknader om konsesjonsbehandling av OED den 12. juni 2020, og konsesjonsbehandlingen for disse områdene åpnet fra 1. januar 2021.

Her blir det nye kamper for våre felles skapninger, økosystemer, og for vårt felles matfat.

Nylig fikk vi gledesmeldingen om OEDs avslag på utsatt frist for Havsul-I.

Rett i fjæresteinene utenfor Haramsøya, og like nord for det kjente fuglefjellet Runde på Mørekysten, midt i gyteområdene til NVG-sild, kysttorsk og andre viktige arter var det meningen å bygge et vindkraftverk. Konsekvensutredningene var håpløst gamle, mangelfulle og utdaterte, og det har gått helt siden 2006 før de fant ut at de begynte å få liten tid i forhold til gitte frister, derfor søkte de enda en gang om en ny utsettelse.

Miljøvernforbundet (NMF) sendte inn høringsuttalelse i forhold til den siste søknaden om utsettelse den 16. september 2019. Les mer om saken og vår høringsuttalelse for Havsul-I her. NVE benyttet seg av den verste koronatåka og klinket til med å godkjenne søknaden og gi Havsul-I utsatt frist for idriftsettelse. NMF klaget den 8. mai 2020, sammen med flere andre organisasjoner på dette håpløse og naturfiendtlige vedtaket inn til OED. Last ned klagen vår her (PDF).

Olje- og energidepartementet ga endelig avslag på søknader om utsatt frist for tre vindkraftverk den 26.03.2021, Havsul I, Remmafjellet vindkraftverk, og Kvinesheia vindkraftverk.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ddf/id2841831/

Norges Miljøvernforbund har et klart standpunkt MOT havvind, i tillegg også mot all vindkraft forøvrig.

Kurt Oddekalv om vindkraft 2008

I mer enn 20 år har Norges Miljøvernforbund (NMF) arbeidet aktivt mot vindkraft i Norge. De argumentene vi hadde i 1999 er faktisk like aktuelle i dag, og i tillegg har vi også fått mye ny kunnskap. Dess mer vi vet om vindkraften, dess mer ser vi verdien av å stanse videre utbygginger. Det er nemlig ikke bra for verken artsmangfold, landskap, folkehelse, samfunnsøkonomi eller elforsyning. Ei heller er det noe bra klimaprosjekt heller, der de fråtser i jordens ressurser for å bygges og legger under seg enorme arealer vegetasjon og karbonlagrende myrer. Langt de fleste klimakostnadene ved gruvedrift, produksjon, frakt, anleggsarbeid, frislipp av lagrede klimagasser m.m kommer lenge før de får produsert sin første kilowatt, som ikke er særlig “grønn” heller. I beste fall tar det år å nedbetale klimainvesteringene i utslipp før de kan nedbetale klimagjelden. Det samme gjelder også for havvind, men til forskjell fra vindkraft på land så er alt sammen så mye større; turbiner, infrastruktur, kostnader, subsidier og miljøkonsekvenser.

Det virker som mange tenker at bare vi får kastet den forbanna vindkraften på havet, så blir alt så mye bedre? Dette er den gamle måten å tenke på. Vi lever da tross alt i 2021 og bør vite bedre. Man rengjør ikke hjemmet sitt ved å sope all dritten under teppet, og man kaster ikke lenger søppelet sitt ute på havet. Man respekterer havet og den verdi det utgjør for våre medskapninger og for oss selv som noe vår egen overlevelse som mennesker hver eneste dag er 100% avhengig av. Man gambler ikke med våre havområder i 2021…

Les mer om Miljøvernforbundets arbeid med havvind og lignende saker her…

Et lite innblikk i det som kommer…

Vi vil presisere at vi har et godt forhold til Norges Naturvernforbund lokalt rundt omkring i hele landet som vi møter som svært oppegående og oppriktige naturvernere med hjertet på rette stedet. På oss kan det virke som avtroppende ledelse i forholdet til havvind har vært noe i utakt med grasroten.

I denne artikkelen har vi tatt for oss den avtroppende ledelsen i Naturvernforbundets mangel på en klar politikk mot havvind, men de er langt fra de verste. Mens de vingler og tilsynelatende ikke helt vet hvilken retning de skal ta, så er det andre organisasjoner som har seilt under et falmet “miljøflagg” i en årrekke samtidig som de aktivt har jobbet for å få utbygd så mye havvind som overhodet mulig, og så hurtig som mulig. Og de rosenrøde fablene om Edens hager av kunstige fiskerev har de argumentert for i årevis. Det finnes mer enn en vindskurk der ute. Følg med…

OBS! Nytt og forbedret innmeldingsskjema fra Consio

Kontonr.: 3208.26.05966  – Vipps 96748

Relaterte artikler

nb_NONorwegian