Kystverket overser ny teknologi for heving av U-864

Rambøll sin rapport «U-864 Ny informasjon om kvikksølv og ny teknologi for heving av last» er levert til Kystverket 26. Mars 2019. Kystverket sin anbefaling til Samferdselsdepartementet er den samme som i 2014: Tildekking

Kystverket tar ikke hensyn til vesentlige momenter i Rambøll-rapporten:

 • S. 18 Det er svakheter ved tidligere risikoanalyser.
 • S. 18 Tildekking er risikabelt fordi stedet er utsatt for sterke havstrømmer/erosjonsfare, og at forurensingen ikke blir fjernet fra området.
 • S. 23 U-864 lekker ikke kvikksølv i dag. (Betyr at lastekjølen er i god stand, den lekker ikke, og skrogdelene kan heves!)
 • S. 32 Feil om migrasjon av Metylkvikksølv i aerobe miljøer (topplag med luft).
 • S: 32 I følge DNV-GL finnes det bedre mudringsmetoder som ikke sprer sediment i så stor grad som tidligere antatt.
 • S. 35 Iflg. UNITECH er torpedo- treffpunktet høyere på skroget, slik at mer av lastekjølen er intakt enn beregningene i 2003 og 2006.
 • S. 35 Større risiko for kollaps/eksplosjon under en tildekkingskappe enn ved heving av vraket.
 • S. 40 Det kan gjøres punktmudring for å ta opp sterkt forurensede partier av sjøbunnen.
 • S. 41 Muligheter for mudring på havbunnen og separasjon av kvikksølvet før heving av mudder.
 • S. 42 Muligheter for å identifisere kvikksølvflasker og kvikksølv på havbunnen.
 • S. 44 Opphenting av kvikksølvflasker fra kjølen er kritisk.
 • S. 46 Omdømmerisiko mangler tidligere, og bør tas med .
 • S. 46 En eksplosjon kan føre til spredning i vannsøylen. (Worst case scenarier er ikke tatt med i risikovurderingen tidligere)
 • S. 47 Rambøll er kritisk til tidligere risikoanalyser (2014).
 • S. 48 Jordskjelv kan sprekke opp et dekklag og føre til spredning av kvikksølv.
 • S. 48 Demetylering kan foregå i et aerobt topplag er kritisk.(Dette er kun teoretisk fundert.)
 • S. 49 Heving av hele vrakdeler vil føre til mindre spredning av forurenset sjøbunn enn uttak av flasker fra lastekjølen.
 • S. 49 kap. 5.5 Liten fare for selvdetonasjon av torpedoer. En tildekking med stein kan føre til kollaps og antenning av eksplosiver.

 

Kystverket turer frem med samme løsning som før, tildekking.
Kystverket har hoppet over de nye momentene som har kommet fram i Rambøll-rapporten på ny teknologi for heving av vraket med lasten, og teknologi for å finne løse kvikksølvflasker, i tillegg til punktmudring for å få opp flekker med sterkt forurenset sjøbunn.

Disse tiltakene som Rambøll legger frem, vil kunne gi en uttelling på 90-99 % uttak av kvikksølvet fra havmiljøet.

Med Kystverket sin anbefaling om tildekking, vil 100% av kvikksølvet forbli i havmiljøet, og spre seg i næringskjeden som nervegiften Metylkvikksølv.
Det er helt uvirkelig at mennesker med ansvar for sikkerhet, liv og helse for generasjoner framover kan ta en så uklok og usikker beslutning som tildekking. Det ser dessverre ut som det er personlig prestisje hos nå komplett uansvarlige Beredskapsdirektør Johan Marin Ly og Prosjektleder U-864, Hans-Petter Laahne Mortensholm, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.

Vi nekter å tro at de to velger den beste løsningen for miljø. De velger tildekking fordi de tidligere har promotert primitiv metode (tildekking av forurensingen), og nå -av prestisjehensyn ikke vil rikke seg fra sine tidligere anbefalinger. Dette til tross for at det er fremkommet ny teknologi som kan heve de store skrogdelene uten å spre den forurensede sjøbunnen rundt vraket. Mesteparten av kvikksølvforurensingen på vrakområdet skriver seg fra det som falt ut av ubåten etter torpederingen. Dette kan enkelt fjernes etter at de to skrogdelene er hevet.

Rambøll-rapporten påpeker at en heving av vraket vil ikke føre til spredning av forurenset sjøbunn, og er sikrere mot utlekking enn å skjære ut kvikksølvflaskene fra lastekjølen på 150 meters dybde. Det vil bl.a. medføre behov for et stort mudringsarbeid rundt lastekjølen.

Miljøvernforbundet mener at tildekking av U-864 og vrakområdet nå er uaktuelt, og må stoppes som metode.

Heving med bruk av ny teknologi må iverksettes ut fra følgende prinsipper:

 1. Heving av skrogdeler med kvikksølvlasten.
 2. Sikring av lastekjølen mot utlekking ved heving av skrogdelene.
 3. Lokalisering og heving av løse kvikksølvflasker på vrakområdet.
 4. Selektiv mudring av sterkt forurensede flekker på sjøbunnen.NB, viktig: Tildekking av området når overnevnte er utført kan strykes fra oppgavelisten.

Det er nå viktig at Stortinget får forelagt Rambøll-rapporten, slik at et beslutningsgrunnlag for heving og videre planlegging av heving kan startes.

 

Last ned: Brev fra Kystverket til Samferdselsdep.

Last ned: U864 rapport Rambøll – mars 2019.

 

Relaterte artikler

nb_NONorwegian