Miljødirektoratets rapport om vindkraft 2015 – skjult for offentligheten

Denne rapporten er svar på et oppdrag fra Klima og miljødepartementet (KLD) der Miljødirektoratet ble bedt om å vurdere hvordan konsesjonssystemet har fungert for å ivareta miljøhensyn i behandlingen av vindkraftanlegg. Blant annet har vi vurdert hvordan systemet med konsekvensutredninger (KU) har bidratt til NVEs avveiing mellom aktuelle hensyn. Av andre aktuelle verktøy har vi særlig sett på ordningen med «tematiske konfliktvurderinger» (TKV) der Miljødirektoratet er ansvarlig for vurderingene innenfor naturmangfold, friluftsliv og landskap.

Lenke:
https://www.miljodirektoratet.no/Documents/Nyhetsdokumenter/vindkraft-miljohensyn-konsesjonsordningen201015.pdf

Rapport:
VINDKRAFT: Håndteringen av miljøhensyn i konsesjonsordningen

Relaterte artikler

nb_NONorwegian