Miljøvernforbundet aksjonerte på CICERO og NVEs propagandamøte om vindkraft

Foto: Skjermbilde/Cicero

Norges Miljøvernforbund aksjonerte i dag, 1. mars 2019 på, CICERO og NVEs møte om påvirkning av folks aksept for vindkraft ved å vise frem en turbindrept havørn fra Smøla fra podiet.

NVE og CICERO er to av tolv partnere i det EU-finansierte prosjektet WinWind som har som sitt uttalte mål å «undersøke faktorer som påvirker folks aksept av vindkraft i ulike regioner i Europa».

NVE som «nøytral» forvaltningsmyndighet mottar EU-støtte for å kartlegge hvordan folks aksept for vindkraft best kan påvirkes. Samtidig er det NVE som besørger høringsuttalelser, saksbehandling og til slutt gir sin anbefaling til Olje og Energidepartementet OED i vindkraftssaker.

Miljøvernforbundet aksjonerte derfor på fremleggingen av WinWind ved å vise en fredet havørn som er blitt slått i hjel av turbinbladene på vindkraftanlegget på Smøla. Havørn er en fredet fugl. Som sammen med andre truede og sårbare arter gir høye bøter og straffer om de felles ulovlig, mens de samme fuglene nå er blitt fritt vilt i den massive utbyggingen av vindkraft i sentrale deler av den norske landskapsnaturen. Forskningsprogrammer BirdWind som kartla problemet med kollisjoner ble startet i 2007 på Smøla viser en betydelig påvirkning av vindturbiner på antallet drepte fugl i og rundt anlegget. Kartleggingsprogrammet ble avsluttet i 2010.

I 2013-2016 ble INTACT programmet gjennomført på Smøla for å redusere antallet kollisjoner uten at dette har avbøtet på problemet. Et tresifret antall havørn er allerede blitt drept på vindindustrianlegget på Smøla alene, og nå er store deler av Trøndelagskysten og kystnære områder allerede under utbygging eller under konsesjonsbehandling. Det samme gjelder også for resten av landet fra Lindesnes i syd og hele veien opp til Nordkapp i nord. Alle landskapstyper er under press og alle steder det bygges ut vil natur og fugleliv bli negativt påvirket.

I tillegg til havørn så er erfaringen fra Smøla at lirypa er hardt utsatt. Mens menneskelig jakt bare tar av overskuddet på høstparten så gjør turbinbladene kraftig innhogg i de lokale populasjonene hele året rundt. For ryper og andre fuglearter vil et dødsfall i hekketiden gjøre ubotelig skade, da hekkingen kan bli avbrutt om den ene fuglen i paret blir drept. Et rypekull kan for lirypa bestå av hele 8-12 egg, mens fjellrypa legger 7-11 egg. Alle som forstår enkel matematikk skjønner hvilke katastrofale følger et vindkraftanlegg representerer. Rundt omkring i hele landet utføres det ganske omfattende skjøtselstiltak av frivillige og organisasjoner for å sikre at vi skal ha et overskudd å høste av og til vern.

Norges Miljøvernforbund er sterkt i mot det overgrep vindkraften representerer for våre siste naturverdier og områder, for vårt felles nærmiljø og lokalsamfunn over hele landet. Dette er kraft vi ikke trenger, fordi vi i Norge allerede eksporterer mer enn vi bruker. I tillegg så er det allerede innvilget en rekke konsesjoner som ikke er utbygd innenfor både vannkraft og vindkraft. Vindkraften er unødig omfattende i sitt enorme beslag på våre siste natur- og landskapsområder. Hvert vindturbinanlegg krever et enormt nettverk med overdimensjonerte anleggsveier, gigantiske fundamenter og oppstillingsplasser. Hver turbin krever i gjennomsnitt 800 meter anleggsvei, fjellknauser sprenges og CO2 lagrende myrer graves opp og fylles igjen med pukk og grus. Dette gir omfattende og evige skader i naturen, og for hva? En 25 års konsesjon der det ikke engang er satt av midler til den mest essensielle demonteringen av turbinene når de er utslitt etter 15-25 år.

Naturen er ikke lenger noe som har noen verdi for våre myndigheter, om den ikke direkte kan måles i kroner og ører, bruk og kast. Dette er fullstendig i strid med Miljøvernforbundets grunnleggende prinsipper og samtidig også mot vanlige folks generelle oppfattelse og verdsettelse av sine nære naturområder. Vi er nå i disse dager i ferd med å miste hele vår naturarv, og vil om kort tid ikke lenger ha noen inngrepsfrie områder igjen i dette landet å overlate til våre barn eller til kommende generasjoner.

Det er derfor vi aksjonerte i dag, og derfor vi jobber så hardt for å avsløre vindkraftsvindelen og deres medløpere i den offentlige forvaltningen. Dagen aksjon markerer samtidig av vi som organisasjon har intensivert innsatsen mot det største overgrepet mot våre felles verdier i nyere tid. Folket er i ferd med å våkne.

Lenke: Oddekalv med havørn-stunt på vindkraftmøte

Støtt oss i kampen mot vindkraften ødeleggelser.
Meld deg inn på NMF Medlem

Bla gjennom flere bilder under:

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Slider_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Video_Widget”][/siteorigin_widget]

Relaterte artikler

nb_NONorwegian