Miljøvernforbundet (NMF) deltok på en felles demonstrasjon sammen med tilreisende fra Runde, NOF, Motvind, La Naturen Leve m.fl utenfor NVE og Stortinget torsdag 28/11-2019

Havsul 1 blir en miljøkatastrofe for Runde, trekkfugl og våre marine økosystem.

Av: Jan-Hugo Holten

Havsul 1 blir liggende rett i kystlinjen rett utenfor bl.a Haramsøy som også er under et enormt press for utbygging. Samlet belastning for sjøfugl og flere arter trekkfugl blir altfor høy med flere vindkraftverk både på land og for Havsul som ligger i et gruntvannsområde midt i kystlinjen. Vindkraftutbyggingen på Haramsøya blir til alt overmål liggende som nermeste nabo til et naturreservat for, nettopp bevaringen av sjøfugl.

Når det gjelder trekkfugl så er det ingen som kjenner de samlede konsekvensene for de mange titalls vindkraftverkene som blir liggende som perler på en snor midt i trekkrutene nedover langs hele kyststripen fra nord i Norge, via Trøndelag og hele vestlandskysten og Agder. Hvert år må de passere samtlige av disse vindkraftverkene to ganger i året. Med tanke på de enorme drapstallene fra vindkraftanlegget på Smøla kan det se riktig mørkt ut for bestandsutviklingen for en rekke sårbare og truede fuglearter. En skal være klar over at de store drapstallene i vindturbinene neppe er unike for det anlegget (500 fugl drept på Smøla; 100 havørn, 200 smølaliryper pluss en rekke andre fuglearter). Det er kun i anlegget på Smøla det er gjort systematiske tellinger og kartlegging av turbindrept fugl. Ved andre anlegg er det bare tilfeldig hva som blir oppdaget og registrert. Det er derfor all grunn til å tro at systematiske registreringer også ved andre vindkraftanlegg vil vise tilsvarende drapstall for fugl.

 

Alvorlig belastning for fuglefjellet Runde

For fuglefjellet Runde og kystområdene langs Møre-kysten er det et alvorlig tegn at nesten samtlige arter sjøfugl har gått vesentlig tilbake i årene før vindkraftutbyggingene. Flere av de allerede sårbare bestandene vil neppe tåle en ytterligere belastning som de omfattende vindkraftutbyggingene i området vil komme til å medføre. Norge bryter dermed forpliktelsene i de fleste internasjonale konvensjoner og traktater som Norge har ratifisert og er tilsluttet, inklusive flere viktige forpliktelser i forhold til FNs Bærekraftsmål. Til alt overmål er det faktisk Norge ved statsminister Erna Solberg som har formannskapet for FNs Bærekraftsmål i verden. Med så dårlig og direkte negativ miljøpolitikk på hjemmebane, burde ikke regjeringen ha frontet noen miljøpolitikk ovenfor andre land. Spesielt ikke når vi har så store utfordringerinternasjonalt med tap av regnskog, artsmangfold og viktige habitater. Det vi selv gjør gir et særdeles dårlig signal til andre land.

Demonstrasjonen utenfor NVE

 

Dagens demonstrasjon var for å synliggjøre hvor galt tidligere konsesjon og utbyggingsplaner for Havsul 1 i sammen med det store presset på trekkfugl og sjøfugl utgjør. Miljøvernforbundet (NMF) deltok derfor på en felles demonstrasjon sammen med tilreisende fra Runde, NOF, Motvind, La Naturen Leve m.fl utenfor NVE der Direktør for konsesjonsavdelingen, Rune Flatby kom ut og tok imot en protest fra representantene fra Runde. Han informerte de fremmøtte om videre saksbehandling for Havsul 1.

 

Demonstrasjonen utenfor Stortinget

 

Senere flyttet demonstrasjonen seg ned Stortinget. Lars Haltbrekken og Arne Nævra fra SV kom ut og møtte demonstrantene, og jeg fikk snakke med Nævra som sitter i Transport og kommunikasjons komiteen og spurte om det var intern strid i SV på vind. Han etterlyste alternativene til vind all den tid olje og gass og skal fases ut. Arne Nævra har sammen med samtlige av sine kolleger på tinget fått NMF sitt magasin om vindkraft der vi nettopp peker på alternativene (han fikk faktisk Miljømagasinet 1-2019 vindkraft allerede under Arendalsuka 2019 i august). I tillegg til de vanlige som alle nå har lært seg, dvs oppgradering av vannkraft, enøk så peker vi på fjordvarme, geotermisk..bl..a. Vi peker spesielt på at Equinor allerede er tungt inne på geotermisk energiproduksjon og borer etter varme både i Malaysia og på Island.

 


STOPP “KLIMAPROPAGANDAEN”…

Til de som lurer på hvorfor vi bruker ord som “klimapropagandaen” og NVE på banneret vårt så er det IKKE fordi vi benekter klimautfordringene, men fordi NVE “grønnvasker” vindkraften og benekter de faktiske klimabelastningene den medfører. Vi bruker dette banneret for å oppfordre til debatt rundt dette og sette søkelyset på NVEs blinde bifalling av vindkraftbransjens falske propaganda. Vi gjør det også for å synliggjøre at vi ikke lengre har noen nøytral forvaltning når både NVE og organisasjoner som bl.a ZERO i praksis opptrer som rene lobbyorganisasjoner for vindkraftbransjen…


Les også:

Støtt oss. Meld deg inn i dag!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian