Miljøvernforbundets høringssvar til ny forvaltningslov

Justis- og beredskapsdepartementet sendte på høring Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. I utredningen foreslås en ny forvaltningslov som skal erstatte gjeldende lov fra 1967. Norgers Miljøvernforbund (NMF) hadde flere merknader og forslag som vil forbedre dagens forvaltningslov.

Av: Trygve Moxness og Arnfinn Nilsen

Dagens forvaltningslov har flere svakheter og mangler. Mye av dette har vi sett i praksis gjennom flere års saksbehandling.

For Norges Miljøvernforbund (NMF) er det av stor viktighet at frivillige interesseorganisasjoner, tillitsvalgte, ansatte hos frivillige interesseorganisasjoner og medlemmer av frivillige interesseorganisasjoner skal sikres partsinnsyn og partsinteresse i saker som vedrører denne frivillige interesseorganisasjonens virksomhetsområde. Videre er det viktig at det skal være mulig også for frivillige interesseorganisasjoner å kommunisere med forvaltningen på en miljøvennlig, skriftlig og elektronisk måte. Den nye forvaltningsloven bør også tilrettelegge for mest mulig miljøvennlig offentlig forvaltning.

I dette høringssvaret har NMF skrevet en del om hva som er viktig for vår organisasjon i den nye forvaltningsloven. Der det er har NMF henvist til de samme paragrafene som er benyttet i Justis- og beredskapsdepartementet sitt høringsbrev.

Utkastet til ny forvaltningslov har en del forbedringspotensialer, særlig på miljø og elektronisk saksbehandling.

De paragrafene og punktene vi har merknader til:

 • Det mangler en bestemmelse om at det skal etterstrebes en miljøvennlig forvaltning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Unntak for visse institusjoner
 • Skriftlig saksbehandling
 • Kontakt fra den enkelte og digital kommunikasjon
 • Taushetsplikt om personlige forhold
 • Taushetsplikt om drifts- eller forretningshemmeligheter
 • Deling av opplysninger undergitt taushetsplikt
 • Partens rett til innsyn i saken
 • Krav til begrunnelse
 • Vedtak som ikke er skriftlige
 • Klagerett
 • Innsending, form og innhold av klagen
 • Sakskostnader etter klage
 • Administrative sanksjonar
 • Partens rett til innsyn i opplysningar som er underlagdeteieplikt

Les mer om våre merknader til punktene her:

Regjeringens høringsside

Miljøvernforbundets høringssvar (PDF)

Alle høringssvarene

 

 

Relaterte artikler

nb_NONorwegian