Miljøvernforbundets høringsuttalelse på Andmyran vindkraft

Konsesjonsområdet til Andmyran vindpark ligger til høyre for fjellene i øvre del av bildet. Dette er Norges største sammenhengende torvmyr som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på. Foto: Arnfinn Nilsen

 

Norges Miljøvernforbund sendte inn en høringsuttalelse på Andmyran vindkraft Nordland sin søknad om utsatt idriftssettelse med påstand om at denne ikke tas til følge og at gitt konsesjon og tillatelser må trekkes tilbake.

Av alle konsesjonsgitte vindkraftverk skiller dette seg ut som et av de i særdeleshet dårligst samfunnsmessig og miljømessig fundamenterte prosjekt i noensinne.

For det første skal anlegget inklusive anleggsveier, oppstillingsplasser, fundamenter og trafostasjon m.m, bygges 100% i torvmyr/bløtmyr. Konsekvensutredningen ble foretatt i 2005 og mye ny sentral kunnskap om verdien av torvmyr som CO2 lager og viktig habitat er tilkommet siden da. Kunnskapsgrunnlag og politikk er nå vesentlig endret for å ivareta tormyrens bidrag i klimaregnskapet. En kan her bl.a vise til Stortingets nylige endringer i jordloven (11.04.2019) for å nå Parisavtalens målsetninger.

Stortinget har i dag vedtatt endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr. Myr lagrer karbon, har et rikt mangfold av arter og demper tørke ved å lagre vann. Derfor er bevaring av myr en viktig klima- og miljøsak.

– Forbud mot nydyrking av myr er et effektivt tiltak som bidrar til at vi kan oppfylle Norges klimaforpliktelser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Andmyran er som myrområde (høymyr) unik i både både Norsk og Skandinavisk/Europeisk sammenheng ved både størrelse, lokalisering og som habitat for en rekke viktige arter. Intakte høymyrer over 50 daa blir vurdert som prioritert naturtype av Direktoratet for Naturforvaltning. Det finnes ingen andre slike store sammenhengende kystnære myrområder noe annet sted i Norge, og Norge har derfor et særskilt nasjonalt og internasjonalt ansvar for å sikre denne for eksisterende og kommende generasjoner.

Det enorme nettverket med anleggsveier, oppstillingsplasser, fundamenter og trafostasjon m.m, krever store og betydelige volum CO2-bindende torvmyr gravd opp og fjernet i masseutskiftinger. I tillegg vil både anleggsvirksomhet og fyllmassene medføre en stor og overhengende fare for pungtering av aurhellen (grusskorpen) som befinner seg under myren. En punktering av denne kan resultere i senking av grunnvannsspeilet og drenering av området. Konsekvensene av dette vil være fatale og i tillegg til de konsekvensene dette vil ha for myras funksjon som biotop vil dette ytterligere bidra til et betydelig negativt klimaregnskap.

Andøya har et rikt fugleliv med bl.a en stor populasjon havørn, sangsvaner og store ansamlinger i forbindelse med høst- og vårtrekket. De fugleregistreringer som er gjort er både mangelfulle og ufullstendige. Her har de i stor grad kun vært inne på dagtid i hekkesesongen, mens hele høsttrekket, vinterhalvåret og tidlig vår ikke er kartlagt. Dette vindkraftanlegget vil bli liggende midt i trekkruten under høst og vårtrekket og det er store mengder gjess og andre fuglearter som benytter denne korridoren som trekkrute og hvileplasser. En henviser her også til Bernkonvensjonen og til Haag/Avtale vern av afrikanske-eurasiatiske trekkende vannfugl der Norge har har et særlig ansvar for å ta vare på en rekke trekkfugl hjemmehørende i Norge og sikre deres hekkeområder og trekkruter.

Landskapsmessig er det nærliggende å trekke erfaringer fra vindkraftanlegget på Smøla, som også er preget av store lavtliggende områder ved havet. Erfaringene her viser at et betydelig antall fugl blir drept gjennom hele året (inklusive hekketiden), og i likhet med Smøla så har også Andøya en betydelig populasjon havørn som vil være spesielt utsatt for kollisjon med roterende turbinblad. Det som ikke kommer frem i registeringene er at det i de grunne vikene på nordøstlige deler av Andøya, der Andmyran vindkraft lokaliseres, tidvis forekommer større ansamlinger med havørn i perioden sen vinter/tidlig vår.

Hele området fra Andenes i nord på østsiden av fjellene og helt sørover på øya er flatt myrlandskap. Dette medfører at vindturbinene vil være svært synlige langt utover det som er skissert i synlighetskart og visualiseringer. I vinterhalvåret vil turbinenes refleksblink være til sjenanse og gi visuell forurensning til store deler av den østlige siden av øya. Det er her å bemerke at Andøya i de senere år har blitt sterkt rammet av nedleggingen av Andøya militære flyplass som vil gi store negative samfunnsmessige konsekvenser og ringvirkninger. Den andre store næringsveien og inntektskilden for dette samfunnet knyttes til turisme. Turismen her knytter seg i all hovedsak til naturturisme, der det er stor aktivitet rundt hvalsafari kombinert med natur og landskap hele året. I vinterhalvåret baserer det seg i stor grad i tillegg også til nordlysturisme der det er et stort antall besøkende fra hele verden. Ingen tvil om hva turismen samlet sett betyr for dette lille sårbare samfunnet. Andmyran vindkraftverk vil utgjøre en direkte trussel mot denne viktige næringsveien og mot dette samfunnet i sin helhet. Refleksblink og visuell forurensning er ikke forenelige med turisme der opplevelsen av natur og storslått landskap står i fokus.

Samlet sett vil dette anlegget gi et særdeles dårlig klimaregnskap, gi negativ samfunnsnytte og betydelige negative konsekvenser.

Norges Miljøvernforbund fraråder derfor forlenget frist og ber også om at gitt konsesjon og tillatelser trekkes tilbake.

Les hele høringsuttalelsen her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian