NMF hadde møte med Bergen kommune ang. hjortepåkjørsler og annet

Norges Miljøvernforbund hadde i dag den 20/3-2019 et hyggelig og konstruktivt møte med Bergen kommune ved Byrådet og andre etater, der vi tok opp saken med hjortetrekk over vei ved Flesland flyplass. Denne veistrekningen har vært spesielt utsatt for påkjørsler som er et betydelig og pågående problem både med tanke på sikkerhet for bilførere og for dyrevelferden.

Videre vil kommunen også se på tilgrensende områder på begge sider av veien for å legge best mulig tilrette for hjorten og viltkorridorer, spesielt da med hensyn på bebyggelse og også inngjerding hos Avinor og Forsvaret der kommunen har signalisert at de vil ta initiativet til et samarbeid mellom etatene.

Vi drøftet også behovet for å ta hensyn til hjort og andre arter og behovet for tilstrekkelige og velfungerende viltkorridorer andre steder i kommunen.

En annen men tilsvarende sak som ble drøftet var i forhold til småvilt og tette stengsler i form av at det er bygd lange strekninger med tette midtdelere i veiene. Dette er problematisk for småvilt som krysser vegbanen der de kan lage trafikkproblemer eller påkjørsler. Løsningen vil være å lage åpninger i tette midtdelere i trafikken med passasjer for småvilt, ender med unger m.m.

Når det gjelder hjortetrekket ved Flesland vil Bergen kommune ta initiativ til samarbeid med Statens vegvesen og Avinor i forhold, og også med Statens vegvesen i forhold til å tilrettelegge for småvilt ved å åpne opp midtdelere, samt å legge dette inn som føringer for nye prosjekt.

Bergen kommune luftet også problematikken rundt insektenes betydning for økosystem og viser nytenkning for å bedre forholdene og signaliserte samtidig behov for at hensynet til småkryp skal inn i planleggingen.

Norges Miljøvernforbund tok også opp problematikken rundt et massedeponi i Hausdal, og har varslet at vi vil følge denne saken opp videre.

Bergen kommune viste god forståelse for problemstillingene og signaliserte samtidig at de ønsker å finne positive løsninger i sitt videre arbeid.

Lenke BT artikkel: Hjelp hjorten frem

Relaterte artikler

nb_NONorwegian