Stans hjorten – ikke skyt!

Klage på skadefellingstillatelse på hjort i Vaksdal kommune

Miljøvernforbundet kan ikke akseptere at det åpnes for skadefelling av 5 hjort i Vaksdal kommune. Felling av 5 av nærmere 200 dyr vil ikke avhjelpe det skadepotensialet som brukes som argument for jakta. Kanskje gjerdet rundt jordstykket burde være høyere?

Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til skadefellingstillatelse på inntil 5 hjort på Fosse i Eksingedalen i Vaksdal kommune. Bakgrunnen for tillatelsen er en søknad fra bonde Gaute Øvstedal som plages med hjort som tar seg inn på dyrkamark, tråkker ned og spiser av foret til gården. Bonden har gjerdet og forsøkt å skremme dyrene, uten hell.

Det bedrives hjorteoppdrett flere steder i landet og de klarer å holde dyrene på rett side av gjerdet. Kanskje det burde investeres i høyere gjerder? Høyere gjerder hjelper som regel. Dette vil nok være den beste løsningen. Siden dette beitetrykket av hjort på beitemark sannsynligvis ikke er av nyere dato burde kanskje også bonden, kommunen og jaktlag jobbet for økte jaktkvoter på hjort.

Hjorten vil som alle ville dyr være på søk etter mat. Dyrket mark vil da også være populær.
NMF kan ikke se at et uttak på 5 dyr (kun ungdyr og eldre bukker) vil ha noe som helst å si som problemløser. Det er mye hjort i Vaksdal, kanskje mellom 150 og 200 dyr. Et uttak på bare 5 utvalgte dyr vil ikke kunne avhjelpe bonden mot skader på foret til dyrene sine. Jordstykket er tydeligvis populær hos hjorten. De dyrene som ikke skytes vil uansett sannsynligvis trekke til stedet ved neste anledning. De evt. skutte dyrene vil uansett kunne bli erstattet av andre dyr. Hva gjør man da?

I skogene i Vaksdal går det i dag mange drektige koller. En jakt, nå på våren, vil forstyrre og skape uro for all hjort. Dette er absolutt ikke bra for de drektige kollene. Dette er både uønskelig og uetisk og et klart brudd på Naturmangfoldslovens §15. Man skal ikke forstyrre dyrene i yngletiden. En drektig kolle er svært sårbar når ho er så kalvetung som nå. Stress som følge av jakt kan føre til at opp til at flere koller kan spontanabortere. Det er jo absolutt ikke ønskelig.

NMF kan ikke se det hensiktsmessig å åpne for skadefelling av hjort i Vaksdal. Felling av 5 dyr vil ikke avhjelpe problemet. Kanskje bonden burde investere i høyere gjerder? NMF krever at skadefellingstillatelsen trekkes tilbake.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian