Utbygging av vindkraft i Norge er en stor miljøbløff!

Norges siste villmark, kysten og fjellet står i dag i fare for å bli ofret i jakten etter nye fornybare energikilder. Samtidig fremmes vindkraft som en energi-løsning som skal redusere Norges CO2-utslipp. Dette skjer uten kunnskap og evne til å gjøre seg kjent med konsekvensene av å etablere vindkraftanlegg i uberørt natur langs kysten og i fjellet. Vindkraftanlegg = Evig industriområde. Miljøregnskapet for en stor del av de planlagte vindkraftanleggene står til stryk. Dagens konferanse i Tromsø arrangert av stiftelsen Zero profilerer vindkraft som en miljøløsning for fremtiden. Sannheten er at utbygging av vindkraft i Norge er en gedigen miljøbløff. Norge har nok energi om vi stanser eksporten til utlandet. Vi kan ikke rasere Norsk natur for å berge klimaregnskapet for andre land.

Store naturinngrep
Norges Miljøvernforbund (NMF) er ikke prinsipielt mot vindkraft, men de planene som foreligger i dag vil rasere store deler av kysten av Norge. Hvis alle planer blir realisert vil det ikke være mulig å reise fra Kristiansand til Kirkenes uten hele tiden å se en eller flere vindturbiner i horisonten. Vindkraftanleggene vil bestå av opp mot 100 vindturbiner der de største turbinene vil kunne være opp til 140 meter høye. Til sammenligning er Oslo Plaza 117 meter høy. Utbygging av et vindkraftanlegg vil resultere i at landskapet raseres og forandres til et industriområde. Ved etablering av vindkraftanleggene trengs det minimum 1 km vei for hver etablert vindturbin. Et landskap hvor det er etablert et vindkraftanlegg vil bli ødelagt for all fremtid.

Trussel mot rovfugl
Vindkraftanlegg har vist seg å være en alvorlig trussel mot rovfugler. I løpet av de første 8 månedene etter at Smøla vindpark i Møre og Romsdal ble erklært åpnet med pomp og prakt i 2005, ble ni havørner drept av vindturbinene. Smøla har tidligere vært kjent for sterke bestander av både havørn og hubro. Fra oppstarten i 2005 og fram til i dag er minst 7-8 havørner, hvert år, blitt drept av rotorene på vindturbinene. Etablering av vind-kraftanlegg langs kysten og i fjellet representerer en stor trussel mot rovfugler siden disse er svært sårbar for kollisjon med vindturbiner og kraftledninger.

Friluftslivet rammes
Hvis kyst- og fjellområder blir utsatt for en omfattende utbygging av vindkraft vil dette kunne føre til at områder som tidligere har vært benyttet til friluftsområder får redusert sin verdi som uberørt og støyfri. Det er forbundet med livsfare å benytte et område utbygd til vindkraftkraftanlegg som rekreasjonsområde. Dessuten er støyen fra vindmøllene betydelig.

Stort enøkpotensial
Norge, som nasjon, er i en unik særstilling ved at vi fra naturens side er forsynt med ufattelige naturressurser på energisiden i form av vannkraft, olje og gass. Ved opprusting av etablerte kraftverk og tilførselssystemer ville man kunne få opp til 2-3 ganger så mye energi (3 TWh) som myndighetene satte som målsetting fram til 2010. I dag har de ikke noe fastsatt målsetting for fremtidig vindkraftutbygging. Det finnes i dag et ubenyttet enøkpotensial i Norge alene som kan redusere dagens forbruk med inntil 20 %. Norge er i stor grad selvforsynt med energi. Dagens politikk legger imidlertid til rette for en kontinuerlig eksport av energi til utlandet. Norge kan ikke forsyne Europa med energi som et grønt batteri.

For lite vind?
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har funnet ut at de etablerte vindkraftanleggene i Norge produserer 15-28 % mindre strøm totalt enn beregnet. Utredningene har tydeligvis ikke vært gode nok. Tilfeldigvis er det slik at vindindustriselskapene får offentlig støtte utifra antatt produksjon av elektrisitet!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian