Vindkraftverk i Bjerkreim truer Europas største og sterkt utrydningstruede ugle

Norges Miljøvernforbund krever avslag Holmafjellet og Faurefjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune. Det innrømmes til og med i søknaden at Hubro kan bli betydelig berørt. At europas største ugle hubroen som er kritisk truet ferdes i området er i seg selv god nok grunn til å det må gis ubetinget avslag på søknaden. Disse 140 meter høye industrianleggene er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og vil heller ikke gi noe elektrisitet når forbruket er på det høyeste som er kalde, vindstille dager vinterstid. Derimot vil det ny kraftledning medføre til økt svinn på disse dagene! Utbygging vil innebære at vanlige folk må gi ytterligere subsidier i form av høyere nettleie til utbygging av kraftnettet.

Industrianlegget vil videre kreve hele 14,7 km med internveier i naturområdet og minst 5 km med kraftlinje. På toppen av dette vil en eventuell 132 kV ledning mellom Faurefjellet og Holmafjellet vindkraftverk bli på omtrent 4,6 km og dermed ytterligere ødelegge landskapet.

Rovfugler er ofte svevere og er derfor generelt sett mye mer sårbare for vindturbin konstruksjoner, dette bekreftes av en rekke forskere bla. a. (Hosmer 1994, Barrios 2004).

Det er flere truede rovfugler i planområdet. 
Storlom (rødlistet NT) hekker innenfor området, og det må legges spesiell vekt på at også vår største ugle,- hubro (rødlistet EN) er etablert i eller ved planområdet. Videre er det også hekkende heilo og bra forekomst av orrfugl i deler av planområdet. Et visst trekk av rovfugl går også gjennom området. I kanten av planområdet hekker også en annen truet art, -hønsehauken (rødlistet NT). Både vandrefalk og havørn er etablert som hekkefugler i det øvrige influensområdet og det må antas som med hubroen at de jakter i området. Storlom hekker her, mens hek- kende hubro, vandrefalk, hønsehauk, havørn, musvåk og kongeørn alle bruker området i større eller mindre grad. Videre ligger planområdet sentralt til i forhold til næringssøkende ungfugler av havørn og kongeørn.
Ved usikkerhet om i hvor stor grad hubro ferdes i planområdet må føre var hensynet tillegges avgjørende vekt. At vi har en kritisk truet art som er åpenbart bruker området til jakt er i seg selv god nok grunn til å det må gis ubetinget avslag på søknaden. I den situasjonen bestanden er i vil den storstilte vindindustriutbyggingen kunne forårsake utryddelse.

Dårlig samfunnsøkonomi
Etter 10 år er det salgsverdien på vindindustrianlegg som legges til grunn for eiendomsskatten. Da blir inntekten til vertskommunen dramatisk redusert. Men tiltakshaverne forespeiler ofte full eiendomsskatt i 20 år. Lokale myndigheter bør merke seg at Høyre og FrP har signalisert at de vil følge opp NHOs ønske om å fjerne ordningen med skatt på verk. Hva annet enn ødelagt natur og trivsel står kommunen igjen med om de får gjennomslag for dette iløpet av de nærmeste årene?En begrensning eller reduksjon i eiendomsskatten er derfor en reell fare for kommunen. Det oppgis i konsesjonssøknaden at ”Skattleggingen for anlegget vil øke kommunens driftsbudsjett med rundt 4,6 % (6 mill. pr. år) og gi grunnlag for et høyere driftsnivå”. Dette er det altså i virkeligheten betydelig usikkerhet om.

Det er ca. 150 vannkraftverk som er mer enn 40 år gamle som kan/bør oppgraderes i stedet for å bygge vindkraftverk. Vindkraft gir minst energi og færrest arbeidsplasser for investeringa. For investering i vannkraft, blir 2 av 3 kroner igjen i Norge – for vindkraft bare 1 av 4 -.Ved å industrialisere naturen med opptil 150 meter høye industrianlegg vil man ødelegge for reiselivsnæringen i tillegg til å ødelegge for lokalbefolkningens rekreasjonsmuligheter. Vindindustrianlegg er nå blitt så vanlige at de IKKE tiltrekker turister. Oppgradering av vannkraftverk med nye turbiner medfører ingen inngrep i naturen – ingen støy eller noen av de andre – og store negative konsekvesene som vindkraftverk medfører.

Miljøvernforbundet har følgelig sendt inn krav til NVE om at Zephyr AS får ubetinget avslag på sin konsesjonssøknad for Holmafjellet og tilsvarende at Hybridtech får avslag på Faurefjellet vindindustrianlegg i Bjerkreim kommune.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian