Veileder til lukkede løsninger

Norges Miljøvernforbund ( NMF ) ser nå med glede tendenser til at flere kommuner ønsker oppdrettsindustrien inn i lukkede løsninger. Nå sist i Tromsø kommune.

Men i iveren etter å få dette til, kommer kommunene med et teknologikrav på lukkede anlegg under areal og plan-rulleringen i kommunene. Oppdrettsindustrien kontrer da med at et slikt krav ikke ligger hos kommunene, men hos sektormyndighetene.

Det NMF anbefaler kommunene å gjøre hvis de ønsker oppdrett inn i lukkede løsninger, er å kreve full rensing av utslippene, null utslipp av lusegifter, pellets og fiskemøkk til sjø, hvilket de er i sin fulle rett til å kreve etter plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 3 som sitat følge loven; «Kan det gis grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet. Dette gjelder også tiltak og krav til ny og pågående virksomhet i planområdet, eller av hensyn til forhold utenfor planområdet. Kommunen må samordne bruk av slike bestemmelser i planen med behandlingen etter sektorlov der planen åpner for et tiltak som også krever tillatelse etter sektorlov.»

Osterøy kommune kom med et slikt krav vedrørende søknader om utvidelse av oppdrettsvirksomhet i 2017, og fikk støtte av fylkeskommunen i Hordaland om at krav om null utslipp til sjø var et legitimt krav støttet av lovverket i plan og bygningsloven.

NMF og flere andre ser at et slikt krav kun kan løses ved at oppdrettsindustrien går over til lukkede anlegg. En oppnår altså det samme som å kreve lukkede anlegg som er lovstridig å kreve fordi det er et teknologikrav, ved å kreve full rensing og null utslipp av lusegifter, pellets og fiskemøkk til sjø.

EU sitt vanndirektiv vil sannsynligvis bli revidert i 2021, noe som vil gjøre det vanskelig for oppdrettsindustrien å etterleve dette direktivet med dagens måte å drive på i åpne merder. Det er derfor fullt mulig å også henvise til EU sitt vanndirektiv, samtidig som man krever rensing med null utslipp av lusegifter, pellets og fiskemøkk til sjø.

NMF mener at et krav om rensing av utslipp er det beste, da det pr. dags dato allerede finnes lukkede anlegg som innfrir dette kravet. Ref. Akvafuture.

Null utslipp til sjø ligger noe frem i tiden, men vil komme når logistikken for
mottak av fiskemøkk og slam fra de helt lukkede anleggene er på plass.

Hvorfor kan ikke kommunen kreve lukkede anlegg i planarbeidet?

NMF leser også lovverket slik at kommunene ikke har lovhjemmel til et slikt krav. I følge akvakulturloven § 6 og § 8 er det sektormyndighetene som kan sette et krav om driftsmetode. I første rekke er dette Fylkesmannen, og i neste rekke Fiskeri -og næringsdepartementet som gir oppdrettsindustrien krav om drift og driftsmåte under tildeling av konsesjoner etter at kommunene har avsatt områder til akvakultur.

Et krav om lukkede anlegg fra kommunene bryter også mot Plan- og bygningslovens § 11-11, bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6, som gir anvisning om hvilke typer bestemmelser som kan vedtas. Vedtak om spesiell utforming av flytende installasjoner, så som lukket merd og lignende, samt krav til driftstid ved anlegg, kan ikke settes i medhold av disse bestemmelsene.

Et krav om lukkede anlegg fra kommunene er derfor lovstridig, og de kan derfor ikke gjennomføre vedtaket når de kommer til arealrulleringen.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian