Eidfjord Resort – Miljøvernforbundet krevet tilbaketrekking av tillatelse

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at tillatelse gitt Eidfjord Resort til bygging av alpinanlegg og ski/turløyper, umiddelbart ugyldiggjøres/trekkes tilbake. Vedtaket er fattet på galt/sviktende grunnlag og må følgelig trekkes tilbake av hensyn til bevaringen av villreinen på Hardangervidda.

Dette kravet ble sendt i et brev den 05.04.2022 fra Norges Miljøvernforbund til Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram med kopi til Statsforvaltaren i Vestland, Eidfjord Kommune, Hardangervidda Fjellstyre m.fl.

Saken ble også omtalt av NRK den 7. mars 2022 i artikkelen “Her går villreinen i det planlagde skianlegget”

Her er saken:

Tillatelsen er i sin tid gitt av daværende kommunalminister Monica Meland, etter å ha overkjørt Fylkesmannen Lars Sponheims avslag.

Den 18. April 1981 ble Hardangervidda Nasjonalpark opprettet. Europas største villreinflokker skulle trekke her, slik de har gjort i uminnelige tider og Norge har påtatt seg et “særlig internasjonalt ansvar” for å ta vare på denne bestanden. Tross dette har villreinen nå likevel havnet på den illevarslende rødlisten over truede dyrearter.

En ting er hevet over tvil: Hovedårsaken er menneskelig påvirkning.

Villrein på vinterbeite hviler – Foto: Arnfinn Nilsen

Tross opprettelsen av nasjonalparken har presset på Hardangervidda som økosystem fortsatt og på mange områder økt kraftig. Norges Miljøvernforbund (NMF) har sett en “bit for bit” ødeleggelse av den storslåtte naturen Hardangervidda faktisk er, en menneskelig påvirkning som gradvis bryter ned det skjøre økosystemet og en forverring av villreinens levekår i hele villreinens leveområde.

Villreinens normale beskyttelsesmetode mot det meste, er å flytte på seg. For å finne beiter gjennom hele året, er derfor reinens naturlige atferd å vandre til nye eller bedre beiteområder. Nå stenger ny infrastruktur og økt menneskelig aktivitet for de gamle trekkveiene og villreinen har derfor stadig færre muligheter til slike vandringer.

Prinsipielt ønsket Norges Miljøvernforbund (NMF) at også all hyttebyggingen skulle vært stoppet av hensyn til villreinens bevaring, men innser dessverre at prosjektet er kommet for langt til at det kan reverseres. Området der Eidfjord Resort planlegger å etablere alpinanlegg med tilhørende ski og turløyper, kun for menneskers lek/rekreasjon, er derimot ennå ikke tapt.

Dette er et område som villreinen benytter jevnlig, spesielt ved vanskelige forhold andre steder på vidden. Dette er vel dokumentert med bilder og film – senest fra mars 2022. Det er videre nødvendig å peke på at det aktuelle området har vært kalvings- og oppvekstområde tidligere og at dersom villreinen igjen skal få følge sine gamle vandringsmønstre vil de ha behov for området til dette formål igjen. All erfaring tilsier at dersom anleggsmaskinene først kommer inn i området, så er arealet tapt for villreinen for all fremtid. Det nytter ikke å “ta hensyn senere”. Villreinen vil aldri benytte området som før.

Villrein på Hardangervidda i midten av juli under skifte fra vinter- til sommerpels – Foto: Arnfinn Nilsen

Villreinen lever svært marginalt. Dette betyr at det skal svært lite til før villreinen blir forstyrret slik at det går på bekostning av dyrenes kondisjon og reproduksjonsevne. Stadige forstyrrelser medfører at tiden som brukes til å spise mat reduseres. Dette fører selvfølgelig til lavere kroppsvekt, noe som igjen gjør villreinen dårligere egnet til å tåle det tøffe klimaet.

I tillegg påvirkes ofte dyrenes reproduksjonssyklus slik at kalvene fødes seinere på året, og de nyfødte får altså en vesentlig kortere beitesesong før neste vinter. Kalvene får da kortere tid til å bygge opp fettreservene som de er fullstendig avhengig av å tære på gjennom vinteren.

Et alpinanlegg av denne størrelsen i full drift, med heiser, tråkkemaskiner, snøscootere og tusenvis av mennesker, vil skremme en stadig mer stresset og underernært villreinstamme tilbake fra et vesentlig større område enn akkurat arealstørrelsen av selve anlegget. Den mest alvorlige trusselen for villreinen i vår tid er akkurat dette, altså nedbygging av dyrenes leveområder.

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at all nedbygging av villreinens leveområder stoppes umiddelbart og at Norge gjør alt for å overholde vårt særskilte internasjonale ansvar for villreinens overlevelse.

Det må ikke lenger bli mulig å få tillatelse til å bare ta “en bitte liten bit” av villreinens område for å tjene penger på “hyttefelt/resorts” eller åpne “turistattraksjoner” på vakre fjelltopper i randsonen… Det skaper utelukkende ytterligere press på villreinens allerede svært pressede areal. (Som kjent…. mange drammer små, gjør det vanskelig å gå…. eller noe lignende… : )

Norges Miljøvernforbund (NMF) oppfordrer på denne bakgrunn Kommunal- og distriktsdepartemenet v/Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram om å, av eget tiltak, umiddelbart ugyldiggjøre/trekke tillatelsen tilbake.

Villreinen fortjener å få leve og ha en fremtid på Hardangervidda! Om vi mennesker ikke kan forholde oss til dette… da er det vi som er på viddene og som bør komme oss bort derfra snarest!

Les brevet her:

Relaterte artikler

nb_NONorwegian