En stor dag for naturvernet i Norge!

Miljøvernforbundet er svært lettet over at Klima og Miljøverndepartementet tar klagene fra så godt som hver eneste miljøorganisasjon i Norge til følge og endrer rovviltnemdenes skandaløse vedtak, som i praksis ville gjort slutt på den norske ulvestammen. Vi har mottatt en svært grundig avgjørelse fra Klima og Miljødepartementet, og har klippet ut noen utdrag som kan fortjene en ekstra honnør!

Klima- og miljødepartementet endrer rovviltnemndenes vedtak av 21. juni og 16. september 2016, og åpner ikke for lisensfelling av ulv i ulverevirene Kynna, Slettås og Letjenna som alle ligger innenfor ulvesonen. Videre åpner departementet heller ikke for lisensfelling av ulv i Osdalsreviret som hovedsakelig ligger utenfor ulvesonen. Det er departementets vurdering at skadeomfang og skadepotensial for samtlige revirer er svært begrenset, samt at det foreligger andre tilfredsstillende løsninger enn lisensfelling. Saken har vært forelagt Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementets, som uttaler at saken ikke gir grunnlag for å konstatere at vilkårene for felling av ulv er oppfylt i de aktuelle tilfellene. Klagene fra miljøorganisasjonene er dermed tatt til følge.

Konklusjon
Som man kan se av utdragene vi har klippet ut har Miljø og Klimadepartementet gjort en god faglig vurdering, for spesielt interesserte legger vi ved hele dokumentet.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian