Norges Miljøvernforbund har anmeldt Fosen Vind for bevisforspillelse og tyveri av fredet rovfugl

Oppdatering: Oppfølgende opplysninger til anmeldelsen ble ettersendt politiet i går. Teksten i saken er oppdatert.

Norges Miljøvernforbund leverte den 18/1-2021 en politianmeldelse av Fosen Vind DA for bevisforspillelse og tyveri av fredet rovfugl.

Bakgrunnen var et avisoppslag i Adresseavisen samme dag, der det kom frem at Fosen Vind DA har levert turbindrept fugl til et avfallsmottak. I tillegg til at dette er direkte lovbrudd så har dette flere uheldige sider. Ikke minst, så forteller dette ganske mye om Fosen Vind sin manglende respekt for forretningsmoral og etikk, og for respekten for miljøkonsekvenser ved sitt eget anlegg.

  1. Havørner er fredet vilt og statens eiendom ved Viltfondet. Man kan enten beholde kadaveret selv, i så fall må det søkes om, eller man kan levere det til institusjoner som har rett til å motta slike fugler. Det er museer eller NINA.” Dette har ikke Fosen Vind DA gjort eller etterfulgt. Dermed er dette simpelt tyveri av statens eiendom.
  2. Ved å unndra fredet vilt som er drept som en direkte konsekvens av ens egen virksomhet (vindkraft), så unndrar en viktige opplysninger og tallmateriale fra myndighetene. Dette er klart underslag av bevis/bevisforspillelse der motivet tilsynelatende kan se ut som en bevisst handling med hensikt å skjule miljøpåvirkningene fra egen virksomhet.

Fosen Vind DA (Delt Ansvar) er eid av tre selskap der to av eierne har offentlig eierskap, Statkraft og Trønderenergi. Dette gjør lovbruddene, mangelen på forretningsmoral, etikk og miljøansvar i forhold til drift av vindkraftanlegget, og behandling og underslag av statens eiendom ekstra alvorlig.

NMF ber i anmeldelsen om at Fosen vind DA blir straffet etter en eller flere av følgende bestemmelser:

  • viltforskriften § 8-3
  • viltloven § 56
  • naturmangfoldloven § 75
  • straffeloven §§ 27, 160, 240, 321, 322, 324 eller 325

Sammenlignbar sak fra 2010

Her er en annen sak fra 2010 som viser at privatpersoner på dette tidspunktet minimum skulle få kr 17.000,- i bot for underslag og tyveri av fallvilt/ fra Viltfondet.

“Kongeørnen var full av hagl da den ble funnet i fryseren til Lørenskog-mannen. Selv hevder han at han fant den på bakken. For å ikke å melde fra, fikk han 17.000 kroner i bot.”

https://www.rb.no/lokale-nyheter/fikk-17-000-kroner-i-ornebot/s/1-95-4830421

Siden 2010 har det vært mye inflasjon, noe som tilsier at boten for privatpersoner i dag, i 2021, minimum bør være dobbelt så høy. Det vil fremstå som svært underlig dersom privatpersoner blir ilagt bøter for denne typen kriminalitet, og ikke profesjonelle virksomheter.

For Fosen vind DA, som må anses å være en profesjonell aktør, må man forvente større grad av profesjonalitet enn hva man kan forvente fra en privatperson.

For å sørge for at vindkraftbransjen i fremtiden ikke underslår fugler som ørn, hubro og den endemiske norske arten smølalirype fra Viltfondet, så kan det være på sin plass at Fosen vind DA minimum får kr 100.000,- i bot per døde fugl som ikke er levert inn til korrekt mottaker. Boten per døde fugl bør ikke under noen omstendighet være lavere enn hva en privatperson ville ha fått i bot for tilsvarende lovbrudd.

Alternativt så åpner viltforskriften § 8-3, viltloven § 56, naturmangfoldloven § 75 og straffeloven §§ 27, 160, 240, 321, 322, 324 eller 325 også opp for andre passende sanksjoner for de som eier og driver Fosen vind DA.

At samfunnet gir en straffereaksjon for dette forholdet er svært viktig, ikke minst allmennpreventivt. Riksadvokat påpeker dette spesielt i sitt siste prioriteringsbrev for 2020 at alvorlig miljøkriminalitet skal prioriteres. Videre sier han i prioriteringsbrevet at:

“Selv om prioriteringene her gjelder alvorlig miljøkriminalitet, vil riksadvokaten understreke at saker som i seg selv ikke fremstår som alvorlig alene, kan måtte prioriteres fordi konsekvensene er store i et nasjonalt perspektiv.”

Riksadvokaten – Prioriteringsrundskrivet for 2020

Her er det svært viktig at denne saken gis prioritet da det ved manglende straffereaksjon lett kan dannes presedens for at det for fremtiden “er fritt frem” å forsyne seg av statens eiendom. Det vil også være svært uheldig dersom samfunnet straffer og bøtelegger privatpersoner mens store og ressurssterke bedrifter automatisk fritas ansvar etter de samme lovene. En må også påpeke at flere sårbare og fredede arter oppnår høye priser på det illegale markedet, og en manglende straffereaksjon i denne saken kan også kunne fungere som en legitimering av denne typen kriminalitet.

Les NMFs politianmeldelse av Fosen Vind DA her (PDF)


Støtt vårt arbeide – Bli medlem i dag!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian