Miljøvernforbundets høringssvar på Havvind

Miljøvernforbundet leverte høringssvar på regjeringens høring – “Høyring av forslag om opning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova”.

Norges Miljøvernforbund ser med bekymring på den ukritiske satsingen på havvind og de potensielt store negative miljøkonsekvensene dette medfører. Dette er store konstruksjoner som vil bli plassert i sårbare marine økosystem. Vi mennesker er i aller høyeste grad avhengige av havet og at det forvaltes på en fremtidsrettet og bærekraftig måte. Havvind er ikke løsningen, og de foreslåtte utbyggingene kan faktisk vise seg å påføre de marine økosystemene ubotelig skade. Dette har vi ikke råd til å gamble med. Det er tross alt vårt viktigste matfat, og derav også sentralt for selve vår egen eksistens og overlevelse.

Miljøvernforbundet krever at de tre utvalgte områdene trekkes og fritas for utbygging. Videre anbefaler vi at det må bevilges mer midler til forskning på miljøkonsekvenser innenfor en rekke fagfelt som til nå ikke er utredet eller som er mangelfullt utredet, samt at videre satsning på havvind legges på is inntil en kan dokumenteres at slik utbygging ikke er til skade for de marine økosystemene. Vi er definitivt ikke der i dag, og vår anbefaling er derfor en umiddelbar og full “Timeout” for all videre satsning på havvind.

De utpekte områdene

I denne høringsuttalelsen er det pekt ut tre områder der to områder ligger rett utenfor land på kysten av Nord-Rogaland og rett utenfor Sørøya i Finnmark. Siste området ligger helt sør i Nordsjøen.

Utsira Nord

Området Utsira Nord ligg i kystnære farvann vest av Haugalandet i nordre deler av Rogaland, og strekker seg i retning nord-sør frå Bømlafjorden til Boknafjorden.

Sandskallen-Sørøya Nord

Området Sandskallen-Sørøya Nord ligger i kystnære farvann i Barentshavet nordvest av Hammerfest.

Sørlige Nordsjø II

Området Sørlige Nordsjø II ligger lengst sør i Nordsjøen.

Hvor er samfunnsnytten?

 • Klimamessig er det ingen eller tvilsom klimagevinst. Hvor er samfunnsnytten?
 • Økonomisk er det heller ingen gevinst når praktisk talt hele prosjektet må subsidieres med fellesskapets midler. Ingen samfunnsnytte her heller.
 • Teknologisk får vi heller ingen fortrinn av betydning med noe som også andre fort kan gjøre både bedre og rimeligere. Samfunnsnytte? Blåst bort med vinden og subsidiekronene?
 • Forvaltningsmessig er det å gi fortrinn til snevre interesser til fellesskapets eksklusjon en dårlig modell. Her vil det bli negative konsekvenser for alt fra fiskerinæring, økoturisme, friluftsliv og mer naturbaserte næringer.
 • Miljømessig er det fullt med problemer og konfliktområder. Fugl, store sjøpattedyr inklusive flere sårbare hvalarter, fisk og deres viktige gyteområder, og en rekke andre miljøkonsekvenser. Absolutt ingen samfunnsnytte her heller.

MILJØKONSEKVENSER

Det vil være betydelige miljøkonsekvenser forbundet med utbygging av havvind. Dette skriver seg i hovedsak til direkte forurensning med olje og kjemikalier, store mengder støy og lavfrekvent infralyd i havmiljøet, elektromagnetiske forstyrrelser av fisks navigasjonssystem, og til kollisjonsfare for sjøfugl og trekkfugl. En vil her bemerke at det på flere viktige fagområder er mangelfullt kunnskapsgrunnlag, men det som er kjent gir stor grunn til bekymring. Faktisk er flere av miljøkonsekvensene så store og alvorlige at utbygging av havvind frarådes på det sterkeste.

 • Havvind koster altfor mye klimagassutslipp ved utvinning av materialer, produksjon, frakt, montering, drift, service og vedlikehold, dekommisjonering og resirkulering av materialer til at dette gir noe godt klimaregnskap. Havvind er og blir en ren klimabelastning.
 • Økt kollisjonsfare for skipstraffikk, oljesøl.
 • Akutt forurensningsfare ved lekkasje av hydraulikk- og girolje.
 • Oljeutslipp dokumentert farligere enn tidligere antatt.
 • Stor kilde til forurensning av mikroplast i havet ved slitasje av turbinblader.
 • Store nettverk med undersjøiske kabler gir elektromagnetiske felt, skadelig for flere arter.
 • Den europeiske ålen er kritisk truet – Havvind kan gjøre situasjonen enda mer kritisk.
 • Havvindfeltene i konflikt med ålens vandringsruter.
 • Ålen er avhengig av elektromagnetiske signaler fra jorden for å finne veien til og fra gyteområdene i Sargassohavet.
 • Endrede sedimentforhold for havvind på sand- og mudderbunn.
 • Bredspektret og lavfrekvent støy skadelig for marine pattedyr, fisk og annet liv.
 • Også fisk kommuniserer med lyd – bruker lyd til kurtise under gyting – kritisk vha støy.
 • Tilbakegang for kyst- og fjordttorsk – Havvind vil gjøre situasjonen enda verre.
 • Utilstrekkelige konsekvensutredninger for fisk, fiskeadferd og for viktige gyteområder.
 • Gyte og leveområdene til tobis i sørlige Nordsjøen er uforenelige med miljøpåvirkningene fra havvind; støy og elektromagnetisk.
 • Norsk vårgytende sild trues av havvind.
 • Fugl og fugletrekk – Skader på trekkfugl og sjøfugl – Viktige fugletrekk.
 • Visuell forurensning for to av anleggene som blir liggende midt i kystlinjen rett utenfor landKraftige refleksblink kveld og nattUforenelig med friluftsliv, økoturisme og annet naturbasert næringsliv.
 • Havvind uforenelig med FNs Bærekraftsmål.
 • Føre-var-prinsippet må gjelde, vesentlig forskningsgrunnlag mangler.

OED er allerede kjent med konsekvensene av elektromagnetiske felts påvirkning av marine arter..!!!

Olje- og energidepartementet oppnevnte 31. august 2010 et ekspertutvalg for å utrede teknologi, økonomi og andre forhold knyttet til en sjøkabelløsning i Hardanger. Utvalget legger med dette fram sin utredning. Samtlige av utvalgets anbefalinger er enstemmige.

Ekspertutvalgets rapport til OED fra Sjøkabelutredningen, 2011 (PDF)

Særleg verdifulle områder

I forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak (Meld. St. 37 (2012-2013)) er det areal innanfor dei aktuelle områda som har status som særleg verdifulle område. Desse områda er viktige for biologisk produksjon og for det biologiske mangfaldet.

HØRINGSSVAR:

Last ned og les hele Miljøvernforbundets høringssvar her:

Les alle høringssvarene her:

Støtt oss. Meld deg inn i dag!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian