Matjorda må ikke nedbygges!

Norges Miljøvernforbund advarer mot ytterligere nedbygging av matjord.

Fotballstadion, lager og bilveier er flere tiltak som både i fortid og nåtid truer den verdifulle matjorda vår. Norge er i dag ikke selvforsynt med viktige produkter som korn og grønnsaker. Krigen i Ukraina gjør situasjonen verre. Norge kan i fremtiden ikke forvente fremtidig import av korn og grønnsaker fra utlandet. Samtidig står vi i en situasjon der arealer med matjord står under press for utbygging fra flere hold. Verden kan stå overfor en hungersnød i fremtiden og da må alle nasjoner ha tilgjengelige arealer for produksjon av mat.

Norges Miljøvernforbund krever en fullstendig permanent stans i nedbygging av matjord.

Nylig skrev Norges Miljøvernforbund høringsuttalelse på Bodø Glimts planer med å etablere ny fotballstadion på de gamle lanbruksarealene på Rønvikjordene i Bodø.


De siste årene har det vært fremmet flere utbyggingssaker i hele landet der landbruksareal og matjord har vært foreslått nedbygd. Denne bit-for-bitpolitikken har medført at Norge har mistet store arealer av matjord.


Jordbruksarealet i Norge utgjør bare om lag 3 prosent av landarealet, og bare en tredjedel av dette egner seg egner seg for dyrking av matkorn. Mange av de mest produktive arealene våre ligger i, eller i tilknytning til, tettsteder i stor vekst.


Norge har lite matjord som følge av landets topografi med mye fjell og fjorder. Arealer for dyrking av korn er for øvrig det laveste i Europa.


Med tanke på at Ukraina, Europas kornkammer, er rammet av krig. Konsekvensen er at eksporten av korn fra Ukraina nå reduseres til et minimum med de konsekvenser dette har for matvaresituasjonen i en rekke land, deriblant Norge.


Ifølge Landbruksminister Sandra Borch er andelen tilgjengelig matjord i Norge gått ned de siste 20 år. Norge er i dag ikke selvforsynt med hverken korn eller grønnsaker om en krise-situasjon skulle oppstå. Norge er avhengig av all matjorda som finnes igjen i landet.


Stortinget vedtok i fjor en ny, nasjonal jordvernstrategi med et innskjerpet jordvernmål.
Maksimalt 3000 dekar dyrka mark skal kunne omdisponeres i året. Målet skal nåes innen 2025.
Fra 2015 til 2020 ble det omdisponert i snitt 1650 dekar årlig dyrka jord bare til samferdselsformål.
Landbruksdirektoratet har nylig stanset nedbygging av 15 dekar fulldyrket jord i Rissa i Trøndelag. kjempebra!


Spørsmålet er jo om direktoratet klarer å fange opp alle sakene i landet.
Miljøvernforbundet oppfordrer alle medlemmer og andre interesserte om å melde inn saker der matjorda står i fare for å bli nedbygd, stor eller liten. Det er svært viktig å komme inn i sakene så raskt som mulig.

Norges Miljøvernforbund krever en fullstendig permanent stans i nedbygging av matjord.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian