Miljøvernforbundet stiller spørsmål om habilitet i NVEs saksbehandling

Norges Miljøvernforbund NMF sendte den 8/3-2019 en klage med krav om oppsettende virkning for Sørmarkfjellet vindpark i Trøndelag til Olje- og energidepartementet OED med kopi til Klima- og miljødepartementet KLF og til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. Bakgrunnen er bl.a alvorlige habilitetsspørsmål i NVEs saksbehandling der TrønderEnergi AS er utbygger. Dette er forhold som også har betydning i forhold til utbyggingen på Frøya vindpark.

I begge vindparkene, Sørmarkfjellet og Frøya er nasjonalt og internasjonalt viktige naturverdier berørt av en utbygging, og begge steder har TrønderEnergi/Stadtwerke München varslet umiddelbar oppstart av anleggsarbeidet til tross for at det er tre ukers klagefrist i begge sakene. All anleggsvirksomhet vil foregå i urørt natur og skader vil være permanente og ikke senere mulig å reparere. Grunnet dette utilbørlige presset fra TrønderEnergi har NMF sett seg nødt til å sende hasteklage til OED med oppsettende virkning i begge sakene. Dette betyr at vi krever at tillatelsene til anleggstart stanses innenfor klagefristen. I Sørmarkfjellet har de nå fått tillatelse av NVE til å endre trase som direkte ødelegge en voksestedet til en rødlisteart, gulprikklav. Under anleggstart skal anleggsarbeidet starte med hogstmaskiner i dette området som ny trase er omstridt. Dette vil ikke senere kunne repareres eller tilbakeføres om klagen skulle føre frem.

Tormod Eggan var NVEs kontaktperson for saksbehandling Sørmarkfjellet.

TrønderEnergi fremstår som ekstremt aggressive i og med at de ved begge anleggene varsler umiddelbar oppstart av anleggsarbeidet rett etter vedtak fra NVE til tross for t det er tre ukers klagefrist. Folk føler seg fullstendig overkjørt når de nå står på trappene til å miste sine kjære naturområder. På Frøya har folket sagt et unisont nei i folkeavstemning med tett på 80%. Klarere kan det ikke sies, og den pågående demonstrasjonen viser at dette er noe som opprører Frøyværingene. TrønderEnergi har svart med å tilkalle politiet for å få ryddet området. Nå på fredag kom siste godkjenning fra NVE for Sørmarkfjellet vindpark  Flatanger, rett nord for Trondheimsfjorden. Og som på Frøya har også TrønderEnergi skremt befolkningen ut i marka for å protesteremot utbyggingen. Umiddelbar oppstart der til og med traseen er omstridt og utbygger konsekvent nekter å vente på gjeldende klagefrist er uhørt. Folket har fått nok.

Og her kommer vi til TrønderEnergi der Prosjektdirektør Utbyggingsprosjekter vind, Tormod Eggan tidligere var seksjonssjef for konsesjonssaker i NVE (siden 1997). Den 14/11-2012 gikk han over i ny jobb som energidirektør i TrønderEnergi AS der han nå fikk ansvaret for de samme konsesjoner han selv har satt som saksbehandler og seksjonssjef for. Han har nå stillingen Prosjektdirektør Utbyggingsprosjekter vind, Trønderenergi AS.

Tormod Eggan signerte dokument i konsesjonssaken Sørmarkfjellet.

Tormod Eggan har med andre ord et langvarig arbeidsforhold i ledelsen i NVEs konsesjonsavdeling og det er derfor rimelig grunn til å stille spørsmål med om NVE i konsesjonsbehandlingen av saker der TrønderEnergi AS har stått på andre siden av bordet som tiltakshaver har vært gjenstand for en upartisk og uhildet behandling. Norges Miljøvernforbund har ingen tillit til at dette så er tilfelle og retter med dette samtidig stor kritikk til NVEs behandling i denne og andre saker, der TrønderEnergi AS inngår som tiltakshaver. Med så lang fartstid og kollegiale relasjoner i ledelsen i konsesjonsavdelingen i NVE, vil det lett kunne danne seg uheldige bindinger som senere også kan grense til kammeraderi. Her burde åpenbart flere varsellamper gått på hos Vassdrags- og energidirektøren og andre sentralt i ledelsen. Dette er meget kritikkverdig og uheldig for tilliten til en viktig og sentral myndighetsinstitusjon, og kan derfor samtidig også bidra til å svekke allmenhetens tillit til systemet og til en upartisk og uhildet myndighetsutøvelse.

Sørmarkfjellet ligger utenfor de 13 områdene som NVE har plukket ut i sin Nasjonale Ramme for Vindkraft , og Miljødirektoratet har tidligere uttalt at området har så store og viktige naturverdier at de gikk imot omdisponering av vernestatus og frarådet vindkraftutbygging. Denne delen av Trøndelag er i altfor stor grad berørt av vindkraftutbygginger og det er mange og tungtveiende grunner til at dette anlegget aldri skulle fått konsesjon. Når en i tillegg ser hvordan habilitetsforholdene mellom konsesjonsavdelingen i NVE og tidligere seksjonssjef, nå ed ansvar for utbyggingene hos Trønderenergi blitt håndtert er det grunn til å være bekymret for NVEs saksbehandling og myndighetsutøvelse.

Dette innebærer så graverende spørsmål rundt habilitetsforhold og også saksbehandlingsfeil at Norges Miljøvernforbund nå har sendt klage til Olje- og energidepartementet i saken og krevd  oppsettende virkning og ny utredening i et Settedirektorat.

Last ned vår klage her.

Habilitetsspørsmålene i denne saken griper også inn i saken rundt Frøya vindkraftverk, da det er samme utbygger i begge sakene.

Les også: NMFs klage med begjæring om oppsettende virkning i konsesjonssak Frøya vindkraftverk

Relaterte artikler

nb_NONorwegian