Norges Miljøvernforbund etablerer aksjonsgrupper mot vindkraft over hele landet

NMF har over lengre tid sett seg lei på at vindkraftbaronene nærmest har fritt leide til å ødelegge og rasere vår vakre natur og artsmangfold, og ødelegge folkets helse med regjeringens velsignelse, og har derfor bestemt oss for nå å sette hardt mot hardt.

Vi har sett at de vanlige demokratiske spillereglene ikke fungerer i det hele tatt. NVE har sviktet sin samfunnsoppgave som forvaltningsmyndighet på svært mange og felt og områder og mange av vedtakene ser ikke ut til å være innenfor lovens rammer eller intensjoner, og det er en lang rekke alvorlige og graverende forhold som nå kommer opp til overflaten fra en forvaltning som har gjort det meste i det skjulte.

Kontakt oss for å opprette en lokal gruppe på ditt hjemsted

NMF ber derfor alle som ønsker vår hjelp på de aktuelle plassene om å ta kontakt med oss, slik at vi kan få satt på plass en gruppe av folk som er villige til å gå litt lenger enn å skrive klager, påpeke saksbehandling feil , skrive mailer, og håpe på at rettslige prosesser skal komme i gang, som vi nå alle nå har sett ikke fungerer. I hvert fall ikke før propellene står og snurrer og dreper fugler, og helsa og naturen allerede er ødelagt . Her trenger man ikke flere enn 5-8 personer som er villige til å inngå i en gruppe som står for den daglige/ukentlige motstanden, og som da leder andre frivillige i aksjonene.

NMF sin aksjonsform er på flere plan, og det er de lokale aksjonsgruppene som bestemmer hvor mye som skal , og må gjøres for å stoppe raseringen dag for dag.

Oppdatering: Se vår begrunnelse omkring rettssystemet lengre nede.

Hvorfor vi gjør dette?

Konsesjonssakene for den største industriutbyggingen i norsk historie blir hverken konsekvensutredet for samlet belastning eller målt mot våre nasjonale eller internasjonale mål, avtaler, konvensjoner eller forpliktelser. Ingen samlet belastning for anlegg som er bygget eller konsesjonsgitt er noensinne foretatt. Til tross for at dette på ingen måte, hverken i størrelse eller omfang er enkeltvedtak har altså NVE og OED allikevel behandlet og fortsetter å behandle hver sak separat fra de andre som enkeltvedtak. Dette er fullstendig feil lovanvendelse.

NVE har heller ikke behandlet hverken innkommende klager eller høringsinnspill i en lang rekke saker der de har begrunnet vedtaket i en «praksis» og i «prinsippet om likebehandling». De fremstår med dette som et rent illusorisk forvaltnings- og klageorgan uten hverken demokratisk forankring eller legitimitet. Ordet likebehandling slik NVE begrunner vedtakene betyr at alle utbyggere får samme vedtaket uavhengig av sakenes forskjellige geografiske eller kunnskapsmessige forskjeller. Man bruker dermed en blåkopi på alle saker og tilsidesetter dermed samtidig alle kommuner, grunneiere, organisasjoner og andre sine lovfestede rettigheter. Når OED senere stadfester NVEs uhjemlede og ulovlige vedtak blir ikke OEDs vedtak mer legitimt av den grunn.

Støtt oss – Bli medlem i dag!

Myndighetenes ulovlige forvaltningspraksis der bl.a friluftsområder, artsmangfold og folkehelse settes på spill, og der umistelige naturverdier, enkeltmennesker og lokalsamfunn påføres ubotelig skade i minst en hel generasjon fremover i tid, kan ikke få fortsette. NMF har lik andre organisasjoner gang på gang skrevet klager på saksbehandling, sendt inn store høringssvar på konsesjonssøknader, anmeldt entreprenører for farlig arbeid, og bistått de lokale motstandsgruppene med slikt papirarbeid. Ingen ting ser ut til å fungere, og arbeidet med å rasere vår natur og artsmangfold fortsetter med full styrke.

På grunn av at dette demokratiske arbeidet overhodet ikke har hjulpet de lokale beboerne med å få stoppet arbeidet som ødelegger både helse, natur og friluftsområder der de bor, har derfor NMF fått spørsmål fra flere om å bistå på annet vis. NMF har hatt kontakt med flere som ønsker å vise sin avsky mot det som nå skjer av utbygginger, og de prosjektene som står på vent hos OED for å komme i gang.

NMF starter derfor nå opp aksjonsgrupper over hele landet der slike utbygginger har startet opp, og der de kan komme til å bli startet opp.

Aksjonsgrupper

NMF kan ikke lenger sitte stille å se på at folks helse blir ødelagt , naturen raseres, verdien av boliger forringes, og at fugler og dyr drepes for fote i det «grønne» skiftes navn.

Disse aksjonsgruppene vil med NMF sin hjelp og vegledning, være villige til å bryte Norsk Lov gjennom Sivil ulydighet ,eller klok aksjonisme som vi velger å kalle vår aksjonsform.

«Sivil ulydighet er lovbrudd eller brudd på andre offentlige bestemmelser som begås i full åpenhet, og fordi de som begår lovbruddene føler seg mer forpliktet av andre verdier og normer enn de som ligger til grunn for den aktuelle loven.»

For slike situasjoner har lovverket en innebygget sikkerhetsventil, nemlig prinsippet om «nødrett» slik det er nedfelt i straffeloven.

§ 17. Nødrett
En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når
a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og
b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.

Aksjonsgrupper, opplæring og aksjonsformer

NMF vil bistå med opplæring og gjennomføring av motstand med det formålet å forsinke, og helst stanse påbegynte prosjekter med minimal, eller helst ingen bøtelegging av aksjonister, slik at politikerne forstår at vindkraftutbygging på land i Norge, og på de aktuelle utbyggings områdene er imot folkets, og ikke minst naturens vilje. Hovedmålet er altså å få politikerne til å begynne å tenke på sitt folks helse, naturen og artsmangfoldet, og innse at slike industri utbygginger i Norsk natur strider mot demokratiet, i stedet for som de nå gjør som er å lefle med profittjegerne i deres jakt på mer penger. Delmålet er å forsinke utbyggingen så mye som mulig, for å få mest mulig oppmerksomhet rundt den lokale utbyggingen i akkurat ditt område.

NMF har opparbeidet seg lang erfaring med slike aksjoner, og vi vet slike aksjoner fungerer.

Hvordan skal dette foregå i praksis?

Disse gruppene vil få all den hjelp de trenger fra oss i NMF, og vi vil komme til dere for å drive opplæring i Sivil ulydighet på vår måte slik vi allerede har gjort på enkelte plasser. Vi bruker IKKE lenkegjenger, da dette er måten politi og regjering vet brukes i slike aksjoner som vi i NMF kaller politisk riktige aksjoner. Og det er fryktelig dyrt, og pengene fra bøtelegging av aksjonister i lenkegjenger går rett i statskassa. Vi i NMF har andre, og mye bedre politisk ukorrekte måter å fysisk aksjonere på, noe vi mener vi har bevist på Frøya hvor NMF lærte opp motstandsgruppen i flere måneder, og hvor utbygger er 3 mnd. forsinket i følge dem selv.

De aktuelle daglige / ukentlige aksjonene vil bli direkte ledet av en aksjonsleder i NMF , enten ved tilstedeværelse når det er mulig, eller ved telefonisk kontakt , og under hele aksjonen dag for dag så lenge aksjonsgruppen finner det nødvendig med opplæring ,og trenger tips til aksjonsformer som forsinker arbeidet time for time, dag for dag.

Hvordan dette skal foregå i praksis vil bli formidlet ved kontakt, og ved opplæring av aksjonsgruppene.

Oppdatering: Vi vil her presisere noen av grunnene til at vi ikke tror rettssaker vil føre frem:

NMF er også klar over Motvind og deres forkjærlighet for rettssaker. Vi tror ikke på denne strategien. En rettssak er bare en tapt sak, og i beste fall bare en kortvarig utsettelse. Vi i NMF går ikke inn i rettssaker for å stanse vindkraften og dens herjinger, det virker bare ikke.

I den nylig avsagte tingrettsdommen mot staten ved OED for Sandhaugen Vindkraftverk AS ble altså staten ved OED dømt til å betale erstatning for å trekke tilbake NVEs tidligere avtale om tidligere innvilget fristforlengelse.

Dommer i saken, Frode Støle var før han ble tingrettsdommer, partner i advokatfirmaet Kluge med energisaker som sitt spesialfelt og ansvarsområde. Han har gjennem en rekke år arbeidet for den samme bransjen han nå dømmer saker i som “nøytral” tingrettsdommer.

Siste tids avsløring der påtroppende sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen tok med en rekke samfunnstopper på tidenes smøretur gir oss et unikt bilde inn i en skjult verden der mennesker med posisjoner i maktapparatet vi skal ha tillit til lett lar seg lede av frynsegoder og smøring. Til og med regjeringsadvokaten lot seg villig bli med på denne nå berømte smøreturen.

Hele systemet er lagt opp til at så lenge vi er lydige og følger systemet og deres spilleregler så vinner de – hver eneste gang. I en tid med det største angrepet mot naturmangfoldet, allemannsretten, enkeltindivider, folkehelsen og lokalsamfunn har vi ikke lengre råd til å følge rettsystemet. Vi har enkelt og greit ikke råd til det. Vi har heller ingen tillit til at noen slike saker i det hele tatt vil få noen som helst upartisk eller uhildet behandling, og vi har heller tro på at slike kostbare og langdryde prosesser vil nytte særlig mye.

Vi i NMF gjør selvsagt alt vi kan på flere fronter og nivåer, men til syvende og sist er det bare en bred folkelig motstand og direkte aksjoner som kan føre frem og skape oppmerksomhet rundt sakene. Med den siste tidens massive påtrykk med med en rekke vedtak i OED og NVE under dekke av koronasituasjonen befinner vi oss allerede forbi det veiskillet der normal saksbehandling ser ut til å nå frem til de bestemmende myndigheter.

Det er bare en bred folkelig motstand og aksjoner som nytter…

Lang erfaring i aksjonisme

NMF er den organisasjonen i Norge som har lengst og best erfaring med aksjonisme. Med over 30 års erfaring vet vi hva som skal til for å oppnå resultater. Nå er tiden inne til konkret handling, ikke til langdryge og kostbare rettssaker.

Så er dere lei av at utbygger skyver dere unna, og rett og slett sprenger seg frem mens tårene faller for naturødeleggelsene i ditt naturområde.. Ja så ta kontakt med oss i NMF.

Vi setter folket og naturen først, og vil alltid være spydspissen og naturens talerør i motstanden mot de ødeleggelsene som nå skjer med regjeringens velsignelse. Ved å ta en telefon til NMF vil dere bli satt over til en av våre aksjonsledere som vil registrere gruppen, og avtale videre fremdrift.

Kontaktperson aksjoner: Arne Roger Hansen Tlf. 91646762

Relaterte artikler

nb_NONorwegian