Stans i mottak av kloakkslam

Foto: Kloakkslamdeponi på Bølstad i Ås kommune.


 

I en mail fra Landbrukssjefen i Follo går det frem at tiltakshaver i Ås kommune inntil videre har stanset mottak av kloakkslam. Dette kommer som en konsekvens av NMF og naboer sitt engasjement i saken

I mailen sies det bl.a.;
“Vi kan opplyse om at tiltakshaver har stanset innkjøring av slam til den aktuelle plassen på eget initiativ. Vi vil bemerke at dette ikke dreier seg om deponering av kloakkslam, men en omlastingsplass / midlertidig lager for slam godkjent for bruk på jordbruksarealene til en driftsenhet i jordbruket. Vi har sendt saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for ny vurdering i forhold til de spørsmål som reises av en nabos advokat. Follo landbrukskontor avventer Fylkesmannens behandling av saken.”

Kloakkslam fraktet fra Bergen truer drikkevann
Etter det NMF er kjent med kommer noe av slammet fra Bergen som en følge av forbud mot spredning av slam langs skogsveier. En sak NMF tidligere sørget for. Det er frykt for at miljøgifter og andre farlige stoffer skal spre seg bl.a. til drikkevannskilder som har gjort at NMF har engasjert seg i saken.

Har ikke ressurser til å dokumentere avrenning fra slamdeponiet
Følgende kan leses fra en mail fra Landbrukssjefen i Follo;

Hei –
Her har du analyserapport fra vannprøver tatt ut av Ås kommune ved slamplassen til Wetlesen. Forklaring fra Kommunalteknikk ser du her:
 
«Vedlagt er analyseresultatene for 3 prøvetakingspunkter.

    • Prøve 1 – bekk, tok jeg i «utløpet» fra pukkgrøfta, der rant det vann ut fra et dreneringsrør på andre siden av grusveien opp til deponiet.
    • Prøve 2 tok jeg rett på oversiden av brua som «oppstrøms» og antatt upåvirket av evt. avrenning fra deponiet.
    • Prøve 3 tok jeg «nedstrøms» brua, litt nedover, men før prøvepunkt for uttak mhp. Bølstadfyllinga.

Disse resultatene bør ses i sammenheng med resultatene fra analyser på selve slammet, men vi må huske at analysemetodene nødvendigvis ikke kan sammenlignes direkte siden de kan være forskjellige mhp. fraksjon, vann og slam. Vi vet ikke om det er påvirkning fra jordunderlaget/skogfelt rundt og hvilke evt. verdier som vi har der uten at det tas jordprøver på egnede steder? Selv om vi har tatt en oppstrøms prøve kan den ha påvirkning fra andre elementer lenger opp eller fra tilliggende områder mot bekken. Og så kan jeg som prøvetaker være en mulig feilkilde, men jeg var nøye så jeg tror ikke det skal være et problem.
 
Skulle vi fått en faglig god vurdering av mulig avrenning fra deponiet skulle vi hatt et lite prosjekt gående over litt tid, og økonomi til det.»
 
I tillegg vedlegges varedeklarasjon for slammet som mellomlagres på plassen. Når det gjelder spørsmålet om avgasser må du eventuelt henvende deg til renseanleggene. Vi har sett på oppsamlingssystemet for overflatevann. Det skal pusses litt på for å sikre at det er tett. Vi har anbefalt Wetlesen å kontakte NIBIO for å få en faglig vurdering av anlegget.
 
Med vennlig hilsen
Lars Martin Julseth

NMF avventer nå behandling hos Fylkesmannen. Videre vil vi se nærmere på regelverket som idag brukes på både deponering av slam, men og spredning av slam på jorder. Sistnevnte er tilfelle i Follo – regionen.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian