Miljøvernforbundet ber Elvestuen trekke KU for Brevik (Dalen Gruver)

Norges Miljøvernforbund ber departementet om å trekke KU en tilbake og ta til etterretning forbundets henvendelse til Kommunaldepartementet av 27. mars 2018 om å overlate videre arbeid med egnet deponiløsning til Kommunaldepartementet og Statsbygg. Dette fremgår av NMFs høringuttalelse til KU en for Brevik. NMF sin uttalelse ble sendt departementet idag.

Gassdannelse, flukt av giftige tungmetaller og lekkasje skrinlegger Brevik-alternativet
KU for Brevik er som dokument særdeles mangelfullt ifht å danne et grunnlag for videre prosess på regjeringens ønsker om et spesialavfallsdeponi i Dalen gruver i Brevik, sier saksbehandler for Brevik saken i NMF Jan-Hugo Holten. Manglende redegjørelse for gassdannelser i avfallet ved avslutning av deponiet og konsekvensene av dette er en av de tunge grunnene til at KUen må ansees som ikke brukbar som et grunnlagsdokument. Utetthet og lekkasje er ett annet, noe som vil medføre spredning av giftige tungmetaller ved deponering.

Allerede i 2016 ba NMF regjeringen se vekk fra Brevik som alternativ etter å ha inspisert NOAH. I brev til kommunaldepartementet i vår ba NMF om at staten selv tar ansvar for å bygge et deponi på en egnet lokalitet. Det forutsetter helt klart og tydelig at en ser vekk fra de to alternativene en endte opp med. Brevik og Raudsand. Det er og derfor vi har bedt regjeringen ta jobben fra KLD da prosessen de kjørte endte opp med verst tenkelige lokaliteter,noe som sier mye om kompetansen Miljøverndepartementet, sier Holten.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian