Miljøvernforbundet er lettet over at Glåmberget vindindustri skrinlegges

Glåmberget er blant de veldig mange vindindustrianlegg som Miljøvernforbundet har jobbet for å forhindre. Vi ser nå med glede på at det multinasjonale energiselskapet E.ON nå skrinlegger dette raseringsforslaget på norsk natur som de ville at norske husholdninger skulle subsidiere over nettleien.

Selskapets begrunnelse er som følger:
«For at et vindkraftverk skal bygges kreves det både politiske beslutninger og mulighetene for en forretningsmessig lønnsomhet. Faktorer som er avgjørende for en effektiv og lønnsom produksjon er eksempelvis vindforhold, nettilknytning og infrastruktur. Alle våre prosjekter analyseres kontinuerlig og inngående ut i fra disse faktorene. E.ON har gjort en helhetlig vurdering av Glåmberget vindkraftprosjekt, hvor konklusjonen er at vi ikke går videre med prosjektet.»

Planområdet binder blant annet store mengder karbon i form av skog og myrlandskap. Flere tjern ligger inne i planområdet. Myrområder ligger spredt langs hele planområdet, flere av dem relativt intakte. To viktige myrlokaliteter ligger inne i planområdet (Klepsland og Reiso 2008). Stormyra (ved toppen av Glåmberget) og Langmyra er begge kartlagt som naturtypen ”intakt lavlandsmyr i innlandet”. En rapport fra Storbritannia slår fast at minst 3.200.000.000 CO2 er
bundet i myrene der. Siden myr binder ca. 4 ganger mer CO2 enn skog, kan Europas myrområder sammenlignes med regnskogen når det gjelder CO2-binding. Nettverket av veier i planområdet som en utbygging ville forårsaket ville med stor sannsynlighet føre til drenering av myrområder. Siden myr binder ca. 4 ganger mer CO2 enn skog, vil slik drenering være miljøskadelig for både naturmangfold og klima.

Imidlertid har E.ON fremdeles en rekke miljøskadelige utbyggingsforslag i Norge som det er viktig å forhindre.

Kilder:
Wind farms will create more carbon dioxide, say scientists

Relaterte artikler

nb_NONorwegian