ENOVA kjører sløselinjen

ENOVA undetrykker aktivt sparetiltak som ENØK, de har tatt vekk støtten til varmepumper og solceller. Istedet sløses norske skattemidler på ustabil havvind og batteripakker til småbedrifter.

Norges Miljøvernforbund innspill til ny avtale mellom Enova og Klima- og miljødepartementet for 2021-2024.

Hovedprinsippet er at det må velges de energiformer og produksjonsmåter som har minst belastning på natur og miljø, og som har minst utslipp av klimagasser.

Norges Miljøvernforbund har forslag til følgende satsningsområder for ENOVA:
1. Varmepumper luft/luft og jordvarme for privat og offentlig må opprettholdes og styrkes.
2. Varmepumper sjø for borettslag/blokker, offentlige bygg, næringsbygg og industri må styrkes.
3. ENØK må implementers sterkere i privat og offentlig sektor.
4. Varmegjenvinning. Gi støtte til prosjekter som utnytter spillvarme fra avløpsvann, f.eks til oppvarming av svømmebassenger, og annen vannbåren varme i næringsbygg og borettslag/blokker. Kjøling/oppvarming, f.eks samspill svømmehall og ishall (utnytte varme fra kjøling av isbane).
5. Oppgradering av vannkraft. Norge kan ha en stabil elforsyning dersom vannkraftanlegg oppgraderes med mer moderne generatorer, der økningen i produksjonen kan økes med 30% på en vannkraftstasjon, uten nye naturinngrep.
6. Geotermisk elektrisitetsproduksjon offshore.

Norge driller geotermisk på Island

Norge har boreteknologi fra offshore som kan brukes på geotermiske prosjekter offshore og på land. Eksempel: Equinor driller verdens varmeste brønn for geotermisk elektrisitet, der vann på 600 grader utnyttes til å produsere elektrisitet. https://www.equinor.com/no/news/hottest-geothermal-well.html

Kilde: The IDDP success story -Highlights https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/papers/WGC/2020/37000.pdf

Norge har boret etter olje og gass i over 50 år, og hele denne tiden har det vært tilgjengelig kunnskap om vannressurser i havbunnen, varmt vann som kan brukes til å lage elektrisitet. Petroleumsforskriften krever en kartlegging av vannreservoarer og geotermisk potensiale ved kartlegging av olje og gassbrønner, samt kartlegging av reservoarer for kunstig karbonlagring, CCS. Dette har ikke vært utnyttet, og myndighetene har vært ansvarlig for at oljeproduksjonen har brukt gasskraft på oljeinstallasjonene for strtømforsyning. Vi har således forurenset med store fossilutslipp i over 50 år, uten at dette var nødvendig.

Restvarme kan også brukes til oppvarming av bygninger/fjernvarme. Det er ikke utslippav klimagasser under prduksjonen, og geotermisk elproduksjon har små beslag av naturarealer, samtidig som det kan legges i industriområder, nær sluttbrukeren f.eks en by.

Elektrifisering av sokkelen ved hjelp av offshore geotermisk elektristitet

Olje og gassindustrien på sokkelen bruker nå gasskraft til elforsyning og oppvarming av prosessvann. Dersom denne skal fases ut med landstrøm, vil det kreve lange overføringskabler fra land med et betydelig tap i ledningsnettet.

Havvind er dyrt og ustabilt

Havvind er dyr og ustabil kraft for produksjon på sokkelen. Framtidige planer for å bruke havvind til elforsyning vil bli veldig kostbart, vil legge beslag på store arealer, true livet i havet og trekkfugl, skape lavfrekevent støy som kan true økosystemet i havet og føre til en økologiske kollaps. Havvind vil ikke være stabilt nok til en elforsyning på en produskjonsplattform, derfor vil det fortsatt være behov for en backup fra gasskraft på plattformene. Vindkraft fra land vil kun virke optimalt i 30% av tiden, ellers må vindkraft backes opp fra vannkraft i Norge. Å bruke 2.3 milliarder kroner på Hyvind var et gigantisk feilgrep av norske myndigheter.

Geotermisk elproduksjon i Nordsjøen

Geotermisk elektrisitet fra olje og gassbrønner kan brukes til elektrifisering av installasjonene i NordjøenVed å hente opp vann på minst 130 grader under høyt trykk, vil det være mulig å prodsere elektrisitet fra det varme vannet som finnes i/ved oljebrønnene, både under produksjon og når brønnene er ferdig drillet. Kilde: Geothermal energy: developing a synergic integration in oil&gas fields looking forward to a decarbonized era https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/papers/WGC/2020/41015.pdf

En plattform kan.f.eks produsere elektrisitet, og levere lokalt til andre installasjoner gjennom kortere avstander. Dette fører til stabil elforsyning, og kort transport for elektrisiteten, med minst mulig tap i ledningsnettet.Nye arbeidsplasser og industriutbyggingNorge kan bruke sin unike borekompetanse fra Nordsjøen på å videreføre kunnskap, og utvikle nye metoder for geotermisk drilling på land.

Geotermisk elektrisitet på land.

Norge har teknologi til å kunne utnytte varmt vann fra berggrunnen, også i områder der det er lengre vei til varmen. Norge og Europa kan få tilgang til produksjonsvann på 130-140 grader ved å drille 4000-4500 meter. Ved å veksle ut det varme vannet til en væske som koker på under 100 grader, er det mulig å produsere strøm med et minimalt naturavtrykk, og ingen klimautslipp ved produksjonen.Restvarme kan brukes til fjernvarmeanlegg.Utnyttelse av geotermisk potensiale i kullgruverDet er fullt mulig å ta ut varme fra varmt vann dypt nede i kullgruver, for å lage elektrisitet fra det kokende vannet, og i tillegg utnytte spillvarmen til fjernvarme.

Dette er for Norges del svært aktuelt på Svalbard, der kullgruvedriften skal legges ned i 2038. Det er fullt mulig å ta i bruk geotermisk elektrisitet, og fase ut brenning av kull langt tidligere enn 2038, som også er året EU vil ha slutt på kullbrenningen. Kilde: The Thermal Resource of Mine Waters in Abandoned Coalfields; Opportunities and Challenges for the United Kingdom https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/papers/WGC/2020/41021.pdf

Norge kan bli verdensledende på geotermisk elproduksjon ved å bruke unikborekompetanse fra Nordsjøen. Dette har langt større potensiale enn vindkraft, der hverken eier tekonologien eller produserer komponentene. Norge er en miniputt på vindkraft, og dette vil også gjelde havvind, der bl.a Kina vil ta over hegemoniet.Norge kan hjelpe resten av verden til å produsere ren elektrisitet, uten store naturinngrep og klimautslipp. Atomkraft, kullkraft og andre fossile energikilder kan fases ut ved hjelp av geotermisk elektrisitetsproduksjon.

Det kan bygges opp næringsklynger i tilknytning til de geotermiske kraftstasjonene, som. f.eks matforedling og vannrensing. Geotermisk elektrisitetsproduksjon kan bli en verdifull energiproduksjon med god helsefaktor og små naturinngrep. Tilskudd på 10 milliarder pr. år til geotermisk elproduksjon og varmeutnyttelse.

Norges Miljøvernforbund foreslår at det settes av årlig 10 milliarder kroner til geotermiske prosjekter i fullskala, delfinansiert gjennom den grønne satsingen til Oljefondet.

Dette vil skape mange nye arbeidsplasser, og styrke energiberedskapen i Norge og verden, og gjøre den sikkerhetsmessig mer robust, stabil og mindre sårbar for sabotasje el.

Sokkelen er avhengig av stabil kraftforsyning.

Elektrifisering av sokkelen krever lange overføringskabler . Havvind har ikke vært utredet i en sårbarhetsanalyse. Utsatte produksjonsanlegg (vindturbiner) og lange kraftkabler offshore/til utlandet, samt høyspentlinjer i luft er mye mer sårbare for sabotasje enn kortreist kraft fra geotermiske kraftstasjoner.

Vennlig hilsen
Kurt Oddekalv, Leder Norges Miljøvernforbund

Anders Løberg, Saksbehandler

Ressurser: Senter for Geotermisk Energi http://cger.no

Programplan for CGER: http://cger.no/doc//pdf/Programplan%20CGER.pdf

FB-gruppe Geotermisk elektrisitet:
https://www.facebook.com/groups/2151999041757628

Last ned innspillsbrevet til ENOVA her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/1fa32100c6a248e09b67a79a51ee9c27/miljovernforbundet—innspill-til-enovas-rolle-fra-2021.pdf

Relaterte artikler

nb_NONorwegian